jeudi 1 juillet 2010

liens vidéos

Cliquez sur les liens suivants pour les vidéos : http://www.youtube.com/view_play_list?p=D8DC1F56D172C86B
vidéos récentes: http://www.youtube.com/view_play_list?p=B2567C410BD556A6

NYEMB I NNOLA BÉ

NYEMB I NNOLA BÉ

Hikii mut a gwé i wé nkôm kel. Jon di waa kon nyemb woñi inyule mut a ngwé, a niñ ndi a wo. Di bana habañ mahoñol mabe inyu i niñ longe niñ, inyu i bana niñ lam. Di nlama yeñ i bana sôkbôk maséé. U boñ le hikii jam li mpémél we, u tehe i longe i yé mu. Hala a mboñ le u nyi kéñ boña woñ. Inyule boña a yé a wo, wee mut a nwo.

Jon u waa ôm maasoñ nsohi, u béna bénge le i yom i mpémél we, b’a we bé nyen u nsuu i yom i? I ke bisu. Jon u nog le, yôi a kal njéé, nye a njéé ké, béñgba, ibale bo u mbéñgba bé, kindba.

U nlama ba maséé ni mam malam u mboñ i niñ yoñ. U tééda le nyemb i yé lisuk li niñ li hikii mut. Jon u nlama bé kon nyemb woñi. I mut a yé ngwélés a nkon bé nyemb woñi inyule nyemb i nnola bé ndi kon won i nnola.

Yaôndé, 13 matôp 2010

Nkam PONDI PONDI

http://antoinepondipondi.blogspot.com

BINIIGANA BI BOÑ MAM MALAM

BINIIGANA BI BOÑ MAM MALAM

I niñ mut a niñ yon i nti nye mahoñol mé. Ingéda mut a nôgda le a niñ bé longe niñ, a nyéñ i yi kii i ntuga nye i jam li. Boña wé a nwaa bé sal inyu i yi kii i nkogoo ndi yambak i lek? Jon ndutu i mboñ laa di i kwo ? I nlôl ni mut nyemede tole ni bôt bape ? A mbôdôl badba le inyu kii a nhémle i mam a nhémle ? A nléba le to a hôm lelaa, to a mboñ laa mam makeñi, a nlama bé nyaage bôt bé. Jon u nog le, ba nkit bé mbenda makôô ma mbus. Mu i nyel i nyen a nyi ki le, kôp i njôl bé ntet. Hala wee linyañ li bôt li nlama bé ndañbene i yañan mbai,tigale bipôm gwap bi nene. A mbôdôl yeñ i homa maliga ma sôlne le a kal moñ manyañ. Jon u nog le, bakugi ba nkahal tjalna njaga i mis . Ngim ngéda i mpam le bôt ba nog kikii ane i yé mbogog ni i jéle i mboñ le i bôt ba gwé nseñ i ngim jam, bon ba nlama ki nog ndutu ni jo, he bôt bape bé. Jon u nog le, bana ba hem toñ, bape ba humbul mamañ.

Biniigana bi boñ mam malam bi yé ngim mahoñol i yé mbogog. Mahoñol mana mon ma nlona mahééña ma niñ i bôt. Mon ma nhôla bôt i la boñ ngim jam inyu i kena niñ yap ni bomede.

Yaônde, 20 mpuye 2010

Nkam Pondi Pondi

http:// antoinepondipondi.blogspot.com

NDAP ÑEM I NYON BÉ

NDAP ÑEM I NYON BÉ

Di nla kobol i ngén ini ni kal le ngôñ mut binam i gwé bé nwaa. Mut a ngwés le i yom a gwé bé a bana yo. Mut a ngwés le a niñ longe le a nog habañ ndutu yokiyo. Mut a ngwés le i yom i nlémél nye, a bana yo i ke bisu.

