dimanche 15 février 2015


MUT LIBÔK

Di nla kobol i buk ini le mut  ni kal le hala a yé hégél i Hilôlômbi.

Di nla kobol i buk ini le libôk ni kal le hala a yé liyééne. 

Di nla kobol i buk ini le mut  libôk ni kal le hala a yé mut a yé  i kegi  liyééne li  Hilôlômbi. Bôt ba kôba ba bé sébél ki Hilôlômbi le libôk li nkumdum hala a yé liyééne li Hilôlômbi. Hala wee u ntehe mapubi ma Hilôlômbi, hala wee u nok maliga ma Hilôlômbi, hala wee u nok bipôdôl bi Hilôlômbi i ke bisu.

Hala a nkobla le Hilôlômbi a yé ni bôt ba binam, wa boma binoode bi mam ndi mut a nlama yéñ Hilôlômbi, hémle yé yon i nla hôla mut le a yi le Hilôlômbi a yé, mut a nlama bé ke hilo, a nlama yén péé inyuu i pam yak Hilôlômbi, mut a nlama jo sañ le a kee yak Hilôlômbi inyuule a nlama bé lôôs ngéda yé biyôglô bi mam, mut a nlama yi gwel nyemede ni ngôñ  i kena nye i njel tjiba.  Hémle yoñ i mbat le u bana mban,  ibale  u yé mut maliga, mut  telepsép, wa boma Hilôlômbi. Liyéñ Hilôlômbi li yé  ngim liké le u nlama  yoñ inyuu i boma Hilôlômbi. Niñ yoñ ni mut woñ libôk  yoñ  ya bon we le u pam  yak Hilôlômbi, le u hémle  Hilôlômbi Nwet woñ. Mut libôk hala wee u nlama gwés wemede ni nok mut woñ libôk ngôô ni gwés mut woñ libôk kikii wemede.

 

                                     Yaônde, 09 maye sép 2014

                                                            Nkam PONDI  PONDI

                                       http://antoinepondipondi.blogspot.com

 

 

LITEP NIÑ


LITEP NIÑ

 

 

Hikii hégél i yé i niñ hala wee i yé yômi. Yômi i yé libak li yom i ngi niñik, i, ingi yii i niñ. Mut a yé hégél i niñ, i mpot, i ñôt mahoñol, i boñok mam i ke bisu .Tel i base i sôkbôk inyuu man mee i yé le man mee a joo sañ i ba ngwélés. I bôdôl bi béé ngim biloñ i gwé lipémba  jon biloñ bi, bi nyéñ ane biloñ bipe ni bôt ba biloñ bi le i bôt ba, ba niñ kikii lipémba jap ipes mahoñol map, mayi ma mbog yap, likot  masangô i ke bisu. Mut a yé i yom a nniñ, mut nyen a njo sañ le a ba kunde.

 

Yaônde, 13 maye sép 2014

                                                                   Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.

MUUTADA


MUUTADA

 

Hala wee i mbus tada, yom i pe i yé nyoo, nkoñ i pe i ke bisu. Nu a ta bé i niñ a yé nwoga. A mal jôp nyoo i muutada i homa niñ yés i ta bé. Bôt ba kôba ba bé yi le biyééne bi yé i mbus nyemb bibaa. Béb yééne i yé homa njôhge ni ndutu i mbus nyemb, nyen ba nsébél le muutada, nkok hindi. I mbus nyemb yééne i pe i yé longe nyoo nyen u ñada babôk, ba yé longe yom inyuule ba ntat ba yômi. Babôk ba yé bôt ba nwo. Ndi nkugi i yii ngi nihma lôñni bôt ba niñ inyuule i ngida témbék ni mbus mangéda mahogi. U nok le a nsés mut tole  a ntagbe homa i bet ba ntehna. Nwet a  ta bé longe inyuule a nsés bôt, a boñok mam ma ntéénga bôt ba yii i niñ, hanyen ba ntôô nye i muutada, i homa a yé le a nla habé témb ni mbus. Nyoñ i yé nkugi i ngi pék. Jon u nok le: mut a nyilna bé mut nyoñ. Hala wee ibale mut a nwog bé a nla bé yila nyoñ.

Yom u nlama tééda, yo ini le, mut a nyi bé bisu bi mbog. Hala wee mut a nyi bé mam ma yaani nu a ñye. Hilôlômbi nyetama  nyen a nyi  yaani ni nomaa.

                                                                                                                     

                                                                                                          Yaônde, 13 maye  sép 2014

                                                     Nkam  PondiPondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

 

Libéé
LIBÉÉ
 

 

 

 

 


1.    Libéé li ngond

2.    Toñ méé

3.    Libéé li kôi

4.    Nkwoog libéé tole mbeg libéé

 

 

 

Yaônde, 01 maye sép 2014

Nkam PONDI PONDI

http://antoinepondipondi.blogspot.com     

libak ño
LIBAK ÑO
 

 

 

 

 


1.    Banda

2.    Bilat

3.    Bôkminoñ

4.    Matuluk =makabô=mandongo

5.    Ngosño

6.    Siga

 

 

 

 

 

 

                             Yaônde, 01 maye sép 2014

         NkamPONDI PONDI

 

              http:// antoinepondipondi.blogspot.com     

 

dimanche 1 février 2015

LIKENGE


LIKENGE

 

Di nla kobol i buk ini le likenge ni kal le hala a yé libak li nu a nyi bok jam, nu a nyi gwel nson kikii liyi néñés bilém, bulus gwo ni hôla gwo i adbe ngim ba homa, liyi malonge, liyi ntuba to bikôkôda, liyi oñ ndap i ke bisu.

