lundi 1 juin 2009

lien

Désormais disponibles sur YOUTUBE mes vidéos à l'adresse suivante: http://www.youtube.com/view_play_list?p=D8DC1F56D172C86B

Qui est Dieu?

U JE BAŇ BIJEK

U JE BAŇ BIJEK, U NYO BAÑ MAOG MA LOÑ I ANE WE, TIGALE U YILA NKOL I LOÑ I

Hilôlômbi nyen a bi ti man mee i mbén bisu ini inyu i boñ le man mee a sal bijek gwé, a nuñul gwo ni makas ma ina ma nkoñ isi. I moni a nkôhna, a nhôô bisélél gwé. Yag gwo a nuñul gwo inyu i oñ mandap ma sukulu, mandap ma matibla, inyu i tila bikaat, inyu i séñ minloñ, inyu i bañ bee, mangaa i ke ni bisu.

I mut a nje bijek, a nyok maog ma loñ i ane nye, a nyan loñ yé inyule a nyila mut yengi ni i njel ini le a ngwés habé pot hop wé i ligwéyag, a mal ha mahoñol mé le hikii yom i nlôl i loñ i ane nye i yé longe. I mut nunu a nyan mbog bôt ba kôba ni i mam ba bi yigle loñ mee. Ndi a hôya le bijek a nje ni maog a nyo, bi ngwal makon bôt ba kôba ba bé yi bé. Jon u nog le, ba nkés bé mbog i ngii mbog. Hala wee u nlama bé bénge to gwélél mbog yoñ ni mis ma yañan mbog. Mu i njel i nyen u nog le, mut a nje njék ndi mut a nje bé loñ. Hala wee mut a nlama bégés loñ yé.

Ingéda mut a nje bijek ndi a nyok maog ma loñ i ane nye wee a nyila wañ mut, mut nu a nyét bé, mut nu bôt ba nyan, mut nu a gwé bé mban, mut nu a mbégés bé ngeñ, a ñoba mañan môi, a nyônôs bé i jam a mbôn, mut nu a mboñ mam i loñ yé wee nkén mut, mut nu a gwééne bé maaisañ ngôô, mut nu a ñôô habé bisélél gwé, mut nu a ntila habé bikaat to añ bikaat bi hop wé, mut nu a neebe nyo maog hikii ngéda, mut nu a mbégés moni wee ngoñle mi yé Hilôlômbi i ke ni bisu.

Yaônde, 19 mpuye 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

HILÔLÔMBI NYEMEDE NYEN A NTEP

BAKENA BA NTÔÑ WE

Bôt ba kôba ba bé sébél ki Hilôlômbi le Batuupék. Hala wee pék yé i nloo pék i bôt ba binam bosasôna.

Ntôñ i Hilôlômbi i yé kunde le ba bana bakena. Jon ntôñ i nlama yi le ngim mut i tabé le i bale bo a tabé wee ntôñ wa ke habé. Ntôñ i nlama ki yi le Hilôlômbi nyen a ntat biyig bi bôda ni bon ba nyuu. Jon ntôñ i nlama bana bakena ba mpémél mahaa ma bahémle, bakena ba mpémél i ntôñ. Bakena ba ntôñ ba nlama gwés mahaa map ni bahémle. Hala wee liada li nlama ba ipôla bakena ntôñ ni mahaa map lôñni bahémle.

Bakena ntôñ ba nlama, yi ni nigil mambén ma Hilôlômbi. Ba nlama bé ba bôt ba ntip hémle Hilôlômbi. Ba nlama ba bôt ba nômôl ni ba maséé i hémle Hilôlômbi. Ba nlama ba bôt ba ngwés sélél Hilôlômbi ni ntôñ wé. Bôt ba yom yokiyo i bagal bé bo ni hémle Hilôlômbi, to ndutu, to njiiha, to njôhge, to nyemb, to manodana ndi bôt ba, ba yé ikété maséé ni Nwet wap ngéda yosôna.

Hilôlômbi a nyi miñem mi bôt jon a ntep i nwet a ngwés ni i njel Njombongo. Ntôñ i nkal Hilôlômbi le bakena di nhégda bo bana. Hilôlômbi a nyônôs makak mé, ni mahôla ma Njombongo a nhôla we i yônôs makak moñ ingéda a nsébél we le u ba, ba ba nkena ntôñ wé.

Yaônde, 20 mpuye 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

B’A MUT A NLA BA MASÉÉ NI BIUN GWÉ

B’A MUT A NLA BA MASÉÉ NI BIUN GWÉ ?

Di nla kobol i bug ini le biun ni kal le hala a yé matémb ma nyuu ni i njel ini le mut a nôgda habé nyuu yé ingéda a bé wanda mut. Ba nyil ki biun ingéda mut a nke i noi i nsôk i nson. Ingéda mut a nha i boña wé le a mal lôôs ngim ngéda. Hala wee mahoñol mé mon ma nyis nye le biun bi gwé nye. Maboñog ma mut ma ñunda bôt bape le i mut nunu a ñun. Hala wee mañ mut a yé mut numpe. Jon u nog le i mut nunu a yé mange mañ mut. U nogog ki le, mañ mut u ntugul bé lép. Hala wee u yé i pamna ngim nwi, ngim mam i yé le u nlama habé boñ.

