jeudi 20 décembre 2018

JÔÑ MUT
Ñ MUT

Di nla kobol i buk ini ni kal le  hala a yé mut ngi yi , mut ngi pék. Jon u nok le : jôñ mut i nyi bé le mbegee i nyét. Hala wee ibale bo ndi mut a yé jôñ, to ba mboñ nye béba, a nyi bé  inyuule a nyi bé segel longe jam to béba jam.

Ndi a yé mu. Jon u nok le : jôñ mut i loona ntet ka. Hala wee i mut bôt ba nhoñôl le a yé jôñ, a nla  boñ tole a nla pot banga jam, bôt ba yanak ndigi. Mu i njel i nyen u nok ki le : jôñ i nyi jam. Hala wee i mut bôt  ba hoñlag le a yé jôñ, a nyi jam, a nneebe habé le mut a lôg nye.

Yaônde, 07 dipos 2017
 Nkam Pondi Pondi


MÔI MA TJÔDÔT

MÔI MA TJÔDÔT


          1.    Bon ba nyuu
          2.    Jas li ngan
          3.    Kipis pand hiôdôt
          4.    Kisenge kéga
          5.    Likek li njok
          6.    Mbénd i hônd
          7.    Me sôli metama
          8.    Nwa sôñ

                                                                             Yaônde, 22 maye sép 2018
                                                                  Nkam PONDI PONDI
http:// antoinepondipondi.blogspot.com
 
 


IYEBA MUTIYEBA MUT

 Di nla kobol i buk ini ni kal le hala  a yé mut ngi bana nkus , ngi bana bigwel moo. To mut a yep laa, a nla ndigi bana ngim yom i nhat mut u gwéé bée. Jon u nok le : a yep ni kii ? a yep ni jis li mbôngôô.


Yaônde, 07 dipos 2017
Nkam Pondi Pondi