jeudi 27 décembre 2012

Lien vidéo

Liké li ndôg tjokNdôg Tjok hala wee litén li ndôg Tjok. Hala wee Tjok nyen a bi bot litén lini. I mut a bi gwal Tjok jôi jéé le Ñém. Ñém a bi gwal ngandag bon bôlôm. Môi map le: Noñ, Mangônd, Njaswe, Tjok, Ngôdi, Mbetge, Ñém, Bakondog, Bikôô ni Sôya.
Kikii loñ mee i nyémbél gwét i Ngog Lituba ni i bôt ba bé gwés le ba jôp i base i ba ôm mbom isi nyen ndôg Tjok ba bi bôdôl kat minkoñ ni matén mape ma loñ mee. Hilôlômbi nyen a bi hôla loñ mee i gwét bi Ngog lituba ni i hémle loñ mee i bi hémle nye. Ni Hilôlômbi a bôn loñ mee nkoñ. Ba keneg, ba ômôk tuk. Ba tagbege.
Ingéda Nkuu Mateg a bi yégle mañ litén hala wee bilôg bi nyañ bi ma wo, nyen i kel a bi wo, Mbilla Nkuu a jôp bikai, a nol mut, a kit nye joo ndi to a njô isañ Nkuu Mateg. Hala wee a kés mim isañ i ngii ño i mut a bi nol inyuu i boñ le, mim isañ i tihba bañ biték. Mim i banga mut i bé tihba bé biték. Mbilla nkuu a ba nlôlôha mut. Isañ Nkuu Mateg a bi gwal bon bôlôm ibaa : Yannga Nkuu man nu mañ ni Mbilla Nkuu.
I mbus i jam lini, lihaa li mut Mbilla Nkuu a bi nol, li bôdôl yéñ njee a nnol maaisañ wap. Liyi le Mbilla Nkuu nyen a mboñ i jam lini, li toñ i nol nye. Ndôg Tjok ba kit le Mbilla Nkuu a nla bé niñ le a bag a nsolop, jon ba nlama nyodi Babimbi. Ba bi bet i môngô ndi ba niñ Mbilla Nkuu wee ngoñle mbegee. Ibôdôl yokel nyen ngédi Mbilla Nkuu i yé le Basông. Ndôg Tjok ba bi yap lom pubi libông ba nsébél le Limug. I ndap ini le Basemel ba Mateg i bi yégle Babimbi. Jon mandap ma tan ma Ndôg Tjok mon ma bi yap lom pubi ndi ba kahal ki kat minkoñ. Ba tehe le inyuu i boñ le mahol ma kee ni bisu, nyen ba bi kéñ i nkoñ wap mapubi ni i jel ini le :
Yembel Tjén di Ômôg ba yis nye makôñ hala wee  i nwaa ni Lôg Ngônd ;
Ngom Hyong Bitjông bi Nkôlô ba yis nye nwaa ni Ndôg Tindi ;
Hôl Yayi ba yis nye i Hôl Ngom nwaa ni Lôg Baék ;
Baha Ngen ba yis nye i ngii ntim nwaa ni Ndôg Njee ;
Mbôgôl Bién bi Dikén ba yis nye dikand nwaa ni lôg Ngônd ;
Nsadak Mbogiol ba yis nye i soñ makue nwaa ni Lôg Ngônd. Ndôg Tjok ba bi yap lom pubi ni man Lôg Ngônd ni man Lôg Baék.
Ndôg Tjok i yé bipes bi baa : mapubi ni so. Bipes bi gwo bi baa bi gwé 15 minkoñ. I pes mapubi, di gwé minkoñ mi na : Ngog Basông, Ngog Mapubi, Ngog Mapubi Nkôô ni Simékélé. I pes i so di gwé minkoñ jôm ni wada : Beñel, Limug li Hôk, Lipombe, Lisai, Makômôl, Mamkélé, Manjak, Minlongo (sipuye), Minloo, Ngibasal 1 ni Ngibasal 2.
         Tééda le, hikii nkoñ u gwé u wéé ñañ. Mbilla Nkuu nyandôm wéé Isaaga Kam man Ndôg Béa a sébél nye le man Banjee a nol bo bilém, ni laana bôdaa bap. Mbilla Nkuu a nol i man Banjee nunu. Ndôg Béa ba ti nye ngond Ndôg Pôl i ndap Lôg Ngé ni lilañ li mbog. Jon ndôg Tjok ba gwé mbog mabui ni mbog nkoda ntoñ.

