lundi 27 février 2017

HOP NI LIBÔÑÔL


HOP NI LIBÔÑÔL

 

         Bôt ba kôba ba bé yi hel hilémb hap ingéda ba nlama pôdôs Hilôlômbi. Ba bé ti ndugi Hilôlômbi mayéga. Isañ mbai ni mboda yé ba téé bitédéé le mut a nyiiñnga bé. I mbus a mbat Hilôlômbi mam mé, nyen a nleñ ngind mang i ngii nyôl i ndap yé, hala wee a nti nye mam mé.

 

         Inyuu bôt ba kôba hémle i yé i noñ maliga ma Hilôlômbi, mahoñol moñ ni maboñog moñ. Jon bôt ba kôba ba bé sébél ki Hilôlômbi le Kimaltjai. Banga nhémle a nlôôs mbôgi Hilôlômbi bôt bape, tjai dipe i ke bisu.

 

         Bôt ba kôba ingéda ba bé soohe Hilôlômbi, ba bé uwe masu map isi inyuu i boñ le Batuupék a bénge bo manjel momasôna. Ingéda ba mal soohe Hilôlômbi, hanyen mis map ma nun Nwet wap, jon a niiga bo mu njel ba nlama tep inyuule Hilôlômbi a gwé longe ñem, a yé longe ni sép. Jon bôt ba kôba ba bi tééda  malômbla mé ni biniigana gwé. Ba konog ngandag maséé inyuule Hilôlômbi a bi ti bo jam li bi kon ñem wap ngôñ ni njohe bibép gwap bi nyo.

 

 

Yaônde, 13 hilônde 2010

                Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

LIBAGLAIngéda u neebe le u nke ni Hilôlômbi, hala wee u nke habé mut numpe njôñ, wee u tam habé yom i maaisoñ, wee u nip habé, wee u ta habé mut bilembe i ke bisu.

Ingéda u nwas béba wee u noñ i njel Hilôlômbi hala wee u nyéñ longe, hala wee u nyi gwel hiun hoñ, wee u nyi hônba, wee u nkônde yén maliga ni mapubi ma Hilôlômbi.

Ingéda u mbagla ni béba hala wee u niñ habé inyuu moni, je, nyôba, linoñ bôda i ke ni bisu. Jon u neebe i nog lipôdôl li Hilôlômbi, i añ ni i gwélél mambén ma Hilôlômbi, i bana mahoñol ma ñwee inyuu i nog biniigana bi Hilôlômbi.

Ingéda u ntjél béba wee u nyéñ ba mut suhul nyuu, mut a nyéñ yi, mut a nog mut numpe ngôô, mut likap, mut a nyéñ bok niñ yé, mut a nyéñ bé nseñ wé nyetama, mut a nyéñ mbale i sôli i ke bisu.

Libagla li tabé yom i ntomb inyuule pot ni boñ mam ma imaa. Inyuu i noñ Hilôlômbi u nlama bana ômsiñ le kiñ yoñ ñem i nkéés bé we, u nlama bana banga hémle, u nlama yi nwéhél, u nlama yi nwas libag li maange i ke bisu inyuu i jôp i niñ mondo. Hala wee niñ Hilôlômbi a mbok ni i yégle mu i niñ i. Jon u yén péé inyuu niñ hémle yoñ ni mahôla ma Njombongo. Woñi won u mboñ mut le a bagla bañ ni béba inyuule njel Hilôlômbi i yé i ba nye bebee ndi nye a nyéñ yo haa ni nye.

Yaônde, 08 maye sép 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

 

MANYII


MANYII

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé ngim yom tole ngim jam, mut a nlama bé pot, to boñ, to gwel to laa to laa. Hala wee i yom i to i jam li, bi kôli ni soso lipém, le mut a nlama bé bôk. Tigale u bana libua.

Di nla kobol i bug ini ni kal le i mbénge base ni i njel ini le kaat Hilôlômbi, tjémbi di mbégés Hilôlômbi, ndap Hilôlômbi, hop i base i ke ni bisu bi yé manyii. Jon likon Hilôlômbi woñi ni pék Batunpék bi mboñ le mut a nla bé sébél jôi li Nwet yanga. Hala a yé bibôdlene bi yi, nlélém kikii malép ma nke i tuye, masoda ma mut ma nene ingéda a nti Hilôlômbi bibégés bi kôli ni nye.

Ibale bo mut to loñ, ba gwé bé ngim yom to ngim jam i manyii, wee i mut nu to i loñ i, i nyôm.

