jeudi 11 mars 2010

lien youtube

lien youtube

les vidéos du mois de janvier 2010 aux adresses suivantes: http://www.youtube.com/my_playlists?pi=0&ps=20&sf=&sa=0&dm=0&p=85CD28FD989E9394 Toutes les vidéos culture basaa http://www.youtube.com/my_playlists?pi=0&ps=20&sa=0&dm=0&p=D8DC1F56D172C86B

HÉMLE NI MBOG

HÉMLE NI MBOG

Di nla kobol i bug ini le hémle ni kal le hala a yé ngim nson bôt ba nsal. Jon hémle i nhéñha ni ngéda. Sañ i mahoñol i njuba tole gwét bi nla juba inyu i boñ le bôt ba bana hémle.

Ingéda bôt ba kôba ba bé ikété Ngog Lituba, ngim bon ba mee i bé hémle le liemb li nla boñ le ba yémbél i bôt ba bé jôs bo gwét. Bon ba mee bape ba bi ha bôdôl yap yag Hilôlômbi ni mahoñol mana le, ndigi nyetama nyen a nla tohol litén li mee. Kikii litén li mee li nyémbél i gwét bini, ndi base i sôkbôk i lo. I base ini i bi héñha i hémle bon ba mee ba bé ba gwé noñnaga ni liemb, ngambi i ke bisu. Jon u nog le, ngambi i nkomol bé Hilôlômbi.

Mbog i nyibil bilap. Hala wee mbog i mboñ mut le a sélés boña wé inyu i yi lelaa mam ma nke, hee mbale i sôli i ke bisu. I njel ini mut a nyoñ inyu i yi mbog i tabé ngwa. Jon u nog le, mbog i yé makwo ma ñyéé, mbog i kwog, mbog i nyodag. U nogog ki le, yi i yé miño mi lép. Bambombog ni mintôô mi bôt bon ba bi boñ le bon ba mee ba kônde bana yi ni i njel ini le hémle yap i bi tinde bo le ba ôô bisélél gwap, ba ôt mahoñol inyu i ti maôñ, ba léba bee inyu i tibil makon, ba oo tjôdôt môi, ba léba lelaa ba nla nol binuga, ba bana nko ni toga i ke bisu.

Libogog li niñ lini jon li bi boñ le Hilôlômbi a bé i ñem i hikii man mee. Jon man mee a bé nigbene i tôl Hilôlômbi, a yik le Hilôlômbi a yé nye banga mahôla.

Ngim biyi i yé bilembe. Gwon bi nlo i ôbôs base. Jon u nlama badba le : kii i yé mbog base? Inyule mbog base i mbagla bé ni mbañ. I mut a nkal we le mabui u ngwélél ma yé sat, nye a nyoñ mabui mana ni ndoñol u nti nye inyu i tibil bôt bé ni bañ bee bi a nuñul ni nkoñ isi i ke bisu. Jon u nog le, ba nkés bé mbog i ngii mbog. Libogog li mam ma ntôñ i base li nla boñ le hémle i sôs ni i njel ini le ngim liboñog li mam i nhoñol le i nla timbhe hikii yom i ke bisu.

Isañ a yé mut a mbôdôl ngim yom, mut a nyis bôt ngim jam. Bôt ba kôba ba bé yi bé jôi li Hilôlômbi inyule Hilôlômbi a gwé bé nwaa ndi ba bé yi môi méé mape, ma ma ñunda kikii a bi heg ngii ni isi hala wee Batuupék ni nson wé, hala wee Njombongo. I môi mana ma ñunda mbog i gwé nwaa. Jon u ntehe le ngii i tabé isi, malép ma tabé môô, mbén i nti ndoñol ni nwaa i hikii yom. Mut a nyéñ i yi mam ndi mut a nyi bé bisu bi mbog.

Yom u nlama tééda, yo ini le, mbog ni hémle bi yékna bé. I mut a nyan mbog yé a nyila wañ mut, hémle yé i nla habé hôla nye i bana yi ni pék. Inyule i yi ni pék mut a mbana, mut numpe a nla bé héya gwo.

Yaônde, 01 matumb 2010

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

KODBANA

KODBANA

Bôt ba kôba ba bi tehe nseñ i kodba wap inyu i bégés ni ti Hilôlômbi lipém ingéda Hilôlômbi a bi hôla bo i yémbél i bôt ba bé jôs bo gwét i Ngog Lituba.

Ingéda ni kodba hala wee ni mbomna ni bôt bape inyu i yi ni tééda le ni nlama bé hôya biniigana bi Hilôlômbi nu a bi tohol bôt ba kôba.

Ibale di mpôdna hanyen Nwet a nla gwel mbiñ mam inyu litén li mee. Jon u nog le, diléléba di kodbaga, ndi di hulus lom.

Bôt ba kôba ba bé yi le ba nlama ti mam map Hilôlômbi inyule yom yokiyo i nai bé nye. Jon man mee a nlama hoñol Hilôlômbi ni bilôg bi isañ hikii kel.

Yaônde, 12 matjel 2010

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

HISÉÉ I TI

HISÉÉ I TI, NJÉÉ I TI

Di nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda u ngwés bagal nkaa longe libaglag, u nlama nog i mut a nsoman ni i mut ba nsoman. Hala wee hikii yom mut a nsoman a nti bikéhene, yag i mut ba nsoman a nlama yi yo ndi a ti mahoñol mé noñnaga ni i yom i. Jon ingéda mut a nsoman a nti ndoñol, i mut ba nsoman a nlama ba i ti inyu emble. Ingéd a i mut ba nsoman a nyoñ hop, i mut a nsoman nye a nlama ba a téé inyu i emble nye.

Jon mbagi i nlama unda hop i mut a nsoman a mpot ni ndimbhe i mut ba nsoman, bo ibaa ba bag ba téé bisu bi nkéés. Mut a nlama bé boñ nkaa mbus yada. U nlama bé sôô mut le u nsoman nye tigale a yi bé mbagi. Jon u nog le, u sôô nkaa, u sôô mbagi. Mbén i nkokse i mut a nsôô mut numpe le a nsoman nye.

Yaônde, 31 kondoñ 2010

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

WIP

WIP

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé i héya yom i mut, bigwel moo bi mut. Jon wip i yé ngandla i mbamba to bisôsôli. Wip i tabé longe inyule mut a nsal inyu i bana bigwel moo ndi we u lo u bôk mbén le i mut nunu a tiimba ki sal inyu i bana tjom. Loñ i nkokse mut wip. Ndi lelaa u nla yi le mut a nibil we? U pot bañ le mut a gwé we yom, hee u ngwel nye ni moo. Jon u nog le, ba nôñôl bé wip mabal. Hala wee u nlama hige mut wip. Ngim biloñ i nol mut wip ibale i nene toi le a nip. Inyu hala nyen u nog le, ba nola bé njagi, ndigi wip. Jon mut a nla nip linyuma, bitamb, moni, mbod, nkuu mahop, nkuu bitidii i ke bisu.

Mbén i kokse bé wip ipôla babiina, ipôla bagwal ni bon bap, ipôla yig munlôm to yig muda inyu i boñ le a yep bañ ni jis li mbôngôô. Mbén i nkokse mut a ntééda to gwélél yom i wip.

Yaônde, 31 kondoñ 2010

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com