Mut a nlama yi le a nla bé yônôs ngôñ yé. Jon u nog le, nsulaga nye ñem i yé me i mpeha, ndi manye ma tabé. Hala wee ñem i nti we i boñ jam, ndi bigwel moo bi tabé. Ngi-yi i mboñ mut le a nhoñol le a nla yônôs ngôñ yé, ndi a nhôya le mut a ngwé, a niñ, a ñun, a nkon. Mut a nyi bé le gwom bi nta ndi bi mal. Nyen a ntehe bé kikii mam ma yé mbogog. Mut a nla bé gwel maliga ndigi Kimaltjai. I jam li jon li mboñ ngim bôt le ba ba nyeiha.

Mut a nlama bé yéñ i yônôs ndap yé ni i gwom gwobisôna bi nkon nye ngôñ tigale a waa bé niñ ikété ndutu.

Yaônde, 21 hilônde 2010

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

SÔKBÔK NI LIBAG LI MBOG BIHÉGÉL

SÔKBÔK NI LIBAG LI MBOG BIHÉGÉL

Bôt ba kôba ba bé yi le Hilôlômbi nyen a bi heg mut binam ni gwom gwobisôna bi yé i ngii, hisi ni malép. Hala wee binuga, tjobi ni bie, Hilôlômbi nyen a bi heg gwo. Hilôlômbi a bi heg i gwom bini inyule hala a bi lémél nye. Jon bôt ba kôba ba bé niñ ni boñ mam le ba ôbôs bañ i gwom Hilôlômbi a bi heg, ndi ba bé noñ mu i kokok i inyule a yé Batuupék. Mbog bihégél i yé mam Hilôlômbi a bi heg i bôdôl bi béé. Yon i ñunda njel. I njel i yon bôt ba kôba ba bé noñ tigale ba yôm, ba la habé boñ i mam ba nlama boñ. Jon u nog le, nlôm ñyéé, man a yé mag.

Ingéda hégél yada i ntjé hala a nlona yubda libag li mbog bihégél.

Yaônde, 22 hilônde 2010

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

MINTUK NI SÔKBÔK

MINTUK NI SÔKBÔK

Bôt ba mintuk ba nbéna unda hémle yap ni base yap ingéda ba ntuk. Ibale bo mut a yé mbôô, hala wee mbu wé ni minsôn nwé bi yé mbôô. B’a mut a nla bana mbôô minsôn nwé ibale bo mahoñol mé ma tabé ñwee ?

I mut a ntuk a ngwés le a tuk longe i lel i bôt bo ni nye ba ntuk. Jon a nlama yi likap ni yi ti yi. I bôt ba ntuk ni nye a nlama ti bo lipém inyu i boñ le béé bobasôna ni laa ba maséé ni ntuk i nan. Ntuk i yé sukulu i niñ i i ñunda lelaa u nla bet ingéda u nyi nseñ i libag jada, masoohe le ni yémbél i bôt ni ntuk nib o, suhul nyuu inyu i yi le ni mbiba inyule ni nkôôba bé ntuk i nan longe. Jon ni nlama ki kônde sal inyule ingéda ni nyémbél, ni yé ni bana sôkbôk maséé.

Biniigana bi Hilôlômbi bi nhôla mut a ntuk le a nhôya bañ le Hilôlômbi nyen a bi heg nye. Jon a nlama gwélél gwo to ingéda a ntuk.

Yaônde, 13 hilônde 2010

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

HOP NI LIBÔÑÔL

HOP NI LIBÔÑÔL

Bôt ba kôba ba bé yi hel hilémb hap ingéda ba nlama pôdôs Hilôlômbi. Ba bé ti ndugi Hilôlômbi mayéga. Isañ mbai ni mboda yé ba téé bitédéé le mut a nyiñnga bé. I mbus a mbat Hilôlômbi mam mé, nyen a nleñ ngind mang i ngii nyôl i ndap yé, hala wee a nti nye mam mé.

