jeudi 31 janvier 2013

Vidéos Février 2013

Nkôô i mpédi u noñnga

Di nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda u nkena yi yoñ, u sôk ngim homa, mut numpe a nlama kônde yi yoñ. Hala wee a nlama noñnga le i yom we u yik bé nye a nkéñbaha i yi u bag i gwéé inyuu ngim yom, ngim jam i ke bisu. Hala nyen nkoñ hisi i bi bôdôl le i homa maaisoñ nkôô u mpédne nye, we u gwé pil le u noñnga. Inyuule yi i ngi-kônde i nteg bé mal.
Mut a nlama bé waa yéñ i yi mam inyuule yi yon i yé mut. Yi yon i nyilis mut ngwélés. Mut a nigil ngim yé niñ inyuu i boñ le i mbus nyemb yé i mam a yik, i bôt ba nlo i mbus yé ba nyégla i mam a yik, yak bo ba nkena i yi ini ni bisu. I yom mut a ntééda i boña wéé mut numpe a nla bé héya nye yo. Bibôdlene bi kunde bi.

Yaônde, 13 kondoñ 2013
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com

Lijéla

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé li yén i je ni mut numpe.
Di nla ki kobol i bug ini ni kal le hala a yé linôgla bôt ibaa tole ngandag bôt inyuu i kôhna ngim yom, inyuu i bana ngim jam, inyuu i boñ ngim jam i ke bisu. Ibale bo ba nkal le bôt ba yé lijéla hala wee i bôt bana, ba nol bôt ndi ba jek bo.
Ingéda bôt ba yé lijéla hala a nkobla le ba nyelel bé mam map mut a tabé lijéla ni bo. Hala a nkobla ki le ingéda jô yada i gwé ndutu, bana bobasôna ba nyoñ i ndutu i kikii ndutu yap. Jon u nog le : di ba jôp nsôñ, di yegnaga. Hala wee di nyegna mam més, mut a hôiga bañ yônôs mo.
Ingéda bôt ba yé lijéla kiñ yap ñem i nkéés bé bo ni i mam ba nlama boñ to ibale nyemb yon ba boma lisuk. Mut a nla ba lijéla li matjél i ke bisu.

Yaônde, 12 kondoñ 2013
Nkam Pondi Pondi
http : //antoinepondipondi.blogspot.com

Hikok hi yé hi soo bas hi nnumb libam
Di nla kobol i ngén ini kal le jam li yé li nom bôt ba waa jo. Jon mut a nlama yéñ le a lel bañ balal ba ndamba. Inyuu hala nyen i mut a ngwés niñ longe niñ a nlama yi le hikii jam a mboñ li gwé ngim ngéda. Jon u nog le : u nom maé, u kit ñemb libui. U nogog ki le : u nom bikaï, u boma nkugi. U sôgôg ki nog le : tel i yé maloo njel. Inyuule u nlama bé pak bôt i mis. Lem i bôt i yé le, ba ngwés ba ntehe mahéñha. Len we, yaani numpe. Kel i keneg ndigi. Niñ i keneg ni bisu. Mut nyekinye a ta bé Batuupék.
Yom di nyi, yo ini le, masai ma nnumb béba njiñ, u bat habé njiñ libam li masai. Hala a yé kimasoda le mut a nyi le i jam a mboñ a nômôl bañ mu le bôt ba waa nye. Ngim ngéda i yé le bôt ba emble we, le bôt ba nôgôl we, le bôt ba nihbe we i ke bisu.
Yaônde, 05 Kondoñ 2013
Nkam Pondi Pondi