jeudi 30 juin 2016

NOMBA AA


 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBA AA
 
Ngén basaa i nkal le : hibee mugda maaa hi nsel bé. Hibee hini hi gwé makôô maaa. Jon yimbne i yé le isañ, nwa ni man. Hala a nti we makas maaa. Hala a yé lipondo to hôk. Hala a yé lijubul li mbéé mudaa. Hala a yé ligwé li niñ.
Ingéda mut a nkumb soñ, a ntéé dinoo diaa i ngii, a ma la isi. Ingéda mut a nhan we, a ñôm we nsohi ni hinoo hada, tini diaa a nhôt yak tjo di ñôm nye nsohi.
Aa a yé méé ma nkom.
 
 
Yaônde, 03 matôp 2016
    NkamPondipondi
 
 


NOMBA AA
 
Ngén basaa i nkal le : hibee mugda maaa hi nsel bé. Hibee hini hi gwé makôô maaa. Jon yimbne i yé le isañ, nwa ni man. Hala a nti we makas maaa. Hala a yé lipondo to hôk. Hala a yé lijubul li mbéé mudaa. Hala a yé ligwé li niñ.
Ingéda mut a nkumb soñ, a ntéé dinoo diaa i ngii, a ma la isi. Ingéda mut a nhan we, a ñôm we nsohi ni hinoo hada, tini diaa a nhôt yak tjo di ñôm nye nsohi.
Aa a yé méé ma nkom.
 
 
Yaônde, 03 matôp 2016
    NkamPondipondi
 
 

NOMBA AA
 
Ngén basaa i nkal le : hibee mugda maaa hi nsel bé. Hibee hini hi gwé makôô maaa. Jon yimbne i yé le isañ, nwa ni man. Hala a nti we makas maaa. Hala a yé lipondo to hôk. Hala a yé lijubul li mbéé mudaa. Hala a yé ligwé li niñ.
Ingéda mut a nkumb soñ, a ntéé dinoo diaa i ngii, a ma la isi. Ingéda mut a nhan we, a ñôm we nsohi ni hinoo hada, tini diaa a nhôt yak tjo di ñôm nye nsohi.
Aa a yé méé ma nkom.
 
 
Yaônde, 03 matôp 2016
    NkamPondipondi
 
 
NOMBA AA
 
Ngén basaa i nkal le : hibee mugda maaa hi nsel bé. Hibee hini hi gwé makôô maaa. Jon yimbne i yé le isañ, nwa ni man. Hala a nti we makas maaa. Hala a yé lipondo to hôk. Hala a yé lijubul li mbéé mudaa. Hala a yé ligwé li niñ.
Ingéda mut a nkumb soñ, a ntéé dinoo diaa i ngii, a ma la isi. Ingéda mut a nhan we, a ñôm we nsohi ni hinoo hada, tini diaa a nhôt yak tjo di ñôm nye nsohi.
Aa a yé méé ma nkom.
 
 
Yaônde, 03 matôp 2016
    NkamPondipondi
 
 
  
 
 
 

NOMBA BÔÔ


NOMBA BÔÔ

 

Bôt ba kôba ba bi yimbe le ngop man munlôm i nkwo i mbus dilo di tan. Ngop man mudaa i nkwo i mbus dilo di na. Ingéda u nyoñ nomba i tan u kônde nomba i na hala a nti we nomba bôô. Jon u nok le: likañ li nlel bé bôô. Hala wee ibale bo ba ñyek njék, i mut a mboñ béba, njék i ngwel nye i nwaa dilo bôô. Hala wee a nhoo ba njék. Inyuu hala ki nyen ingéda mut a nwo, ba naña ndumb yé i bôdôl dilo bôô. Ibale bo ba ntibil munlôm ni mudaa likaa, ba ñôm hikii wada wap mbom ntômba ngélé bôô isi libum. Jém li mudaa li nnom sôñ bôô ndi to a gwal. Mudaa a mbegee man ikété libum jé sôñ bôô. Mudaa a mbegee niñ sôñ bôô. Bôô a yé hikoda hi nkôt nyoo. Nyuu mudaa i gwé matuba bôô yak nyuu munlôm.

