lundi 5 octobre 2015


DILO

1) Ngwa njangumba =
Hala a yé ngim konle makôô ma mut ma nut. Hala a yé ngim matibla .Ba nkôbôl bé njangumba i yañan kumba.
 
 
2) Ngwa um  =
Um a yé ngim matibla.Um a bam, u sihla, wee u gwé libua.
 
 
3) Ngwangé =
Ngé nyen a nyônôs kokse loñ i nkit. Mingé mi lugnaga ngom ndi kel pala ye.
 
 
4) Ngwa mbog =
Mbog i nyibil bilap hala wee mam ma sôli.
Mbog i yé makwo ma ñyéé, mbog i kwog, mbog i nyodag.
 
5) Ngwa koo =
koo i yé jimb li bôdaa.Koo i nje bé i édi.
 
6) Ngwa jôn=
Jôn  a béé kel nyunga. Jôn a yé ki soso ngand. I nke i jôn , u hak bañ mboñ  a tol, nwet a témna
 
7) Ngwa noi =
Ingéda u nsal dilo disamal, u noye dilo disaambog.
 

 

 

 

Yaônde, 04 libui li ñyéé 2008

NkamPondipondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

DILO


DILO

1) Ngwa njangumba =
Hala a yé ngim kon le makôô ma mut ma nut. Hala a yé ngim matibla .Ba nkôbôl bé njangumba i yañan kumba.
 
 
2) Ngwa um  =
Um a yé ngim matibla.Um a bam, u sihla, wee u gwé libua.
 
 
3) Ngwa ngé =
Ngé nyen a nyônôs kokse loñ i nkit. Mingé mi lugnaga ngom ndi kel pala ye.
 
 
4) Ngwa mbog =
Mbog i nyibil bilap hala wee mam ma sôli.
Mbog i yé makwo ma ñyéé, mbog i kwog, mbog i nyodag.
 
5) Ngwa koo =
koo i yé jimb li bôdaa.Koo i nje bé i édi.
 
6) Ngwa jôn=
Jôn  a béé kel nyunga. Jôn a yé ki soso ngand. I nke i jôn , u hak bañ mboñ  a tol, nwet a témna
 
7) Ngwa noi =
Ingéda u nsal dilo disamal, u noye dilo disaambog.
 

 

 

 

Yaônde, 04 libui li ñyéé 2008

NkamPondipondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com