                                     Yaônde, 12 libui li ñyéé 2012
Nkam Pondi Pondi
http: //antoinepondipondi.blogspot.com     

Bambombog ba ndôg tjok I bôdôl yak basông ba nkuu (mbog mabui)1-   Basông ba Nkuu
2-   Mayémi ma Libong (Lôg Ngé mbai Manjak) nyen Jaman ba ti kôdi ndi a ti yo Matip ma Ndômbôl
3-   Tônjé Mahanga ma Mbénga (Lôg éog mbai Manjak)
4-   Njôk Nyemb (Lôg Wayak mbai Ngibasal)
5-   Mbom Yembel (Lôg Yinda mbai Ngog Mapubi)
6-   Likéng li Yuk (Lôg Basogog mbai Lipombe)
7-   Eoga Bôga (Lôg Nganbe mbai Ngog Basông)
8-   Pondi Mbom (Lôg Yinda mbai Ngog Mapubi)
9-   Yembel Tjén (Lôg Yede mbai Ngog Mapubi)
10-  Likéng li Njôk (Lôg Pondi mbai Ngibasal)
11-  Nkôghe Njôk Nyemb
12-  Batamak ma Tjok (Lôg Basogog mbai Minloo)
13-  Gwét  bi Nkôghe Njôk
14-  Ngijôi Likéng  li Yuk (Lôg Basogog mbai Lipombe)
15-  Wayak i Gwét (Lôg Wayak mbai Ngibasal)
16-  Nginjel Basogog (Lôg Basogog mbai Ngog Basông)
17-  Linjek li Linjek li Wéé Pubi (Lôg Kimai mbai Manjak)
18-  Yôgôk Tjok (Lôg Basogog mbai Minloo)
19-  Ngôs Kend (Lôg Njék mbai Lisai)

Yaônde, 18 libuili  ñyéé 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com

Nlanga kiñ-nemLipep lini li yé nkwel nkus nkena loñ i Nwel mbog Afrika  Pieter W. BOTHA a bi kwelés bijô bi hikuu héé dilo 18 hikañ 1986, lipep li manwin Sunday time nyen a bi pémés i nkwel unu u gwé ño bug le : libogog jem inyuu i tjé MINHINDÔ mi loñ i Nwel mbog Afrika.
A bilôg bi kéé bi gwéha Bakana ba afrikaner, me nsayap bé lipémba ni bilôg bi nyuñ bi bôlôm ni bi bôda i jôi li matjél més momasôna. I jôi li tik yés loñ ni i jôi jem, me BOTHA, ñane sap i Nwel mbog Afrika. A ô e nyoo bé me nti bé mayéga ni bibégés inyuu lôs nan ni ômsiñ nan i tep ni bi tep me le me kena niñ i bon ba Afrikaner. Mangéda ma yé bés mabe dilo tini. Jon me nkit le me ntiina bé inyuu i kônde yis bé le me yé ni bé to ikété hié to ikété mbug mbebi. Di niñ ikété mbôm bôt i yi bé jam ndi yom ba nke bés njôñ matjél més. Ba ñoo bés ndi ba ngwés kadal i mam di nkôhna. Ni hôya bañ le di yé ngim litén i édi ndi i bag ki ngui. I ngii ngii Bakana ba Afrikaner.
Ni bénge bañ me ndigi kikii jôi jem le BOTHA ndi kikii banga mbu i niñ ni bot-ñem nañ inyuu bilôg bi nyuñ bi bôlôm ni bi bôda. Hodo hodo me nkal bé, biték bini, Nyambe nyen a nti bés gwo jon di nlama jo i pam di nwes matjél més.
Di nla bé yén hala i tehe i mam di mbot le i bôt ba nyi bé jam ndi ba bag bôt ba yengi “Kaffirs” ba tamba gwo. Tison Prétoria i gwéé ni pék Bakana inyuu Bakana. Di gwé bé le di unda to njee ndi to MINHINDÔ le di yé  litén li nloo bo.
Di ñunda MINHINDÔ i jam lini hala a nlel balal ba ndamba. Sap i loñ i Nwel mbog Afrika  kikii di nyi yo i bi héga bé ni jôñ i mahoñol. Di mbot yo ni pék yés ni biibe yés ni matjél més. Matjél ma basañ bés ma kuba hisi hini inyuu tohi yés. Jon di gwé soso pil i tééda yom yés, ñañ wés ni lipém jés. I mut a njo sañ le a niñ ni telepsép a njo bé nkoda. A bilôg bi kéé bi gwéha, ni nyi bilembe ba ntôô i nkoñ hisi inyuu yés. Ba ñode bés mam momasôna ma yé béba. Ndi ki hala a ta bé mbale. Di mboñ bé bibéba bi mam i lel bôt bape. Ni hoñol hala a banga bon ba loñ, mbagla koo i nyuu i ba pot i bi bôdôl bé ni Bakana ba Afrikaner. Hala a yé ngim jam li niñ. Me noode ndigi le me unda bé hala le di mboñ bé ngim héhla jam le i bôt ba ñhoñol yi jam ba bi boñ bé tole ba téé ba mboñ. Di yé ndigi ngim litén i téésép i i gwé niñ i téésép ndi i gwéhék niñ niñ i litén li Bakana. Di mpot bé tiig kikii Bakana bape le di ngwés MINLANGA mi bôt. I jam lini le MINLANGA mi bôt mi mpôna bôt ba binam ndi ba boñog mam kikii bo hala a nkobla bé le ba yé bôt ba gwé banga pék. Nkongo i tabé nyik to ngôdô i ta bé hikômbat ndigi inyuule ba mpôôna. Ibale bo Nyambe a gwés le di kôli ni MINLANGA mi bôt ki a bihek bés ni nlélém koo i nyuu ni nlélém pék. Ndi a bi hek bé bés nlélém : BAKANA, MINLANGA NJEE. Baénél ni milimil. I pes i pék di nlel MINLANGA pénda i tabé i bôdôl ngandag nwi hanano. Me nhémle man Afrikaan a yé mut telepsép nu a nkon Nyambe woñi, niñ yé i ñunda hala. A tabé mut pinda kikii bôt bape. Ndi ki i yé le di nti MINLANGA mi bôt minson di yik ki le nkol ni môô i gwep. Yom di nyi yo ini le, Bakana  ba Mbenge, ba Amérika, loñ i Kanada, loñ i Ôstralia ba nkam bés to bipôdôl gwap bi nkiha bé ni maboñog map.
2
 