Yaônde, 11 biôôm 2008

Nkam PONDI PONDI


 

BANGA TOHIDi nyi le ingéda mut a ta habé minkôm wee a ntohi. Hilôlômbi a bi tohol bôt ba kôba ni nye a pémés bo i Ngog Lituba. Inyuu hala nyen bôt ba kôba ba bi yi le banga tohi i yé le u yé ngwélés i pes mahoñol ni i pes bigwel moo. Inyuu base i sôkbôk banga tohi i yé i tjél boñ béba. Jon bôt ba kôba ba bi nigbene Hiôlômbi, ntohol wap, ni banga ngôñ i noñ nye. Jon banga tohi i yé i gwelba Hilôlômbi. Hala wee niñ yoñ i kéyi ni Hilôlômbi.

Bôt ba kôba ba ba bi yéñ i yi bo njee ba yé. Ba nléba le mut telepsép a nlama niñ ni hémle. Jon ba bé sôble bon bap ba ntip gwé inyuu i nwas niñ i béba le bisai bi Hilôlômbi bi yon ni bo. Ibôdôl i yokel nu, ba njôp i niñ i mondo le Hilôlômbi nyen a niñ ikété yap ni bo ba niñ ikété hémle i Hilôlômbi inyuu gwéha Hilôlômbi a bi unda bo le a ti bo biték ni lihat mu biték bi. Mbén Njombongo i nhôla mut a nhémle Hilôlômbi le i mut nunu a kee ni Hilôlômbi ni ki le a kon Hilôlômbi woñi. Hala wee a nyéñ maliga ma Hilôlômbi, mapubi ma Hilôlômbi, libag li ngwélés le a témb habañ nkol. A niñ ikété nsañ ni i njel ini le a nsoohe Hilôlômbi hikii kel, a ñañ banga i Hilôlômbi hikii kel, a nkap i yom a yé ni bilôg bisañ inyuu lipém li Hilôlômbi. Jon bôt ba kôba ba bi kôs banga tohi inyuule Hilôlômbi a nyônôs i yom a mbôn. Inyuu hala nyen bôt ba kôba ba bé gwélél mambén ma Hilôlômbi.

Yaônde, 05 maye sép 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

 


 

LIHIELBA


LIHIELBA

 

          Yom ndi yi yo ini le sôkbôk i yé ngim ngan i i nkal bés le Hilôlômbi a mboma man mee. Jon liada li yé ipôla Hilôlômbi ni man mee ni ipôla man mee ni bilôg bi isañ le ba niñ ikété nsañ ni gwéha. Hala wee hikii man mee a yéñ i yi nyemede ndi a bana ki libag li ngwélés. Jon man mee a nlama niñ le niñ yé i nlémél Hilôlômbi ndi a mboñog i bôt ba nlo nye bebee longe. Inyuu hala nyen a ntjél béba, nkoda inyuu yé ni inyuu mut numpe. Liniñig lini li mboñ le matén ma nkoñ isi ma nyoñ ndémbél ni sôkbôk, hala wee banga Hilôlômbi. Biniigana bi Hilôlômbi bi nlona nsañ ni gwéha ipôla bôt ni ipôla maloñ. Jon lihielba li yé héñha libag libe i bôdôl boñ mam malam ma maliga ni ma telepsép. I yom ini yon base i sôkbôk i niiga bés ni le i tibil nkoñ isi.

 

Yaônde, 25 kondoñ 2010

       Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

 

LITI LIPéM


LITI LIPéM

 

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé mahee mut a gwééne mut numpe noñnaga ni bimañ gwéé, libag jé, tel yé i ke bisu. Di nla ki kal le hala a yé libégés mut a mbégés mut numpe kikii bo maange manôgla a mbégés bagwal bé. Mut a nla ki ti mut lipém  ingéda a nsinge nye. Bôt ba nti Hilôlômbi lipém, ba nti bawoga lipém ba nti mbén lipém, ba nti yom i mut numpe lipém, bôt ba nla ti maliga lipém yag ñane i ke bisu.

 

Ingéda u nti mut lipém, u yi le yag we bôt ba ti we lipém inyuule kikii lép i nke i tuye, hala nyen masoda ma mut ma ntimbil nye. Inyuu hala nyen, i jam u ngwel, li nyégle to u nwo. Jon u nog le, mut a nwona bé jôi. U nogog ki le, njok i keneg, i yégég matiñ. Mut a nlama ti nyemede lipém inyuu i yidis nye i mis ma bôt. Jon u nog le, mañ u ntungul bé lép. U nogog ki le, banga jôi i nloo lingwañ. U sôgôg ki nog le, njok i malak, miñañ mi yéglege.

