lundi 3 octobre 2011

Liens vidéos

http://www.youtube.com/playlist?list=PLD58CB65104276691&feature=viewall

NGéDA I NYéIHA

To u bana imbee tel nson, tel lihaa joñ, ngim bôt i ga pénda ane yoñ. Ngim bôt i nhoñol le mahoñol ma bôt ba binam yag maboñog ma bôt ba binam bi kôli inyuu i kena niñ yap.

Bôt ba kôba ba nniiga bés le bipôdôl ni maboñog ma Hilôlômbi gwon bi yé banga mahoñol bôt ba nlama bégés inyuu niñ yap. Manoodana mut a mboma ma nla boñ nye le a unbene Hilôlômbi. Mut a nla bé hôya le Hilôlômbi nyen a bi heg nye jon maliga ma Hilôlômbi ma yé mapubi ma nom. Hala wee mapubi ma Hilôlômbi ma mbay. Jon bôt ba kôba ba bé yi le mut a nlama bana mban inyuu i yéñ i yi Hilôlômbi ni mambén ma Hilôlômbi .

Hilôlômbi a bi heg mut le a ba ngwélés, le a sélés boña wéé.

Masoda ni nu a nkil i kokok.

Yaônde, 26 hikañ 2011

Nkam Pondi Pondi

http: //antoinepondipondi.blogspot.com

MBUG MBEBI A KOB MBÔÑ NHÔDBAGA

Di nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda mut a yé mbai bôt ba oog nye, ndi mut wada a lôl i njel nyek a ka oo nye, a nkal ndigi le u nkoba ba ñoo me yôha.

Ingéda u nhémle Hilôlômbi, u nneebe mandutu moñ ni i njel ini le u nyi le Hilôlômbi a hôla we le u nog mandutu moñ.

I mut a gwé hémle a nkon bé nyemb woñi inyuule a nyi le i mbus nyemb yé a ke i ada Hilôlômbi .

Ingéda u nneebe Hilôlômbi kikii nwet woñ, u nkon bé woñi ni maboñog ma bôt. U nyi le Hilôlômbi a ga unda we mapubi méé.

Masoohe ma nhôla we le u kônde hémle Hilôlômbi inyuule ingéda u nigbene i tôl yéé, yom yokiyo i nla bé pôgôs we makôô. U nla bégés mambén ma Hilôlômbi. U nla gwélél Hilôlômbi.

Yaônde, 26 hikañ 2011

Nkam Pondi Pondi

http: //antoinepondipondi.blogspot.com

NJEL YI

Yi i yé i bana soñnda i mam ma yé héhla. Soñnda i nhôla we i yi nog mam, i yi tehe mam, hala wee u mbana yi .

Mahoñol ma ñwee ma nhôla we i bana yi ni i njel ini le u nla ti maông ngobol. U nla bokye njôhge, ndutu, sôksôk maséé, nyemb i ke bisu.

Bilem bi lam bi nla kena we i bana yi . Bi mboñ we le u yi tehe, u yi nog, u yi nôgda.

Yom to yada i ta bé ngwa. Jon u ha bañ ñem mu, u téñ bañ ñem mu . Ingéda wa yi gwel nyuu yoñ, hanyen wa nog biniigana bi Hilôlômbi.

U nlama tééda le, yi yon i yé mut.

Yaôndé, 27 hikañ 2011

Nkam pondi pondi

http : //antoinepondipondi.blogspot.com

ÔBÔS

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé i yilis yom yanga. Mu i njel i nyen mut a nla ôbôs nkaa wéé ni bibug bi be bi mpémél i nyo wéé. Jon u nog le, hinoo ntombga hon i héya pos i nwii. U nogog ki le, hiun hi net bé nkaa.

Mut a nla ôbôs niñ yéé ni biyôglô bi mam le a bana habé line li niñ. Mu i njel i nyen bilembe ni li emble baboo bi nla ôbôs ngim libii. Mudaa a nla ôbôs libii jéé inyuule bas i nsoo i nlamb wéé tole a nha ngandag hilôba. Maange a nla ôbôs niñ yéé inyuule a nke habé i sukulu tole inyuule a noñ bilôñ. Minsohi mi nla ôbôs ngim nlôñ tole ntôñ i base. Maboñog ma mut ma nla boñ le a ôbôs ngim hiémbi tole ngim lilok inyuule a ntôp bé longe tole a nsak bé kikii i nsômbla. Bombo i nla ôbôs masoñ moñ . Matila ma nla ôbôs mahoñol ma mut.