         Noñnaga ni hinoo tomnga di nyi bibug di nlama gwélél ni hee di nlama gwélél gwo. Inyuu i yi le me mpot maliga, me mbat bé le ni kal me ibale bo loñ yada i Bakana i gwé bé nkus i loñ yés i Nwel mbog Afrika. Njee a nsomb gôl yés ? Njee a nsom mpuma wés ? Njee a mboñ nyunga ni bés ? Njee a nhôla bés i bana mbôm jôl gwét ? I jam li yé ha i yé le bés ni bo di yé litén jada. Hala a yé soso jam a sôli. Jon likot jés li masangô li nkiha ni loñ Amérika, loñ i Ngisi, loñ i Jaman i ke bisu ndi di bannga ngim biloñ bi MINLANGA. A mawanda mem bon ba Afrikaner, ngôñ lipémba i mbôdôl bé ni bés. Jon man kôp i ta bé nye ntinag le a je  kuumba. Hala a nôôga le kuumba i nje man kôp. Ndi bo ibaa ba yé nga dinuni ? Mbén libag li mbog bihégél i yé le mbôm hobi i nje man hobi.  Inyuu hala nyen pééna i tabé le Nlanga mut i yé yom inyuu Nkana. Jon a bilôg bi kéé bi bôlôm ni bi bôda di pôôna ngap yés inyuu i jôs ñemb nunu le Nhindô. Me mbat bon ba Afrikaner bobasôna le ba ôô pék yap i gwét bini. Nyambe a nla bé kôm bés mbus inyuule di yé litén jéé. I mbôdôl bi béé, hikii wada wés a ntehe le MINLANGA mi bôt mi nyi bé ane bomede. Ni ti bo mangaa, ba mbôdôl nolna bo ni bo. Ba nyi bé boñ banga mam ndigi i boñ liyôgbe, masak, libii ngandag baa ni li boñ biyôglô bi mam. Ni nla tehe ni mis ma nan biloñ bi MINLANGA mi bôt bi nyila kunde bi ma boñ kii. Di nyi i mam ma i mpémél i loñ i GANA, loñ i MOZAMBIK, loñ i Sudañ, loñ i Nijéria, loñ i Uganda, loñ i Egiptô. Yom ipe bé ndigi yubda keñi, bitek, njal kikii i loñ i Etiôpia. Di neebe le Nlanga mut i yé yimbne i liyep, Nkana a nloo nye, a yé mut yengi, a nyi bé sélés boña wé. Jon hala a nlama ba ntiig le Nkana a bi héga inyuu i ane Nlanga mut. Da gwélél bijek inyuu i tjé MINHINDÔ. Di mbana longe mbôñ i nol we ndék ni ndék. Di nlama ha yo bijek ndi i yisla bôda kom. Yom di ntôñ i yé le i ngaa ini i kwo bañ i moo map inyuule ba nla gwélél yo i jôs bés ibale bo di ntehe i ngandag Minlanga mi bôt mi nsélél ma ndap més. To hala di nlama yéñ manjel momasôna le i ngaa ini i yégle ndigi i moo més. Yom di nyi, yo ini le, ngandag MINHINDÔ i neebe bitek bi moni. Me gwé libim li moni inyuu i sal i nson unu.
Litôôma mi ño li nlama ki bôña i len ini. Bayi mam bés ba nlama sal hikii kel le ba tôôma MINLANGA mi bôt miño. Nlanga mut i nyi bé niñ i ti bôt jon di nlama pémés i jam li. Nlanga mut i yé ngim hégél i nyi be tehe i mam ma loo i yaani  nu a ñye. Inyuu hala nyen di nlama jôs nye ni i mam di hégda haa ngandag le a nla bé hégda mo. Nlanga mut i nyi bé bog niñ yé i lel nwi wada. Di nlama bé hôya hala. Jon me gwé ngim bôt i nsélél me tôbôtôbô i nsal i nson u.