Yom di nyi yo ini le, biun bi tabé kon. Ba ntibil bé biun. Inyu i boñ le mut a ba masée ni biun gwé, a nlama kônde nigil. A nlama bé yén nyetama. A nlama yéñ le a ba mbôô. Inyule kikii u niñ hala nyen biun gwoñ ba ba. Mut a nlama yi le a wo jon a nlama hoñol bilonge bi mam a bana i niñ yé. Hala wee a nlama niñ ni libag li maséé. Mut a nlama ki niñ ni hémle, hala a nhôla nye i yi bok niñ yé. Ingéda u ngi gwéhék bôt ba binam ni niñ hala a mboñ we le ñem woñ u nkwo bé bôk. I mut a ngwés a nkon bé puba tjôñ woñi. To nhat mañ mut į koli bé ni iyeba wanda man munlôm. I loñ i ngwés mahol i nla yi gwélél mimañ mi bôt le mi lôôs linômôl jap li jam wanda. Hala a ngwal libag jada i pôla mimañ mi bôt ni wanda. Mimañ mi bôt mi ñañle bonge dingangana, bikôbe i ke ni bisu. Jon u nog le, u jok ni mañ , u gwélél ñem i moo. Hala wee mañ mut u yé mut makenge, lijôs nye li tabé bun. Jon u nog ki le, ba ñañ bé mañ mut masoñ i nyo. Hala wee u nlama ti mañ mut lipém li kôli ni nye.

Mut a nlama kôôba biun gwé inyu i boñ le a ba bañ mbegee inyu bon bé to inyu bôt bape.

Yaônde, 04 mpuye 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com


BASÉLÉL BIKÉHENE

Bikéhene Bi Bisu ……………………….. Tribunal de Première Instance

Bikéhene Bi Ñem kété …………………. Tribunal de Grande Instance

Bikéhene Bi Hohol Hop ……………… Cour d’appel

Bikéhene Bi Ôm Tuk Gwet ……………. Cour Suprême

Nkéés …………………………………….. Juge

Nkéés wan man ………………………… Juge d’instruction

Ntat Mambén………………………….. Procureur de la République

Ntat Mambén Nu Nkeñi……………….. Procureur Général

Nkam…………………………………….. Avocat

Nsa Mapil……………………………….. Huissier de Justice

Nkum soñ i Matila…………………….. Notaire

Matila Bikéhene……………………….. Greffier

Matila Bikéhene Nkeñi………………. Greffier En Chef

Nkena Bikéhene bi bisu…………….. Président du Tribunal de Première Instance

Nkena Bikéhene Bi Ñem kété………………. Président du Tribunal de Grande Instance

Nkena Bikéhene Bi Hohol Hop……………….. Président de la Cour d’Appel

Nkena Bikéhenee Bi Ôm Tuk Gwét………… Président de la Cour Suprême

Nkena Juu Li mahop Ma Lôg Ngomin…….. Président de la Chambre Administrative C.S

Ntat Mambén Bikéhene Bi Bisu……………… Procureur de la République (Près le TPI)

Ntat Mambén Bikéhene Bi Ñem Kété……… Procureur de la république (Près Le TGI)

Ntat Mambén Nu Nkeñi Bikéhene Bi Hohol Hop… Procureur Général Près la Cour d’appel

Ntat Mambén Nu Nkeñi Bikéhene Bi Ôm Tuk Gwet .. Procureur Général Près La Cour Suprême

Nkéés Bikéhene Bi Bisu ……………………. Juge au TPI

Nkéés Bikéhene Bi ñem Kété………………….. Juge au TGI

Nnoñ Nyuu Nkena Bikéhene Bi Hohol Hop…….. Vice – président de la Cour d’appel

Nti Maéba Bikéhene Bi Hohol Hop…………… Conseiller à la cour d’appel

Nti Maéba Bikéhene Bi Ôm Tuk Gwet………. Conseiller à la Cour Suprême

Mbom nnoñ Nyuu Ntat Mambén Nu Nkeñi……. Avocat général

Noñ Nyuu I ñem kété Ntat Mambén Nu Nkeñi… Substitut Général

Man Nnoñ Nyuu Ntat Mambén Nu Nkeñi……… Attaché au parquet Général

Nnoñ Nyuu Ntat Mambén…………………….. Substitut du Procureur de la République

Matila Bikéhene Bi Minkaa………………… Greffier Audiencier

Matila Nkeñi……………………………………. Secrétaire Général

YAÔNDE, 13 maye sép 2002

NKAM PONDI PONDI

http:// antoinepondipondi.blogspot. com