vendredi 10 avril 2009

NJEE A YÉ HILÔLÔMBI

NJEE A YÉ HILÔLÔMBI ?

Bôt ba kôba ba niiga bés le Hilôlômbi a gwé liyééne, a bag ki mut. A nla om mbu wé mbog yosôna. Won ba nsébél le Njombongo. Kikii Hilôlômbi a yé mut, a ngwés i bôt ba ngwélél nye, a yé maséé ni bihégél gwé, a mbén béba ni bisat.

Hilôlômbi a bi yis bôt ba kôba jôi jé inyu i tibil yi nye. Jon hala a yé longe le u yi jôi li Hilôlômbi ndi u yi ki gwélél jo.

Hilôlômbi a yé Bayemlikok hala wee a nla yémbél mam momasôna, nyen a nyi mam momasôna. Jon ba nsébél ki nye le Batuupék.

Bôt ba kôba ba bé yi le Hilôlômbi a ntôñ ni bo jon ba bé yugyana nye nduña yap yosôna. Nyen a nti niñ, nyen a nkit le i len ini a nyoñ we. Nyen a nsayap i nwet a ngwés inyu hala nyen u nog le njee a ngwal nu man. U nog ki le, ba og bé nsaaibag.

Nyen a bi yémbél i bôt ba bé jôs bôt ba kôba gwét i ke ni bisu. Jon u nog le, u nôñlag mabal, u nyo bé nsuk lép. Hala wee u bénge bañ maboñog ma bôt tiga le u boñ bé longe. Jon u bôdôl ni Hilôlômbi. U ba bañ ngog baagene inyu maaisoñ to mut woñ libôk. U tam bañ yom i maaisoñ, u ke bañ maaisoñ jôñ, u nip bañ. Ingéda jam li mboñ we, u bénge ibale bo we bé nyen u yé ni njom. U téénga bañ yig muda to man nyuu inyule Hilôlômbi nyen a ntat bo. U yi lômbôl Hilôlômbi mam moñ, a kôble we. Nyen a bi bot libii li munlôm ni muda le ba bana matam. Hilôlômbi a bi gwés bôt ba kôba jon a bi ti bo yi ni pék le ba ôô bisélél gwap, le ba sal bijek gwap, le ba ba kunde ibale bo ndi ba ngwélél mambén mé. Jon ba nsébél Hilôlômbi le Kimaltjai inyule maliga mé ma yé nlélém tjai di tjai. I mam a mbôn a nyônôs mo. Jon we nyen u yéñ Hilôlômbi. U kon bañ woñi.

Inyu i mam mana momasôna nyen bôt ba kôba ba bé kal le Hilôlômbi a yé i ñem i hikii man mee.

Maboñog moñ ni mahoñol moñ mon ma yis we Hilôlômbi.

Yaônde, 15 matjel 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

NDIP

NDIP

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé mut a ntééda mam. Hala a yé mut a njôp bé i mam ma mut numpe, hala a yé mut a ngwés bé téénga mut mumpe i ke ni bisu. Di nla ki kobol i bug ini ni kal le hala a yé mut a mpot to gwel mam ni i njel ini le a ntôñ le a wéha bañ mut mumpe nyuu, le mis ba bôt ma nun bañ niñ yé to maboñog mé nlélém ni manyo ma bôt. A mbabaa bé mut i ke ni bisu.

I ntén mut unu, bun bé le bôt ba nyi mahoñol mé. A mbéna yéñ i ba i homa a yé ñwee, a mbéna tagbe homa le bôt ba yi bañ le nye nu a ntagbe. Ingéda a tabé i mbai yé, a mbat bé yom le a nai. Jon u nog le, man a nuu bé i hañan hibee. U nogog ki le, lingeñee li ñéba mut, li ébga nuga. Hala wee u nlama bé pot banga yoñ mam i yé we libum to hee. Mu i njel i nyen u nog le, ba nkéndél bé mbôl i hañngaa. I mut nunu a tabé nsut mut.

Mut a nlama yi kena niñ yé.

Yaônde, 11 matumb 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

MBAGI MINSONGI

MBAGI MINSONGI

Minsongi mi nhôla mut i bog niñ yé. Minsongi mi nhôla mut i yi añ ngeñ, i hégda ngéda tole kék. Jon u nog le, bayi jam ba hiômôg i kék njal. Minsongi mi nhôla mut i hégda ngim maboñog ma mut, ma binuga, ma bie, ma dinuni i ke ni bisu. Minsongi mi nhôla mut i yé gwélél moni wé, i nog bihélha bi mam. Kikii ihéga liyañ minyaanga mi éña, li oñ mandap ma ngii le mbug mbebi i bôk bañ gwo to nop tôtôi. Minsongi mi nhôla mut i yi ôt mahoñol inyu mem ma nkwo.

Inyu i boñ le u kwo bañ minsongi, u nlama yi i homa u nyodne, mahoñol u nlama gwélél noñnaga ni i yom u nlama bôñôl. U toñol mam ni i nduña ini le minsongi mi nhôla we i léba to i nog i homa maliga ma sôli.

Mut a nla bé niñ le a gwélél bé minsongi.

Yaônde, 10 matumb 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

LITILA

LITILA

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé limage ngim yom ikété kaat. Mut a nla tila i yom i mpam nye i nyo, i yom a nhédga i boña wé, mahoñol mé i ke ni bisu. Litila i yé ngim likenge le mis ma ntehe mo. Nseñ litila i yé le mut a kidna bañ i ngi-yi inyule bikaat bi bééga niñ i bôt ba kôba, yi ni pék i mut a ntila, biniigana bi Hilôlômbi i ke ni bisu. Jon i loñ i mbok mam mé i gwé nko hala wee matila ni bikaat bi lôg ngomin, ngim tison, ngim mbai i ke ni bisu. Mu i njel ni nyen u gwé mandap ma ntééda bikaat.

Ingéda mut a ñañ bikaat, a nkônde bana yi ni pék inyule bibôdle bi ligwel nson. Ligwel nson li bag lisuk li yi. Ingéda u nsélés boña woñ i pes mahoñol hala a mpôna bee malép u ntém, malép ma nene ndugi puye i mbus ma mpôp. Inyu hala nyen u nog le matila ma nyégle, hop u ntagbe.

I mut a ngwés jôs liyep, yi mam ma niñ, ba ngwélés i ke ni bisu a nlama añ bikaat ibôdôl nye a nke i sukulu i pam a nwo. Ngim kel i nlama bé tagbe we le u añ bé lipep li manwin tole ngim kaat tole matila ma ndes manwin i ke ni bisu. Inyule ngi-yi i mpôna u i mahoñol i i gwé bé sôñ to tjôdôt. Jon u nog le, u kon kon, u sôô wo, u nwo wo. U wo bañ nyuu i yéñ i bana yi ni pék.

Yaônde, 22 matumb 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com