Me mbat banyañ ba Afrikaner le ba gwal ngélé ibaa. I yé longe le bon ba gwé i lel balal ba ndamba ni i njel ini le wanda bôlôm ni wanda bingond bi Bakana ba kônde bana bon Manjel momasôna. Di nlama yén péé le Minhindô mi bôlôm di bagal bo ni baa bap ndi di fane bôda ba Minhindô ba gwé bon mabum map ndi ba tabé mbiibaga.
Me mbot ngim péhba, nson wéé i yé  tôôma MINLANGA mi bôt le ba nolna bo ni bo. Manola mana ba nlama bé kokse i bet ba nkan kuu inyuu i boñ le manola ma kee ni bisu.
Bayi mam ba nsélél me ba nléba lelaa ba nla ha mbôñ bijek gwap ni nol bo ndék ni ndék ni lelaa bôda ba nyila kom inyuu ngéda yosôna. Liha mbôñ maog ba nyo la hôla le nsongi wap i bôt i sôs. Bingond gwés bi Bakana bi nha i mbôñ ini bijek ni maog ma MINLANGA mi bôt le mbôñ ini i nol bo ndék ni ndék sañ yés i. Gwét bi loñ yés bi ngwélél mbôm jôl gwét inyuu i tjé Nlanga mut jon di nlama gwélél pék yés inyuu i boñ i nlélém jam. Nseñ i yé le i jam lini li ba jam li mut bo mut. Kikii ba ñañal le Nhindô mut i nwo ingéda a nke i nañ ni muda Nkana jon tjiimbe i nkédna ni nsul. Dikokoñ tjés di sapak di nlama ba ni bisônda gwés bi apartheid bi soli ingéda ba ba ba nsal nson wap i ha mbôñ ni i ôbôs mém ma bôda ba na lôg bo le ba yé mawanda map. Di gwéé kii le di gwélél Bakana ba bôlôm le ba kee bôda ba Minhindô ba nyét bé ndéng i nyuu i boñ nlélém nson. Di nkôhna bikaat bi bôda ba libambe biloñ bi Mbenge ni loñ Amérika bi nhee ni gwés sal nson u. Moni mi nla hôla béé kikii di gwé nwo, di nla yi gwélél nwo. I pôla i, a bilôg bi kéé bi Bakana bi gwéha loñ yés, ni ha bañ i ñem nan i yom nkoñ hisi ya pot ni wo bañ nyuu le ba nsébél béé le ni bagal bôt  inyuu koo yap. Hala a ntéénga bé me le ba nleñ me nguu le me nyen me mbot ni ba kiñe i bagal bôt inyuu koo yap. Ma yila béme kôi inyuule mut a nsébél me le kôi. Ma ba ndigi hiôdôt nan i mbay, banga mut BOTHA. Bug yem i nsôk i yé le di nlama  sal ngi nwaa mandap ma gwal. Di nsaa bé baane bilap bi bisai le ba hôla boonge ba titigi ba Minhindô le ba loo i niñ ndi ba nlama nol bo ingéda ba ngwéé. Ibale bo ndi nson unu u salak longe, ki ngandag mam i ma mal. Hikuu hem i ane hi ntééda moni tôbôtôbô inyuu i boñ le nson unu u séla bilap bi bisai ni ndimsi.4
 
