vendredi 2 mars 2012

Lien vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=Gl92h5eivog&list=PL07744C573DA30878&feature=view_all

MUT MAPIL


Kôle moni jon li nyilis we nhat mut . Inyuule ingéda u nkôle moni u ma tibil bok i yom u mbôñôl I moni nu , a ngwal we soso nseñ. Mut a nla bé oñ mbôm iñgin ibale a nkôle bé moni . Mut a nla bé boñ soso nyunga to oñ banga ndap lôñni moni wéé nyetama ibale a nyoñ bé kôle moni. Pil i yé longe ibale u nsélés wo i yom i yé we nseñ. Kôle i yé longe i ngéda u nyi saa pil woñ le yak we u bôdôl kôle bôt bape.

Koñ lôla i mapanga ma moni ni ngi-yi gwélél moni woñ gwon bi ngwal mapil.

Koñ lôla i mapanga ma moni i ngwal mut mapil hala wee mut nu kiñ yé i gwé bé mahee ingéda nteba, mut nu a gwé bé lihat ni mut nu a nla bé pohol i mam ma gwéé i yaani nu a nlo. Inyuule mut mapil a yé isi mut a mpôôs nye moni. I mut a mpôôs moni nyen a ñane ni i njel ini le i mut a nyoñ pil a nsaa pil wé ni yéñe. Jon i mut a mpôôs moni a nkônde bana moni, i mut a nkôle moni a nsaa ngandag moni. Inyuu hala nyen i bôt ba nkôle moni ba nsaa mapil map ni ngandag moni. I bôt ba nkôle moni ba nkôs ngandag moni. Hala a yé nlélém inyuu biloñ.

Mut mapil a nyi le a nlama saa pil wé tigale hala a ba bé longe inyuule béba yon i mboñ nye le a bat kôle. Jon niñ yé ni maboñog mé ma ntinde nye le a saa pil wé inyuu i boñ le a ba ki ngwélés. Mut mapil a nkena habé ngéda yéé inyuule a nlama saa mapil méé i ngim ngéda i ntina nye. I mut a nkôle nye moni a nti nye ngim ngéda inyuu i saa pil. I ngéda i, nwet a nkena yo i mut a nkôle mut numpe moni. Mut mapil a nla habé kena niñ yéé kikii a ngwés. A nlama bok niñ yéé noñnaga ni ngéda mut a nkôle nye moni . Mbén mapanga ma moni i yé le moni mi ngwal moni. Jon mut a nkôle moni yom a nuñul ngéda. Njamuha mut mapil a nhoñol le a nlama saa pil wé. Juu mut mapil a nhoñol le a nlama saa pil wé. Ingéda a noi, mut mapil a nhoñol le a nlama saa pil wé.

Yom u nlama tééda, yo ini le, pil u ntéé ngéda hala wee ngéda i u bak le u ôô bisélél gwoñ, u sal bijek gwoñ, u bañ bee gwoñ, le u boñ i mam ma nkôhna we maséé i ke ni bisu.

Yaônde, 06 matjel 2012

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com