Ngéda i nla ôbi ni nop a nno tole mbebi i nhôñ. Nop a nla ôbôs mapep ma kaat. Lék i nla ôbôs bee. Hañngaa hi nla ôbôs bitatam. Malép ma lééga ma nla ôbôs mbod u njôwa.

Ngi sal nson i nla boñ mut le a ôbôs masoda méé tole libag jéé li lam. Mut a nla ôbôs tel yéé i nson inyuule a nyoñ bitek. Mut a nla ki ôbôs nson wéé inyuule a nsôk i homa nson. Mut a nla ôbôs tidii mut numpe a mpén ni li bep nuñul yo. Kwéé i nla ôbôs su i mut. Mut a nlama yéñ le a ôbôs bañ yom yéé to yom i mut numpe inyuule a nla kôs kokse mu tole a kee i mog. Yag kiñ ñem i nla kéés we.

Yaônde, 26 hikañ 2011

Nkam Pondi Pondi

http: //antoinepondipondi.blogspot.com

LIYI BASE I SÔKBÔK NI HémLE I MAPUBI MA HILÔLÔMBI

Hilôlômbi a bi heg mut le a bana yi ni pék. Hilôlômbi a sôli jon mut a nlama yéñ i yi Hilôlômbi.

Mahoñol moñ ni yi yoñ bi nla hôla we le u nog mbog. Masoda ma Hilôlômbi ma mboñ le mut a kôs mapubi ma hémle yéé.

Yigil i sôkbôk ni liañ kaat i sôkbôk bi mboñ we le u yi le Hilôlômbi nyetama nyen a yé NHEG. Hilôlômbi nyetama nyen bôt ba kôba ba bé bégés inyuule nyen a bi heg mut.

Kaat i sôkbôk ni kaat biniigana bi Hilôlômbi bi nniiga we le Hilôlômbi a bi heg mut le a ba ngwélés.

Liyéñ i yi Hilôlômbi jon li bi gwal mbog, mbén, hémle, kunde, ngéda i ke bisu. Yi i mboñ mut le a nwaa bé hoñol i mam a ntehe, i mam a mboñ, i nson a nsal, i mam a mboma i ke bisu. Jon u nog le : yi yon i yé mut.

Ingéda u mbôdôl yi Hilôlômbi, hémle yoñ i mbay ni mapubi ma Hilôlômbi. Yi yoñ ni pék yoñ bi nene we i léman . Mapubi ma Hilôlômbi ma nhôla we i kônde bana yi ni pék inyuule yi i ngi kônde i nteg bé mal.

Ingéda u mbôdôl yi base i sôkbôk, u nléba le gwéha i Hilôlômbi i nlôl i mbu. I gwéha ini, i gwé bé nwaa, i gwé bé baoo, i nyi nwéhél, i gwé bé pinda.

U nla yi le Hilôlômbi a yé ikété yoñ, ibale bo ndi u ngwés mut woñ libôg ndi u nogog nye ngôô. U nla ki yi le Hilôlômbi a yé ikété yoñ, ingéda u mbégés mambén ma Hilôlômbi.

Ingéda u ngwés mut woñ libôg ndi u nogog nye ngôô, ingéda u mbéges ki mambén ma Hilôlômbi, hanyen Hilôlômbi a nti we yi ni pék le u ôô bisélel gwoñ, u bañ bee gwoñ, u sal bijék gwoñ le u ba mut bisu ingéda u nuñul gwo ni nkoñ hisi.

Mapubi ma Hilôlômbi ma nhôla we i yi i homa maliga ma sôli, i homa longe i yé i ke bisu. Jon bôt ba kôba ba bé waa bé yéñ i yi Hilôlômbi.

Yaônde, 17 hikañ 2011

Nkam PONDI PONDI

http://antoinepondipondi.blogspot.com