                                                                   

vendredi 30 novembre 2012

Vidéos Décembre 2012

TA A KAL ME LE
Ingéda u nleñ tômblô isi, i mbôô kikii kangéda libañak jéé. Kunde loñ i nsôk ingéda loñ i nyep ni jis li mbôngôô. Hala wee loñ i neebe i ba isi ane loñ i pe i pes i moni, bigwel moo, bisélél, bee, hop, mambén, bijek, maog, base, hémle i ke bisu.Hala a yé nlélém inyuu mut binam.
Mut a nla bé ba ngwélés ibale bo ndi a nyi bé i yom isañ a bi kal nye. Hala wee ibale bo a nyi bé mbog kôba ni kwañ i nsañ. Mbog kôba i yé i mam bôt bakô ba  bi bog ingéda ba bi yémbél gwét i Ngog lituba ni i bôt ba bé gwés le ba jôp i base i ôm mbom isi. Mbog kwañ i yé mam basôgôl boñ ba bi bog ingéda ba bé i loñ Egiptô. Jon i mut a nkal le ta a kal me le ndi i ta wé nu a lôlak i loñ i ñane loñ yé a yi le a nla bé ba ngwélés to loñ yé i nla bé ba kunde. Jon u nog le: ba nkés bé mbog i ngii mbog. Hala wee i yañan mbog i nla bé kiha ni mbog yoñ. Hikii mut a gwé ngim lingwañ ibale bo a gwé mahoñol ma bôt bé ba kôba. Loñ yoñ i nla ba kunde ingéda wemede wa yi i mam isoñ a bi kal we. Hala wee u mbôdôl ôt mahôñol moñ ni wemede, u mbôdôl tehe nkoñ hisi ni mis moñ i ke bisu. Jon u nog le: ñyéé i nke bé mañan matehe ngwéé.
Inyuu hala nyen u nlama yéñ i bana yi yosôna ni pék yosôna i nsoñ.Hanyen wa yi ôô bisélél gwoñ, u yi bañ bee gwoñ, u yi sal bijek gwoñ, u yi nson u nyunga i ke bisu.Ndi we u kônde gwo ni i mam u niñ i len ini. Inyuule yi i ngi kônde i nteg bé mal. Ingéda u ngwés wemede ni loñ yoñ nyen u nyéñ ni yi le : ta a kal me le, inyuu i boñ le u ba bañ wañ mut. Mut nu a gwé bé minkañ mi yé ñômôg isi. Ta a kal me le : hala a yé maboñog,  masalag, mabogog ma mam isoñ ni basôgôl boñ ba bé boñ. I mam mana mon ma hôla we le u kee ni bisu. Jon u nog le : ibale bo u nke bé i kand mbôl ni isoñ u mbolnleñ i nyôl ni pahge.Mbôl i yé lisee li njang. Yon ba nkand ni nkwade bikai. Ba nkañ soso jomb, yon ba nsébél le kôngô i mbôl. Yon ba nsuha i homa maoñ.Ba ñat masee, ba tôbôg bakale, ba nyuugege le i yila ndigi yom yada.Ndi ba leñ wo i ngii, bôt ba leege wo i ngii. Ba mpamna wo i ñond. Hanyen u nsugul.Nyôl i gwé bipes bi baa.Hanyen ba ntôôma bipes bi gwo bi baa. Ba hô ni libuda. Libuda li nyôl, ba mboñ lisee li pe, ba ñôt yo, li nyila kikii libam.Hingônd hi nyôl, hanyen ba mbiine libuda inyuu i boñ le nop a jôp bañ.Ba nkés bikék i ngii le mbebi i bada bañ libuda. Ba nha minkôô i kété ni i mbégdé le mbébi i bada bañ libuda. Ibale nyôl i ñun hanyen nop a mbôdôl jôp i ndap. Hala a mbat jôga li nwi. Likand mbôl li yé ngim likenge basoñ ba niiga we.Ibale bo u nyi bé u mboñ hihôha. Hihôha hi hon hi mboñ we le u nkand mbôl ni pahge.
Masoda ni nu a nkil hi kokok.

Yaônde, 12 maye sép 2012
NkamPondiPondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com