 

Di nla ki kobol i buk ini le likenge  ni kal le hala a yé bibôñôl ni  libogok inyuu lôk i bana nseñ inyuu yé .Mu i njel i nyen u nok le hiséé makenge. Hala wee hiséé hi nla bé hoo gwiya i jam. U nogok ki le : likenge li jis li nke bé kôp. Hala wee liyi boñ jam li li mbôña i mbamba, li mbat bé ngim bitek. Hala wee mut likenge a nhel bé. Hala a yé nlélém jam inyuu loñ to  nuga. Jon ngim loñ i nla kôhna bigwel  moo, nkus, lihat i ke bisu likenge.

 

Mandon ma yé likenge i pes mahoñol ma minsômba ni ligwelek li minsômba inyuu i lôk mut numpe to likadal nye yom yé.

 

 

 

Yaônde, 12 kondoñ 2015

                                                                                      Nkam Pondi Pondi

 
http://antoinepondipondi.blospot.com

NHUGHE


NHUGHE

 

Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé i hôyôs njiiha mut numpe, njôhge mut numpe a gwé i ke bisu.

Ingéda Hilôlômbi a bi hôla bôt ba kôba i gwét bi bi juba i Ngog Lituba, nyen a bi ti bo nhughe ni mandutu ba bi boma i ngwéé wap i gwét. Inyuu hala nyen bôt ba kôba ba bé yi le ndigi Hilôlômbi nyetama nyen a nla ti bo nhughe. Jon ba bé kon bé mut woñi. Bôt ba bôba ba bé ba gwééne Hilôlômbi bot-ñem. Ba bé nigbene i tôl Hilôlômbi. Bôt ba kôba ba bé yi le Hilôlômbi a yé liaa jap. Jon u nok le : i yoñ sat u nyi, yon u tôgbege.

Masoda ni nu a nkil hi kokok.


Text Box: Yaônde, 08 hikañ 2014
          Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com
 

 

 NHUGHE
 
Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé i hôyôs njiiha mut numpe, njôhge mut numpe a gwé i ke bisu.
Ingéda Hilôlômbi a bi hôla bôt ba kôba i gwét bi bi juba i Ngog Lituba, nyen a bi ti bo nhughe ni mandutu ba bi boma i ngwéé wap i gwét. Inyuu hala nyen bôt ba kôba ba bé yi le ndigi Hilôlômbi nyetama nyen a nla ti bo nhughe. Jon ba bé kon bé mut woñi. Bôt ba bôba ba bé ba gwééne Hilôlômbi bot-ñem. Ba bé nigbene i tôl Hilôlômbi. Bôt ba kôba ba bé yi le Hilôlômbi a yé liaa jap. Jon u nok le : i yoñ sat u nyi, yon u tôgbege.
Masoda ni nu a nkil hi kokok.

Text Box: Yaônde, 08 hikañ 2014
          Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com
 
 
 
 
 
 
 
 

NHUGHE
 
Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé i hôyôs njiiha mut numpe, njôhge mut numpe a gwé i ke bisu.
Ingéda Hilôlômbi a bi hôla bôt ba kôba i gwét bi bi juba i Ngog Lituba, nyen a bi ti bo nhughe ni mandutu ba bi boma i ngwéé wap i gwét. Inyuu hala nyen bôt ba kôba ba bé yi le ndigi Hilôlômbi nyetama nyen a nla ti bo nhughe. Jon ba bé kon bé mut woñi. Bôt ba bôba ba bé ba gwééne Hilôlômbi bot-ñem. Ba bé nigbene i tôl Hilôlômbi. Bôt ba kôba ba bé yi le Hilôlômbi a yé liaa jap. Jon u nok le : i yoñ sat u nyi, yon u tôgbege.
Masoda ni nu a nkil hi kokok.

Text Box: Yaônde, 08 hikañ 2014
          Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com
 
 
 
 
 
 
 
 
NHUGHE
 
Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé i hôyôs njiiha mut numpe, njôhge mut numpe a gwé i ke bisu.
Ingéda Hilôlômbi a bi hôla bôt ba kôba i gwét bi bi juba i Ngog Lituba, nyen a bi ti bo nhughe ni mandutu ba bi boma i ngwéé wap i gwét. Inyuu hala nyen bôt ba kôba ba bé yi le ndigi Hilôlômbi nyetama nyen a nla ti bo nhughe. Jon ba bé kon bé mut woñi. Bôt ba bôba ba bé ba gwééne Hilôlômbi bot-ñem. Ba bé nigbene i tôl Hilôlômbi. Bôt ba kôba ba bé yi le Hilôlômbi a yé liaa jap. Jon u nok le : i yoñ sat u nyi, yon u tôgbege.
Masoda ni nu a nkil hi kokok.

Text Box: Yaônde, 08 hikañ 2014
          Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com