Inyu bôt ba kôba hémle i yé i noñ maliga ma Hilôlômbi, mahoñol moñ ni maboñog moñ. Jon bôt ba kôba ba bé sébél ki Hilôlômbi le Kimaltjai. Banga nhémle a nlôôs mbôgi Hilôlômbi bôt bape, tjai dipe i ke bisu.

Bôt ba kôba ingéda ba bé soohe Hilôlômbi, ba bé uwe masu map isi inyu i boñ le Batuupék a bénge bo manjel momasôna. Ingéda ba mal soohe Hilôlômbi, hanyen mis map ma nun Nwet wap, jon a niiga bo mu njel ba nlama tep inyule Hilôlômbi a gwé longe ñem, a yé longe ni sép. Jon bôt ba kôba ba bi tééda malômbla mé ni biniigana gwé. Ba konog ngandag maséé inyule Hilôlômbi a bi ti bo jam li bi kon ñem wap ngôñ ni njohe bibép gwap bi nyo.

Yaônde, 13 hilônde 2010

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

LIÔT SITOK

LIÔT SITOK

Ingéda bôt ba kôba ba bi neebe gwélél mambén ni biniigana bi Hilôlômbi, ba béé ba boñ i mam Hilôlômbi a mbat bo le ba boñ, ba béé ba añngap. Hala wee ba bé ba ti Hilôlômbi ndoñol i mam ba mboñ kikii sômbôl Hilôlômbi.

Ba bé ôt sitok inyule bon ba mee ba bé nlama yi i mam ba mboñ i jôi li Hilôlômbi yag Hilôlômbi a nlama yi i nson u nséla ni lelaa u nséla. Hala wee mam momasôna ma nlama tagbe ikété mapubi ni maliga.

Liôt sitok li nlona nsañ. Jon bôt ba kôba ba bé ba gwé banga hémle. Inyu hala nyen Hilôlômbi a bi ti man mee yi ni pék le a niñ ni gwéha. Jon man mee a bi yoñ Hilôlômbi kikii mbôgi yé inyule bikéhene bi bôt bi nyi bé le u yé i ba u ba habé.

Yaônde, 13 hilônde 2010

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

LIMÉLÉS NDUTU

LIMÉLÉS NDUTU

Mut a nlama yi nyemede hala wee a nlama yi bilem gwé, hémle yé, njel yé i yén péé. Mut a nlama yi i mam ma ntagbe i pôla yé ni bôt bape, a nlama bana mahoñol ma ñwee i ke bisu.

Mut a nla boñ dihôha ndi a nlama yi le a bana gwéha, ngôô, a gwés niñ, a yi yan ngim mam i ke bisu.

Hilôlômbi a nhôla i mut a nkit le a noñ i njel ini. Njombongo a nhôya bé nye teele a yoñ mbu wé. I mut nunu a ga niñ i nkoñ biték ni sôkbôk maséé.

I mut a njôp i njel ini, a nlama yi le, a nlama bana mban, suhul nyuu ni banga hémle. Inyule mapubi ma Hilôlômbi, mut a nhoo bé tehe mo.

Yaônde, 04 hilônde 2010

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

LIHĀN

LIHĀN

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé mut a nkandal nyuu. Mut a yé maséé ni niñ yé. Mut a nwo bé nyuu ni libag jé ndi a mpamal bé. I mut nunu a yé maséé ni libag jé li ngwélés, ni lipém a nti nyemede. A ñunda hala likeneg jé, ligwelel jé li mam, i haba yé, lipodog jé i ke bisu. I mut a nhān a tabé mut ngôk. A yé mut a ngwés i yom a yé, hala wee a nneebe nkôñ wé ni i mam momasôna ma nkiha mu.

Mut lihān a yé mut a nôdga nyuu, mut a nti Hilôlômbi mayéga le a bi heg nye.

Yaônde, 13 hilônde 2010

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com