NKWEL U KIÑE LOÑ I BELGIK LÉOPÔL II NI BÔT BA MINSIÔN BATÉÉ I KE I LOÑ I KÔNGÔ I NWI 1883

A bipada ni boñ ba loñ ba gwéha,
Nson u ntina bé u mbad ngandag matatga. Kikii bipada, ni nke niiga évanglium, ndi évanglium ini i nlama bé hôya i mam ma yé nseñ inyuu loñ i Belgik.
Banga nan i nson i loñ i Kôngô i ta bé i niiga Mihindô i yi Hilôlômbi, inyuule ba nyi nye. Ba mpot ndi ba bag ki isi énél i Mundi, Mungu, Diakom ni ba Hilôlômbi bape, ba nyi le, manola, wip, i ke wañan nwa i ndéng, i pot mut béba, ni bisol bi yé béba. Di nyi le hala a yé ntiig. Jon na ke bé i niiga bo i mam ba nyi.
Nson nan wa ba tôbôtôbô  i hôla bangomin ba Bakana ni Bakana bagwé bi iñngin. Hala a nkobla le, natoñol évanglium inyuu i boñ le nseñ uloñ yés i nimil bañ nyoo i pes i mbog i.
Inyuu hala nyen, na yéñ manjel le binuga bi bôt bi, mahoñol ma ke bañ bo lihaat li yé i loñ yap tigale kel  yada, ba kahal ha ñem wap lihaat li, banga pémsan i pam i pôla yap ni bés ndi ba kahal emel i luhul bés i loñ yap.
I yi ni nyi évanglium, ya hôla bé i léba bikaat bi niiga bahémle i gwés liyep kikii hihéga : Bé diyeyeba ni yé saibak inyuule ane ngii yé i nan. I yé nledek ni gwañ mut i jôp ane ngii.
Na yéñ manjel momasôna le Mihindo mi kon woñi i bana ligwañ inyuu i bet ane ngii.
Inyu i tuga le ba paa ño ngim mangéda, ni le ba kon woñi i boñ i jam li, ni nlama bôñôl los. Ni nlama niiga bo le ba nlama niibe bibéba bi mam gwobisôna to ibale bo ndi bilôg bi nsoñ bi lôg ngomin bi nsol bo to bép bo. Na niiga bo le i mut a noñ njel mapuna a kôli bé i sébla le man Nyambe. Na ôt bo i noñ ndémbél i Bapubi ba ba bi ti limang lipe ingéda ba bi bép bo limang jada.
Ni nlama héya mahoñol map le ba nla bana mbimba i jôs bés ni i boñ ki le ba yan i jôs bés. Me nhoñol bisat gwap bi gwét tôbôtôbô. Ba kal bañ bé le, ba nwas gwo ndi bé ni toñ i tjé gwo.
Nson nan u nlama béngé boonge bawanda téntén le ba yangap bañ. Ibale bo ndi bagwal ba noñ litiñ li Pada, maange wanda a nlama nigil i nôgôl i yom mut minsiôn a nkal nye inyuule nyen a yé nwet mbu wé.
Ni toñ téntén sudul nyu ni nôgôl. Ni boñ le boonge ba toñ bañ i toñol mam ingeda ni niiga bo bisukulu binan. Ni niiga bo i hémle mam ndi ni niiga bañ bo i yi toñol mam.
I mam mana mon ni nlama niiga a bon ba loñ ba gwéha. Na léba ki mam mape i kété bikaat ba ti béémamélél ma nkwel unu.
Ni niiga Mihindô mi bôt évanglium kikii lem i bon ba Afrika hala wee ba nôgôl basañ bap ba ba yé Bakana. Ba yangbene bañ inyuu bibéba bimam Bakana ba mboñ bo. Ni hoñlaha bo hikii kel le : Bé ba ni ñee ni yé saibak inyuule ane ngii i yé nan. Ni jubus Mihindô mi bôt i base hikii ngéda ni hisôô.
Ni tééda baa bap i ane nan sôñ bôô inyuu i sélél bé yanga. I mbus hala, ni ane balôm bap le ba ti bé inyuu longe nan ni mboñ, kembee, kôp, matjee ma kôp hikiingéda ni nke i nleñ mambai map.
Ni kéñni manjel momasôna le Mihindô mi yila bañmingwañmi bôt. Ni tôbôg hikii kel le : I yé nledek ni ngwañmut i jôp i ane ngii. Ni ane bo le hikii sondi ba saa nôgôs i mésa mi ngwa noi. I moni nu ni om nwo mandap ma nyunga ma loñnan ndi bo ba hoñlagle mi yé inyuu diyeba di bôt.
Ni bot baét  inyuu Mihindô mi bôt inyuuhiñilHindô wosôna i ngwés heñellibag li nlimil li bilôg binsañ. Ni yelel i mut nu yag baénél.

