mardi 24 décembre 2019

NÉÑHA MUTNÉÑHA MUT

Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé mut a ta habé maange.

Yaônde, 01 matjel 2018
Nkam Pondi PondiNDIP TOLE SOÑ KUMNDIP TOLE SOÑ KUM

         Di nla kobol  i buk ini le ndip tole soñ kum ni kal le hala a yé homa malép ma nkiiña. I homa nu a yé isi le ibale mut a nkwo ha  a nyin.


Yaônde, 05 libui li nyéé 2019
Nkam Pondi Poindi
http://antoinepondipondi.blogspot.com  

LIKUBÉLIKUBÉ

1.       Hijô = dijô
2.       Lijô = majô
3.       Likubé li mbaa        
4.       Ñôô likubé
5.       Paa  likubé
6.       Suwa  likubé
7.       Kôyôp  likubé


Yaônde 02 Libui li nyéé 2019
 Nkam pondi pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com

NDIÑ MUTNDIÑ MUT

Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé mut a nkon bé woñi i jo sañ. Mut  a gwé ngui kiyaga.

Yaônde, 23 dipos 2017
Nkam  Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com

NGEÑ


NGEÑ

Di nla kobol i buk ini le ngeñ ni  kal le hala a yé ntéak ngéda i ngim kel. Ngim kel i gwé môm maa ma ngeñ ni i na. Ngeñ yada i gwé môm  masamal ma manut. Linut jada li gwé môm masamal ma ngét.
         Bôt ba kôba ba bé yi ngeñ ni ngim binoga bi mam. Kôp bisu i ñoñ i ngeñ i baa ni pes i mbus kose juu. Kôp i yôhne i baa i ñoñ i ngeñ i aa ni pes. Kôp i yôhne i aa i ñoñ i  ngeñ i tan i maye ma kel. Hikwai hi nkwai i ngeñ i tan i maye ma kel. Sôa a mpot i ngeñ i tan ni pes. Saï a mpot i ngeñ i samal. Mut a nyodi ni masai i bôbôk hala wee i pôla ngeñ i tan ni ngeñ samal. Hala wee pule tôde i. Nlôm kôp a ñoñ ki i kose, hala wee i jôm li ngeñ ni i baa.
         Tidii yoñ i ñunda we ngeñ. I ngéda jop li yé i ngii, tidii yoñ i yé we isi makôô. I ngéda tidii yoñ i nkahal ke i pes hiañngaa hi  mpémél wee u yi le kose i ntagbe. U nyi ngeñ noñnaga ni kikii tidii yoñ i nhap i pam manañle ma hiañngaa. Me nlo i pôdôs we i ngéda mut a ntehe lihuu li nyuu li nimil, hala wee ngeñ samal i pam i ngeñ saambok i buga jop.
         I ngéda sôñ i mbay u nla tehe tidii yoñ. Hala a ñunda ngeñ.


Yaônde, 22 maye sép 2019
     Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com
        

NGOO MUTNGOO MUT
Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé liyep li keñi. Hala wee ngi bana i gwom bi yé we nseñ inyuu niñ yoñ.
I mut a nyi bé sélés boña wéé ndi a bag yengi a yé ngoo mut. Kii i mboñ le mut a ba ngoo?  Inyuu kii  mut a nla ba  ngoo? Di mpôdôl hana inyuu mut a gwé moo mé mo imaa, makôô mé imaa le mbôô i  nténga bé nye.
Ngoo i nla bé ba ni i mut a yi tééda nko ni yad i bôt bé ba kôba. Inyuu le nko ni yad bi mboñ mut le yom to  yada i nene bé  nye nkén. Nko ni yad bi mboñ mut le yi i bôt ba kôba i nimil bañ. Yom mut len a gwé i sal i yé i kônde  yi i bôt bé ba kôba. Jon u nog le yi i  ngi kônde i nteg bé mal.
Mut a nla bé ba ngoo ibale bo ndi a nyi mbog yé inyuule mbog i nyibil bilap. Ibale mut a nyan mbog yé a yi le a yé ngoo to ibale bo a gwé bigwel moo. Inyuule a yi bé gwélél  bigwel  bi moo bi. Jon u nog le: ba nkés bé mbog i ngii mbog. Hala wee u nla bé yi to gwélél yañan mbog le yon i yila mbog yoñ. Hala wee u nyila wang mut. Mut nu a ngwés bé mahol méé to mahol ma loñ yéé.
Mut a nla bé ba ngoo ibale bo a nyi gwélél yi yé. Jon bôt ba kôba ba bé gwélél toga inyuu i yi mam. Inyuu hala  nyen u nog le yi yon i yé mut.
Ngoo i nla bé ba ni i mut a tabé yengi. I mut a nyi le kel i hi yek ngi jam, a nhôô bé moo i tôl inyuule a nyi le hikii jam li gwéé i wéé nkôm kel.
Iloa man mee a bi bog mam méé ni i nduña ini le yom to yada i yiñba bañ inyuu hala nyen a bé nyôs nyuu i nson.
Ngoo i yé soso kon inyuule hala a nkobla le mut a gwé bé yi, hala wee a nyi bé sélés bôña wéé, hala wee a nyi bé bog mam méé to yi tééda mo. I ntén mut u, i mpot bé i ti bôt. Hala a yé  nlélém inyuu loñ.
Man mee a hôya bañ mbén bisu Hilôlômbi a bi ti bôt ba kôba i Ngog Lituba ingéda a bi hôla  bo i yémbél i bôt ba bé jôs bo gwét le ba jôp i base i ôm mbom isi, i mbén i yo ini le: man mee a je bañ bijek, a nyo bañ maog ma loñ i ñane nye tigale a yila nkol i loñ i. Mbén i yôhne ibaa i Hilôlômbi i nkal le: man mee a nuñlene bañ biték gwé mut a tabé man mee.
Mambén mana mo imaa ma ñunda  bés le biték Hilôlômbi a bi ti man mee bi gwé lihat. Jon man mee a nlama bé ba ngoo mut.
Masoda ni nu a nkil hi kokok.

Yaônde, 09 matôp 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com

SOÑ KUMSOÑ KUM

        Di nla kobol i buk ini le soñ kum ni kal le hala a yé soso njôông bee i hikôa mu nyen hié tole hida bi pémlag.
        Soñ kum i yé bee i ngi libôngô.


Yaônde ,24 maye sép 2019
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com


NGAT MUTNGAT MUT

         Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé mut mindañ.

Yaônde, 21 biôôm 2017
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com