samedi 7 mai 2011

Liens Vidéos

Toutes mes vidéos
vidéos du mois de Février 2011
vidéos du mois de Décembre 2010
vidéos du mois de Novembre 2010
vidéos du mois de Août 2010
vidéos du mois de Juin 2010
vidéos du mois de Avril 2010
vidéos du mois de Janvier 2010
vidéos du mois de Novembre 2009
Vidéos du mois de Avril 2011

Nyunga

Nyunga

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé lisomb ni linuñul nkus, bisélél nya ni nya. Di nla ki kobol i bug ini ni kal le hala a yé sabe, nkus ni bôt ba nsomb gwom bi nyunga. Di nla ki kobol i bug ini ni kal le hala a yé bôt ba nyunga.

Mam ma mbénge nyunga ma yé mbobog. U gwé mambén ma nyunga inyule gwom gwobisôna bé gwon ba nuñul, gwon bi yé i nyunga. Nyunga i nlama tagbe ikété mapubi. Jon bikaat bi nyunga bi yé énlag le hikii mut a mboñ nyunga a nlama bana. Kôntô nyunga i yé ngim kôntô i yé bikéhene bi mbénge nyunga inyu i ti mapubi noñnaga ni libag li bôt ba nyunga i pes i mbén. Bikéhene bi nyunga bi yé. Bi nkéés mahop ma nyunga. Bôt ba nyunga ba gwé ngim mbôm libomna.

Yom u nlama yi, yo ini le, pil u nla yila yom i nyunga. Sitima nyunga i yé. I sitima ini i mbegee bé bôt to hômna bôt i nhômna bé bo. Puwene i nyunga i yé ni mbôm matôwa i yé i pes i nyunga.

Jon nyunga i tabé yom le u telep ndigi u kal le u nkahal boñ nyunga. U nlama kôôba i jam li tigale u sot u la habé boñ nyunga.

Yaônde, 23 matôp 2011

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

Hitégéé

Hitégéé

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé mut a boñ le wengoñle a nyi bé jam, yi yé i nkola bé. Hala wee a ñôt bé mahoñol mé jôga inyu i boñ jam tole a mbéna hôya i jam a lamga boñ.

Maange a nla ba maange pék ndi a ba hitégée le a noñ manwanda méé, bôt béé ba libôk nye ngi mal boñ i jam li mbénge nye tole a hôya i homa nseñ wéé i yéne. Jon bagwal ba nlama niiga man wap i njel a nlama noñ le a ba maange a nyi jam hala wee hite.

Yaônde, 23 matôp 2011

Nkam pondi pondi

http: antoinepondipondi.blospot.com

Hite

Hite

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé maange pék. Hala wee a nyi bog mam méé. A noñ bé minlôñ. A nyi i homa nsén wéé i yéne. A mbéna ba maange manôgla. A yé maange a nyéñ yi mam, a nyéñ i tehe mam momasôna, a nyéñ i nog mam momasôna. A nyén binlôñ inyu i emble.

Yaônde, 23 matôp 2011

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

Hemb

Hemb

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé mut a nyôs bé nyuu i ôt mahoñol, i boñ ngim jam, i timbhe mbadga ba mbat nye i ke bisu. Di nla ki kal le hala a yé mut a mpala boñ jam nye ngi téé mahoñol. Mut nu a nhôlôs bé nyuu le a nkahal gwel jam mbeñel. Hala wee mut nu a nyoñ bé ngéda inyu i boñ jam, inyu i ôt mahoñol i ke bisu.

I mut a yé hemb, a yé mut ngi yi, mut ngi pék semkwep di nla kal le a yé lembep mut le maboñog méé ma lel sômbôl yéé ngui. Jon mut a yéñ le a ba bañ hemb mut tigale bôt ba ti bé nye lipém, bôt ba yan nye, bôt ba tehe bé le a nyét.

Yaônde, 23 matôp 2011

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

Bôt ba nyunga ni baudu

Bôt ba nyunga ni baudu

Ingéda man mee a nigil sôkbôk hala a yé yigil i niñ ni liyi Hilôlômbi. Man mee a nlama nigil sôkbôk inyu i boñ le a ba bañ mut liyep. Yigil i sôkbôk i mboñ man mee le a sal kikii a ntehe Hilôlômbi a bi heg ngii ni hisi.

Mut nyunga a nla kap inyule a tabé liyep. Yigil i yé i yi sôkbôk hala wee mambén ma Hilôlômbi. Bôt ba nyunga ba nlama bé waa nigil sôkbôk inyule yi i ngi kônde i nteg bé mal.

Ngông mut i mal bé jon u nog le: a yep ni kii ? a yep ni jis li mbôngôô. Ngông mut i kônde yi Hilôlômbi i nlama bé mal inyule mut a nigil ngim yé niñ hana i nkoñ biték. Baudu ba nlama yi mambén ma nyunga le ba sot bañ, le ba kônde bana nkus ni lihat. Bôt ba nyunga ba nlama kônde nigil sôkbôk inyule mut a gwé bé yi i lel Hilôlômbi.

I mam bôt ba kôba ba bi yigle bés ingéda ba bi nyodi i Ngog Lituba mo mana. Masoda ni nu a nkil i kokok.

Yaônde, 12 matumb 2011

Nkam Pondi Pondi

http : //antoinepondipondi.blogspot.com