Emble a litén li mee
U tibil añ longe ni mahoñol ma nwee, maéba ma ntjam mi ñañ wada inyuu dilo di nlo di Afrika. U nhoñol laa ?Hala a yé ndip i bana mahoñol ma nwee. I nla pam iñiñ i mut le nsola nkwel wada u sugde nye nganda ngeñ tole ngandag dilo. Me bé bem iketé nwee liwanda jem jada lisuk li mayôñôl ma mbôm litôwa li mbegeebôt i tison i Montréal ingéda nhôôla mut wada i bi yén i pañ yem ndi to a nkwélés me ñañ wada u bi yibil me mis ndi u ba ki me nseñ inyuu niñ yem.
I nhôôla mut unu u yé nkohpa malét i niiga dipa i sukulu i biloñ, i mut nunu a nyi maloñ ma Afrika kikii mpék u trosis wéé.Liôdôl jéé li pék, mahoñol méé noñnaga ni dilo di lo di Afrika bi nkôp dusuhuu i mbus. Jon ou kal bañ le hala kikii a yé Nkana wee a yé « colon ». Inyuu hala nyen u añ ni boña woñ ni pék i mam a mpot.
Me ñañle bé ntiig i mam a nyimbe : « me niiga hipa hala a nlel môm imaa ma nwi ni mi tan. Nson wem u mboñ me le me ntehe ngandag i mbôm bisônda ni mbôm basélél ngomin bi Afrika. Me yé héhla i kal bé ni ndutu i ñem lenoñnaga ni yigil dipa, liôt mahoñol ni liyi puhe jam, i bôt banaba kôli ndigi ni litjee kikii mbôgi. Baudu bem ba bon ba Afrika ba nyi jam ngandag, ba gwé bi longe bi mambod ma bisônda, ba nyi pot hop u pulasi longe ndi i yigil i sukulu, ba nlona bé bés to yom. Inyuule liyig jem, biloñ bi Afrika bi mpot hop u pulasi, bi gwé bé sukulu yada i niiga dipa ni biloñ bipe ndi bi bannga banga babét ba bisukulu bi kikii ba kena gwo. Me ntoñle bé inyuu ki me gwééne bé me bot-ñem ni biloñ bi Afrika. Ingéda ini me mpot, nkoñ hisi i gwé tik i mam maaa : ngap, gwét bi dipa ni bôm i nkoñ hisi. Tina mehihéga hada biloñ bi Afrika bi nlona ngim yom. U nléba bé.
Di bôdôl ni ngap ndi téntén ni kalasin. Bayi mam ba nyiba ni nkoñ hisi ba mpot ngem yada le len jôm li nwi ni mi tan i pam le môm imaa ma nwi, kalasin ya yila yom i mbéna habé nene jon ya hee ndiye ngandag. I nwi dikôô di baa ni môm imaa, ndamba mpôndi yada i kalasin ya ba i kiiña i mbôgôl yada ni môm imaa ma dollars jon i yi ngim biloñ i nyi i jam lini kikii bo loñ i Amérika, loñ i Pulasi, loñ i Chine, loñ i Ngisi, bi mbot ngim dikuu i nigil ni ti mahoñol inyuu i hôla biloñ bini le bi pagbe kalasin i yé i nkoñ hisi le to kii i ngwéla, bi bana ndigi kalasin. Ndi kii u ntehe biloñ bi Afrika ? Bakena biloñ bi Afrika ba ñôt bé mahoñol map i tehe béba i nlo bo i njel yap le ngi bana kalasin hala wee litémb i mbog kwañ. I loñ i Gabon, bibee gwé bi kalasin bi sa len jôm li nwi i ngandag yosôna, ndi bakena loñ ba mboñbé jam jokijo le ba tééda kalasin wap tole ba yi i yom ya hééña kalasin wap. Yom bakena ba mboñ i yé i soohe le ba léba ki bibee bi kalasin bipe. Inyuu biloñ bi Afrika, kalasin i tabé yom hipa : u mpombe kalasin ndi u nuñul yo. I moni mi nlôl i kalasin mi nke mimpék mi bakena biloñ ni minkuu mi banuñul mangaa. Hala a yé kili jam.
Hanano, gwét bi dipa.Mintôñ mi gwét mi biloñ bi Afrika mi yé ndigi nso jôi le mintôñ mi gwét. Jon to imbee likoda li bôt ligwé mangaa ndi ba bannga ngim matôa ni i  ngaa ini le kalachnikov li nla béb mintôñ mi gwét mini gwét. Me nhoñol le mintôñ mi gwét mini nson wap i yé i téénga bon ba loñ yap ha bes le i jo gwét ni pék inyuu kii ? Inyuule ibale bo ndi u mbénge mintôñ mi gwét mi biloñ bi gwé mahol kikii loñ iChine, loñ India tole loñ i Pakistañ, mintôñ mi gwét mi biloñ bi Afrika mi nhoñlana bés ngéda kwañ ha ndugi le i len ini.
Ni yoñ hihéga i kéñ ngii loñ.Bun bé le u nléba loñ yada i Afrika i gwé banga mangaa ma len ini ma ntat ngii loñ yap. Biloñ bi Afrika bi ngi gwéélag minkoñ mi mangaa inyuu i sôñ ngii biloñ gwap. Mapep ma gwét ma dikuu di mintôñ mi bisônda mi biloñ bi Afrika ba gwélél ma yé ma Bakana ba Mbenge ba bi yék ingéda ba bé ane biloñ bi Afrika. Loñ Afrika to yada i gwélél bé mbañag i yom i nkiiña i ngii le i yis nye minyiingami bankén ba bôt ni bankén ba bipuuwene bi njôp i ngii loñ  ndigi le loñ Afrika i  bat mahôla ma mintôñ mi gwét mimpe. Lihôôba moo i tôl lini li ngwal kii ? I len ini, biloñ kikii, Amérika, Pulasi tole Ngisi bi nla tjé mintén mi mangaa nwomisôna mi ngim loñ i Afrika ibabé bo i om sônda yap yada biték bi i loñ i Afrika i ndigi ni mimbañag bi gwom bi nkiiña i ngii, mangaa ba nléñle u bag i tuye ni mbôm bipuuwene bi gwét. Noñnaga ni mahoñol mem, me mpénda ni hoñol le biloñ bi Afrika gwa kônde ke hilo i pam i kel ngii wa kwél bo i ño.
