lundi 6 février 2012

Lien vidéos

http://www.youtube.com/watch?v=XsEyATOP9c8&list=PL0B6F328961CF2C8C&feature=plpp_play_all

MPOT BINDÉÉ A GWÉ BÉ LIPÉM I LOÑ YÉ


Di nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda mut a mpot maliga i ngim loñ, bôt ba loñ i ba mbéna bé gwés nye. Ba mbéna bé singe nye. Ba mbéna bé ti nye lipém.
Di nla ki kobol i ngén ini ni kal le ingéda mut a mboñ mam malam inyuu lihaa jé, bôt bé ba lihaa ba nyi bé nseñ wé. Bôt ba mahaa mape bon ba nsinge nye, bon ba ntehe ni bégés mam malam a mboñ.
Kii i mboñ ngim bon ba loñ le ba nti bé mpot wap bindéé lipém? Kii i mboñ ngim bon ba loñ le ba ngwés bé yi maliga ni nseñ i nson mut wap lihaa a mboñ ?
Ngim bôt i ngwés bé gwélél mambén ma Hilôlômbi to ibale bo ba nkal we le mambén ma, ma nla tohol bo inyuule ma yé maliga, ma nyilis bo ngwélés i ke bisu.
Yom di nyi ni tehe, yo ini le, ngim bôt i ngwés i mam ma nlôl haa, i mam ma nlôl biloñ bipe to ibale bo i mam ma, ma yé i loñ yap. Jon u nog le : lingwo li mbai yada li nepna bé.


Yaônde, 26 kondoñ 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com


DINUNI

1) Beñkôi 32 Ndôi
2) Bobong 33 Ngôs
3) Hiban 34 Ngañnjok
4) Hibém 35 Nkindoñ
5) Hibeng 36 Nkuungañ
6) Hikwakwa 37 Nkwañ
7) Hikwai 38 Nlômkôp lipan
8) Hilô 39 Njoi
9) Himbék 40 Njok hinuni
10 Hitat mbai 41 Ñtjon
11 Hitok = totogajañ 42 Nyôgôl ndôi
12 Hitongi 43 Nyoñ
13 Hitoonon 44 Nwam
14 Hitutkéng 45 Pôndôl
15 Hiôô hi pôndôl = ngim pôndôl 46 Saai
16 Hiôô = ntén hinuni 47 Totogajañ = hitok
17 Iti 48 Veñkee
18 Itoñ
19 luuna
20 Kôbakôba
21 Kôp
22 Kôp lép
23 Kembee ngii
24 Kuumba
25 Likegee
26 Likôgô
27 Likuñ
28 Lingun
29 Livum
30 Lolo
31 Mbo i sae
49 Njahal


Yaônde, 15 matumb 2005
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com


KÔI

1) Dôdô
2) hisôgi
3) Isimba
4) Itind
5) lyam
6) Kambô
7) Lisude
8) Mbinda
9) Mbondo
10) Ñyéé
11) Ntét kôi
12) Pagi
13) Sôm kôi

Yaônde, 15 matumb 2005
Nkam Pondi Pondi
htt://antoinepondipondi.blogspot.com

NYOO

1 ) Batonga péé
2) Bodôl
3) Hikwém
4) Hiyo nyoo
5) Kôi nyoo
6) Kôm nyoo
7) Livuk
8) Mbom
9) Mbombo
10) Njéé nyoo
11) Nkôt bisôhoô
12) Nkôt masee
13) Nsing
14) PééYaônde, 15 matumb 2005
Nkam Pondi Pondi
Htt://antoinepondipondi.blogspot.comTJOBI

1) Hiel hi hobi
2) Hikokôñ
3) Hitebe
4) Kanga
5) Kénda
6) Kôkôda
7) Kuk
8) Kun = ondô
9) Kwakôlô
10) Limbôô
11) Linyuma
12) Litôs
13) Lôlô
14) Mbas
15) Mbem
16) Mbôgi
17) Mbôma
18) Mbong hobi
19) Mbông péé
20) Ngoo
21) Ngwo hobi
22) Nlôlô
23) Nsôlô
24) Ntjobo
25) Nyendi
26) Nwoñ
27) Ôndô = kun
28) Paga
29) Pei
30) Polo
31) Sambô
32) Yénda
Yaônde, 15 matumb 2005
Nkam Pondi Pondi
Htt://antoinepondipondi.blogspot.com

BISUGUU

1 ) Bambone
2) Banyaña
3) Bilai
4) Biseede
5) Bibabanda
6) Bôla tonjé
7) Kôkôô biyôgô
8) Libôô
9) Linjéé
10) Litook
11) Nyabô
12) Tju
13) Tôghu
14) Wem
15) Njale

