lundi 23 mars 2020

WOO U NSONWOO U NSON

Yaônde, 04 matumb 2020
Nkam PONDI PONDI
http://antoinepondipondi.blogspot.com
 
         Di nla kal le hala a yé mut a nyi nson wé, a gwéhék ki wo. A bag a gwé i jéé libôñôl  li nson. Hala wee nson wé i nlémél nye, i nlémlak ki bôt. Jon a yé ngim ndémbél inyuu nson wé a nsal. Hala a nlôl liniglak, lisalak  ni linômôl a nnom i nson a nsal.

lundi 2 mars 2020

PAT MUTPAT MUT

Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé mut a yé bôs ni hemb.

Yaônde, 21 dipos 2017                  
Nkam Pondi  Pondi
                                       http://antoinepondipondi.blogspot.com

LIHAA I LOÑ MEELIHAA I LOÑ MEE

Manyuñ tole libé jada= hala wee ni nyuñ libé jada.
Manké= hala wee mudaa wada nyen a nkém bé, nyen a ngwal bé.
Maaisoñ tole man tata= hala wee ni yé isañ wada banyañ ibaa.
Ñôô= hala wee ngond yoñ tole manyuñ woñ nu mudaa.
        

Yaônde, 21 kondoñ 2019
Nkam PONDI PONDI
http//antoinepondipondi.blogspot.com

TÉN HILÉMBTÉN HILÉMB

            Di nla kal le hala a yé maliga ma nlôl mut i kété matihil ma ñem inyuu i ti mapubi i ngim jam tole i boñ mbôgi i ngim jam.
         Ba nyil mut i tén yé hilémb. Hala wee ba nyil nye i kété lipodog jé li maliga. Hala wee u nyi mut libak jé i kété maliga.
        

Yaônde, 14 matjel 2020
Nkam PONDI PONDI
http//antoinepondipondi.blogspot.com

HIPIGAHIPIGA

            Di nla kobol i buk ini le hipiga ni kal le hala a yé lipôdbege li mamañ le hala a yé ligwéyak.
         Hala a nla ki lôl mut le likek li nyodi nye, li nyék hôk.
        

Yaônde, 13 matjel 2020
Nkam PONDI PONDI
http//antoinepondipondi.blogspot.com

NJÔHGE I BÔBÔG TOLE MUT BÔBÔG I NSILA NYENJÔHGE I BÔBÔG TOLE MUT BÔBÔG I NSILA NYE

            Hala a yé yom i i nti mut njôhge i bôbôg manonga ma bihés. Mut a nla bé telep, a nla bé yén. Kon won u mboñ le bôbôg i nnut mut. Ha i nya ngéda ba nlama bénge mut kété yé bôbôg, ndi ba yi i kon i nke bé.
        

Yaônde, 13 matjel 2020
Nkam PONDI PONDI
http//antoinepondipondi.blogspot.com

LILÔMLILÔM

            Di nla kobol i buk ini le lilôm ni kal le hala  a yé likoda li bôt. I bôt bana ba nhaa inyuule ba yé litén jada.
         I ngéda u nok le nuga lilôm hala wee i nuga ini i nla ndigi jéba i bôt ba yé litén jada.
         Lilôm a nkobla ki le liligis.

Yaônde, 13 matjel 2020
Nkam PONDI PONDI
http//antoinepondipondi.blogspot.com