 

Yaônde, 03 matôp 2016

    NkamPondipondi


 

 

LIWONYUU


LIWONYUU

 

Di nla kobol i buk ini le liwonyuu ni kal le hala  wee u ntibil yi le u mboñ jam u lamga bé boñ ndi nyuu i ntomb we, ñem u siidaga ki we. Ingéda mut a nwo nyuu hala wee a nyi hihôha hé, a ntémb a yi wo yé nyuu le hala a téénga bañ nye to mut wé libôk. Hihôha hala ayé jam li ta bé kikii li  lamga ba. Ingéda mut a mbôk mbén inyuule a nip i yañan yom, kiñ ñem i nkéés nye le i jam a mboñ li ta bé longe. Hison, hi gwéé nye.Hala wee a mbana bé makénd, a nimis lipém lisambôl, bisol bi man ñem wé nyemede ingéda a nkand kuu. Ndi mut numpe a nla bé yi wonyuu inyuule a bi yoñ hison a ti ngwo.

Ba nyil mut ingéda a nyi le a mboñ i jam a mboñ a lamga bé boñjo. Wonyuu i ngwel nye.

 

Yaônde, 29 matumb  2016

Nkam PondiPondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

 

 

LIBAG LI NGAÑNGAÑ IKÉTÉ MATIBLA


LIBAG LI NGAÑNGAÑ IKÉTÉ MATIBLA

 

Njiiha i nla heñel libag li minkañ mi ño ndigi wee ba njubus mbôñ ikété nyuu mut.

Ba nlama niiga nkookon liyi gwel nyemede ingéda a nkon.Inyuu i boñ le u mbôôp, bee gwotama bi kôli bé, ibale bo mahoñol ma ntémb bé we nwee. Yigil i nhôla le mahoñol mabe ma lona bañ mbuma ikété mbôô woñ.Jon i yé longe i tehe liada li yé i pôla yigil ni libag li maange, ni liada li yé i pôla bee bi matibla ni matibla ma njiiha. Yigil i nhôla mut i yi gwel nyemede ingéda a mbeha kon, inyuu i boñ le a yôm bañ. Liyi imbee ntén kon u nkon, li nhôla bee ngañngañ a ntiina we, le bi tibil we longe li tiblag.Ingéda nyuu yoñ i ngi gwéé libag li maange, nkookon a yé a ba a gwééne ngañngañ bôdôl, i bôdôl i neebe kon ngañngañ a nléba nye i pam i bee a ntiina nye.Yigil i yé nlôm jam inyuu boñ le u mbôôp, limbôôp mahoñol ingéda u gwé njiiha, limpôôp i nyuu yoñ ni bee.

U yi ni le liyoñ bee ngandag li ngwal ngim kon. Mbôô i kôli ni sañ mut a njo. Mbôô i ñunda libag li hikii mut bisu bi nyemb. Mbôô i ñunda libag li hikii mut ikété mbôda bôt. Jon  njôôge i yé ngim yigil inyuu mut binam.

Yigil ni mbôô bi nyila hanano gwom bi lituk mbañ, gwom bi mbôda bôt ni gwom bi likot masangô.I ngui i nsôs bôt, i mboñ bo le ba nyi habé bok mam map ni bomede. Jon kon i nyila pék  i mahoñol, jam ndék bôt i nla ndigi yi.

                                                 Yaônde, 13 Matumb 2016

                                               NkamPondiPondi
                    http: //antoinepondipondi

TUU YADA I MBEGEE BÉ MANG MI NJOK IMAA


TUU YADA I MBEGEE BÉ MANG MI NJOK IMAA

                                               

Di nla kobol i ngén ini ni kal le ba nlama bé kés mut ndutu i ngii i pe.

 

Di nla ki kobol i ngén ini ni kal le ingéda u mboñ jam le u mal kit hala, u nlama nyôs nyuu i boñ ndugi jam jada ndi to u tagbe i jam li pe.Jon u nok le:Kembee i yé i gwal nu man, i nyañal nye ndi i gwal numpe. I njel ini i mboñ we le i jam u bembek bé ni puhe jam gwon bi yé ngap bisu inyuu hipa. Mut a niñ bé le a bana bé ngim hipa inyuu mam ma niñ yé. Kii u nlama pot ? Kii u nlama  sal ? Kii u nlama hémle ? Kii u nlama gwés ? Kii u nlama bégés ?Kii i nlama ba we nseñ i ke bisu ?Mut a nlama hôlôs nyuu. Mut a nlama  yi sélés boña wé ni sañ a njo le a yi jo yo inyuule niñ i yé sañ. Hipa a ntep i nene longe hipa le i njel i a noñ i yé longe njel. Hala a yé nlélém inyuu loñ.Niñ i yé mbogog  yak mam ma niñ ma yé mbogog.

 

 

 

Yaônde, 07 libui li nyéé2015

                                            NkamPondiPondi.

                   http:// antoinepondipondi.blogspot.com