 

Liti lipém li yé nséñ inyuu niñ i bôt ba niñ bo ni bo. Inyuule hala a nkônde at bo, hala a nlona manôgla ipôla yap yag nsañ.

 

 

Yaônde, 31 kondoñ 2011

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com   

   

MPÔDÔL HILÔLÔMBI


MPÔDÔL HILÔLÔMBI
 
 
 
Di nla kobol i bug ini le mpôdôl ni kal le hala a yé mut a mpot ngandag ndi a yik ki hop.
I mut nunu a mboñ mam kikii ntôô mut. Hala wee a mpot maliga. Jon mpôdôl Hilôlômbi a yé mut Hilôlômbi a ha bibug i nyo i lôôs gwo bôt bé. Mpôdôl Hilôlômbi a yé mut a nkon bé woñi i kal bibanga bi Hilôlômbi. A yé tuñngeñ noñnaga ni nson Hilôlômbi a mbééga nye. A nsangal bôt ni maliga ma Hilôlômbi, a ntoñ nsañ ni mambén ma Hilôlômbi a nkal nye le a nhoñlaha bôt bé. Mpôdôl Hilôlômbi a nyéñ bé ngim tel, to bijek to maog le mut nu a nyan to tjél nôgôl Hilôlômbi a nti nye. Mpôdôl Hilôlômbi a nyi le Hilôlômbi a nti nye bijek ni maog nwaa a nke i lôôs bibug bi Hilôlômbi.Mpôdôl Hilôlômbi a nyi le a nlama nigne i tôl Hilôlômbi inyuule nyen a yé ntohol wé, nyen a nti nye banga mahôla i ke ni bisu. Mpôdôl Hilôlômbi a ñañal ni legel ngandag mam Hilôlômbi a nkal nye le a legel. Mpôdôl Hilôlômbi a mbôdôl ni Hilôlômbi. B’a bapôdôl ba Hilôlômbi ba mpot ki maliga i len ini?
 
 
 
 
Yaônde, 31 matumb 2009
Nkam Pondi Pondi
http:// antoinepondipondi.blogspot.com

 

mercredi 1 février 2017

vHILÔLÔMBI NYEMEDE NYEN A NTEP


HILÔLÔMBI NYEMEDE NYEN A NTEP

BAKENA BA NTÔÑ WE

Bôt ba kôba ba bé sébél ki Hilôlômbi le Batuupék. Hala wee pék yé i nloo pék i bôt ba binam bosasôna.

Ntôñ i Hilôlômbi i yé kunde le ba bana bakena. Jon ntôñ i nlama yi le ngim mut i tabé le i bale bo a tabé wee ntôñ wa ke habé. Ntôñ i nlama ki yi le Hilôlômbi nyen a ntat biyig bi bôda ni bon ba nyuu. Jon ntôñ i nlama bana bakena ba mpémél mahaa ma bahémle, bakena ba mpémél i ntôñ. Bakena ba ntôñ ba nlama gwés mahaa map ni bahémle. Hala wee liada li nlama ba ipôla bakena ntôñ ni mahaa map lôñni bahémle.

Bakena ntôñ ba nlama, yi ni nigil mambén ma Hilôlômbi. Ba nlama bé ba bôt ba ntip hémle Hilôlômbi. Ba nlama ba bôt ba nômôl ni ba maséé i hémle Hilôlômbi. Ba nlama ba bôt ba ngwés sélél Hilôlômbi ni ntôñ wé. Bôt ba yom yokiyo i bagal bé bo ni hémle Hilôlômbi, to ndutu, to njiiha, to njôhge, to nyemb, to manoodana ndi bôt ba, ba yé ikété maséé ni Nwet wap ngéda yosôna.

Hilôlômbi a nyi miñem mi bôt jon a ntep i nwet a ngwés ni i njel Njombongo. Ntôñ i nkal Hilôlômbi le bakena di nhégda bo bana. Hilôlômbi a nyônôs makak mé, ni mahôla ma Njombongo a nhôla we i yônôs makak moñ ingéda a nsébél we le u ba, ba ba nkena ntôñ wé.

Yaônde, 20 mpuye 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com