samedi 2 février 2008

IBOT

Hala a yé hikét hi nsola yom i nlabé kéba tole imamana i hégél i nla adba inyu i gwal hégél manganga.

Ibot i ngwé mañ wada ni dingengeya. Mañ i gwé isisii i yom i linyuma i kônde ni tutunga peles Ngengeya i nkiina mañ, i ngengeya ini i gwé linyuma li héya.

Yom di nyi yo ini le, ibot i gwé ngim yét, ngim nkogo, ngim nomba hala wee libim li dingengeya i ngim ibot. Kikii ihéga mbuni (0), nomba yéé i yé 8 ; nkogo wéé i yi 16 ; gôl (au) nomba yéé i yé 79 ; nkogo wéé i yé 196, 9665 ; kei (Fe) nomba yéé i yé 26, nkogo wéé i yé 55, 847 ; mbot malép (H) nomba yéé i yé yada yak nkogo wéé ; lipidô (P6) (82 ; 207, 2) ; Muli (Cu) (29 ;63, 546) ; silba (Ag) (47 ; 107,868) i ke bisu.

Ingéda mañ i ibot i mbôôha hala a nti linyuma li ibot, tole mbôm mbôm lôs i ibot. I jam lini li mbôña ingéda mañ i ibot i nyit (uranium ; plutonium i ke bisu) i mbag la bipes bi baa, hanyen mañ ini i mpémés ngim libim li lék. U nla ki kôhna linyuma ingéda u ñad ngandag dibot di nyét bé ni soso mbôm lék, hala a nlona dibot di nyét ngandag (kikii i héga mbot malép ni lithium). Hala a nti ki we mbôm mbôm lôs i ibot.

I loñ i mbañ jôl gwét keñi i ibot wee i unda kunde yéé.

Mañ : noyaux Mbuni : oxygène

Ngengeya : électron Mbot malép : hydrogène

Tutunga peles : neutron Jôl gwét keñi: bombe

Isisii i yom : protron Ibot: atome

Nkogo:masse Ñem ibot i mboda bôt: nucléaire civil Hégél manganga:molecule Ñem ibot i sônda: nucléaire militaire

Lipidô: plomb

Muli: cuivre

YAÔNDE, 05 maye sép 2006

Nkam PONDI PONDI

MBEBI

Hala a yé liké li ngoa, li gwé ngim ngui ni ngim ngwé,li nhôñ i ngim homa, li lonnga ngim gwom i ke ni bisu.

Mbebi i yé ngandag mintén. U gwé njoi nu a nhôñ ingéda libui li ñyéé, a nlona ngim makon kikii bo ndôn, nut i laakôp i boña ni i poños nkak i ke ni bisu. Mbug mbebi i yé mbebi i gwé ngui ngandag, nyen a mbôk bie, a nhéya minyôl mi mandap i ke ni bisu. Huube i yé man mbebi, i nlona lisuni. Mbebi hañngaa i yé ngandag bitutunga bi nlôl i ntut i hañngaa. Ngiiña mbebi i yé mbebi i nhôñ ni ngui ndi i nkiiñaga i ngim homa. Mbebi kéndi i yé mbebi i nhôñ i nlélém kéndi ibaa i mbog (ño mbog-likôl, ño mbog-hyôn, nwel mbog-likôl, nwel mbog-hyôñ).Mbebi i tabé ibale bo hañngaa i tabé.

Yaônde, 12 kondoñ 2008

Nkam Pondi Pondi

JIS

Guii bis mis: sourcils

Bilélép bi mis: cils

Bikôkôp bi mis: paupières

Puba jis: sclérotique( blanc de l'œil)

Nlanga jis: iris

Lituba li nlanga jis: pupille

Itéé i jis: rétine

Pañ jis: côté de l'œil

Nkañ i jis : nerf optique

Laakôp i jis: cornée

Lilôi li jis: cataracte

Malémôke ma jis: cristallin

Tén jis: conjonctive

Yaônde, 20 kondoñ 2008

Nkam Pondi Pondi

B'A MUT A NLA YÉMBÉL I GWOM BI MBÔÑA

Di nla kobol i bug ini le yémbél ni kal le hala wee u gwé ngui i bép mut numpe sañ to gwét, i bép to i nol nuga, i bép liyep, jôhge , kon ngui i ke ni bisu.

Di nla kobol i bug ini le yom ni kal le hala a yé ngim jam i ngwéla tole hala a yé ngim jam i nene i mis le mut nyekinye a nla bé pénda.

Mut a nyi gwom le a nigil.Mut a nyi gwom ni i njel ini le linômôl i jam. Mut a nyi ki gwom ni i njel ipe ini le hégda mbén tole ni i njel i nsôk le mbogog mbén.

I nla pam le dihégda di mambén di laa bé kobol ngim gwom to yi ngim gwom.Yak lipôdôl li mbañ li nene maliga ingéda u ntehe matam ma gwom inyule pot ni boñ mam ma imaa.

Kikii di nkal le yom i nla ba ngim jam i ngwéla jon hala a nla nene le mut a mbôk mbén ndi ki a nkôôba bé i bôk mbén.

Imbee ngéda mut a nla yémbél i gwom bi mbôña?Ingéda a ntibil nigil ni yi i gwom bi. B'a mut a nla yémbél gwom gwobisôna?

Yaônde, 20 kondoñ 2008

Nkam Pondi Pondi