TJÔDÔT
1 ) Bon ba nyuu
2) Jas li ngan
3) Kipis pand hôdôt
4) Kisenge ikega
5) Likek li njok
6) Mbénd i hônd
7) Me sôli metama
8) Nwa sôñ
Yaônde, 15 matumb 2005
Nkam Pondi Pondi
Htt://antoinepondipondi.blogspot.com


BIKAI

1) Baam
2) Bindbe
3) Bikukunja
4) Bondo itôbe
5) Disañ
6) Dileñ ngwo
7) Hikok
8) Hisim
9) Hitéga
10) Hilémb hi njéé
11) Hikwaén
12) Hisanla
13) Hiandal
14) lsiñ
15) Jeñes
16) Jiibe
17) Katodo
18) Kinjiñ kembee
19) Kulbihes = ntén kai
20) Kon ison
21) Kwem
22) Likai 23) Likop
24) Likai li minsôngô = ntén kai ba nje
25) Lindes (mades)= ntén kai
26) Likôgi (makôgi) = ntén nkai u
nhoo u ba jôôna bipan
27) Mandôwa
28) Manjiba
29) Masép
31 ) Mayabi
32) Mbôbôye
33) Mintja
34) Njaangô
35) Njénjéñ ( binjénjéñ) = ntén kai
36) Njiñ man libii
37) Nwak mi kôp
38) Ô i ngôlôn
39) Pôôga
40) Sana = ntén kai i unda nwaa nkoñ
41 )Siba bakugi
42) Usañlibugi = ntôô kai
43)Wandi
44)Yôôma
45) Baombe
46) Babôga=Bisaag
47) Mbede baombe
48) MinsangaaYaônde, 15 matumb 2005
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com
BIE

1) Babonge
2) Mbandô
3) Beñg
4) Bibit
5) Bilônge
6) Biñg
7) Ekéga = e i i nhôla munlôm malal
8) Hikéñ i ték
9) Hilôngô
10) Hiomi
11) Hiôngi
12) Hipuuba
13) Hisañ hipubi
14) Hiséé e tole hiséé hi e
15) Hôs
16) Huu
17) Hyol = ntén e u nkôyôp
18) Jañ = e i mpôna ngañ, i ôlag i pañ lép
19) Jaangôlô
20) Je mi nkwañ
21) Jôm
22) Kakas (ntén e lipan. Bikakas)
23) Kan (ntén e, e mbak i lipan. Bikan bi yé mintén bôô)
24) Kasimanga
25) Kôkmot
26) Kuk njok
27) Kômôl
28) Lalañ (ébène)
29) Lék
30) Libôye (mabôye) = man e i num
Matam dinuni di ngwés je
31) Libem li bogol (mabem ma bogol)= ntôô e lipan
32) Lihéé = ntén e i nloñ
33) Lidôñgôô
34) Lién
35) Likogom
36) Likay li mpan = ntén e lipan
37) Likay li nkana = ntén e u yé ni hôk i kété i bak ni mabong
38) Liseng
39) Lihes (mahes) = ntén e u mbéna ôl bikôdôk 40) Lisetôk
41) Litumbi = himagaa hi e
42) Livem ( mavem) ntén e ba mbôñôl nson
43) Lum
44) Mangosi
45) Mbôndô
46) Moo
47) Mpoy (mimpoy) = himagaa i e hi ño i lép to mambai, ba mbôñôl yo matibla
48) Ndôdông
49) Ndoga
50) Ngwaaban
51) Njanjañ = e i mpôna ngañ, i nti litam (njaksañ)
52) Njap
53) Njee
54) Ombe lép
55) Pamplé
56) Papam = e i gwé basoso ba tjai.
57) Piya
58) Pobo
59) Puma
60) Puma likôl
61) Sa
62) Saba saba
63) Sadga biloo
64) Sadga matop
65) Sambô = ntén e koo i nlet
66) Seebakô
67) Simngang
68) Suhe
69) Tén nyee
70) Tén libél
71) Tén yap
72) Tôm
73) Tut (bitut)
74) Tutug
75) Wada (biwada) = ngim e i nhôla i boñ minkôô, yak tjai tjéé di yé bikindbana
76) Wahmiñkwañ = ntén e lipan
77) Wol = ntén e u gwé libam li nkôyôp
78) Yebel ( biyebel) = tomba e lipan
79) Kak
80) Linuye=e i nti malép ma nkôyôp
81) Njanjaamatjél = soso e ba nkan mabam I nkôyôp nlélém ni manyuñ méé
82) Njangômpan = ntén man e ba mbôñôl pen makoñ