Jam  li nsôk, bôm i nkoñ hisi. Mbom be i yé le kikii mana mam mape ma ngwéla, baudu ba biloñ bi Afrika ba di nleege ba yé bilonge bi ngôs ba ntimba pot i mam ba nog biloñ bi Mbenge. Hala wee bôm i nkoñ hisi i nlama bé tee mut binam, biloñ bi yé ngoo bi nlama kôhna mahôla le mbegee bôm i nkoñ hisi i yuu bañbo. Nson wem u mboñ me le ngim maliga i yé me le me nla béme pahal mo ndi ma kubul mo. Bôm i nkoñ hisi i yé i kônde yilis biloñ bipe minkôl mi biloñ bi bakana i len ini.Semkwep, me  nyis bé le liti maôñ lini nseñ wé i yé le biloñ bi yé ngoo bi kônde yégle ngoo le lingwañ jap li isi ni lihat jap bi hôla biloñ bi Mbenge le niñi bon ba Mbenge i sôs bañ. Hala a nkobla le, nson njonog nii ngi mahee wa kônde séla biloñ bi yé ngoo. Jon bikei bi nsinga bi bé hee 300 dollars moni mi Amérika bi hee ki nlélém ndamba i nwi 2006. Kikii biloñ bi Afrika bi bannga bé mahol map ni kunde yap mbogog longe, biloñ bini binkônde ba biloñ bi nsomb ndigi somb ni somb i gwom bi mbéña ni nkoñ hisi. Inyuu yem, kunde i nkobla ndugi le u laa boñ ngim mam ni wemede. Jon ingéda me ntehe ngim biloñ kikii bo loñiSénégal, loñiMali, loñi Niger, loñi Tjad tole loñiÑem kété Afrika bi nsomb bebee  le 45 i ngii 100 bijek bi yé bo nseñ bakén ba biloñ, ni nla tehe le liha bo i kat li kôli le biloñ bi bi tjé. Inyuu i sugus nkwel, me ñañle bé jôñ mahoñol. Me bé pot ni mbôm sônda i loñiSénégal i bi lo i yigil i bés ni hala a yé ndék sôñ. Me ni nye di bé bénge nkuu bitidii i bé unda didun di bon ba loñ i Libañ di bi sôs  minloñ inyuu i bat le bisônda bi loñi Siria bi huu i loñ yap. Jon mebi bat nye le mahoñol méé ma  yé laa inyuu i jam li.A bi timbhe me le: bon ba loñ Libañ ba ngwés ki ba kunde jon ntôñ i gwét i loñ i Siria i ntuga bo i ba ngwélés. Hala a yé ndimbhe mut a yé boboñ. Me bi kôble nye le diun tini dinta bé kikii sôñ. Ma yé mbogog longe libogog ndi ma gwé ki nseñ wada.Loñ i Israël i mpabla i jo gwét ni Hezbollah iyuule i nla bé jo gwét  i nlélém ngéda ni bon ba Palestine, Hezbollah ni loñi Siria. Bot yé ñem i yé le loñ i Siria i nyodi i loñ Libañ.Hala a hôla loñ iIsraël le i jôp i loñ iLibañ i boñ i yom i ngwés. Me bi sébél i mbôm sônda i loñi Sénégal i mbus dilo di baa inyuu i hoñlaha nye nkwel wés. Ndi a bi tagbe i yom i pe ngookila. Yigil yéé i nhôla bénye to yom. Me gwé bot ñem le kel yada bon ba Afrika bayi ngui i adna, ngui i yi ôt mahoñol ni ki le Puhe Kongo man Kongo Nkana nye jam li puhe we, weg u puhe jo.
Ñañ u niiga bés le niñi pôla matén i yé jam li bôs waba ki jam li ngui. I kel na bana mbôm jôl i gwét kikii loñi Chine ni loñi India nyen na la jôp i njel mahol i ba bé woñi wokiwo. Ndi i ntel ni ngi gwé mintén mi bakena  me mbéna boma, nayi bé le inyuu i boñ le mut a bañ we, u nkadal yo ni pék yoñ ni ngui yoñ. Me gwé béme bot-ñem. Inyuu hala nyen ibale bo i yaani nu a ñye, adna i biloñ bi Afrika tole CEDEAO bi nyoñmakidig le bambot banga sukulu Afrika i niiga dipa, i bôt ba ga tep ba ke i Mbenge inyuu i nigil  lelaa bés bon ba Mbenge di ntehe nkoñ hisi ni dipa. Ndi ki i yé le ba nkés bé mbog i ngii mbog. Hala wee bés bon ba Afrika di nlama tehe nkoñ hisi ni mis més, ni mahoñol més inyuule ñyéé, i nke bé mañan matehna ngwéé. Inyuu hala nyen i bon ba Afrika ba ba balét i sukulu ini, ba bana mbôm minsaa, ndi ba nla bé bana soñnda ndigi yi i nlôl bo bayi mam bayé Bakana ba Mbenge. Jon ni nlôôs nkwel unu mawanda ma nan ni biyina bi nan bi Afrika ni i bôt bobasôna ba ngwés le biloñ bi Afrika bi ke habañ hilo.