vendredi 23 octobre 2009

dimanche 18 octobre 2009

Lien YouTube

Désormais disponibles sur YOUTUBE mes vidéos à l'adresse suivante: http://www.youtube.com/view_play_list?p=D8DC1F56D172C86B

LIBEMBEK

Ingéda mut a nsal nson, a mbemb nsaa wé. Ingéda muda a nembee, a mbemb i kel a gwal. Ingéda mut a nsoohe Hilôlômbi, a mbemb le Hilôlômbi a kôble nye. Kii a nlama boñ? Niñ i nke ni bisu. Jon mut a nlama gwélél mambén ma Hilôlômbi ni biniigana gwé. Hala wee u tam bañ yom i maaisoñ, u ke bañ manyuñ njôñ i ke ni bisu. Hilôlômbi a ngwés mut a nyôs nyuu i nson, mut a gwé mban ni mut a nyônôs i yom a mbôn. Jon u nlama kônde ti Hilôlômbi lipém ni bibégés bi kôli ni nye. U nlama bana botñem ni Hilôlômbi.

Hilôlômbi a nyi i yom i nsômbla we. A nyi ingéda a nlama kôble masoohe moñ inyule Hilôlômbi a kéhi i ngii mam momasôna. Jon ba nsébél nye le Bayemlikok. Inyu hala nyen bôt ba kôba ba bi neebe ke ni Hilôlômbi inyule maliga mé ma yé nlélém tjai di tjai. Jon ba nsébél nye le Kimaltjai. A bi ti bôt ba kôba nkoñ inyu i sal bijek gwap ni i ôô bisélél gwap. Pék ni yi inyu i bok mam map le ba ba kunde.

Yaônde, 28 dipos 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

MBOG NGII


Böt ba bé hoñol le tjôdôt di yé ndigi i ngii di nyi. Hala wee libôbôl li tjôdôt li yé ndigi jada. Ndi yom di nyi, yo ini le, ngwé i mapubi i yé nlélém to ibale bo i mut a mbénge i ngwé i, a gwé i jéé likenek li ngwé. Ntel, ngéda ni nkogo bi tabé yik kéé, yik tata. Jon ngusi, homa ni ngéda bi yé kikii minla mi yogi. Bôt ba bé tehe maton ma mapubi ma nene puye wee ngoñle ond i njiñ hôk. I jam lini li mboñ le bôt ba yéñ i yi hee libôbôl li tjôdôt lini li yé. Ba nléba le li yé hidun hada li nwi mapubi, hala wee li tabé munu libôbôl li tjôdôt li yé i ngii di nyi. Inyule libôbôl li tjôdôt di nyi ñond yé i yé ndigi mbôgôl dikôô yada nwi mapubi. Hala a nkobla le mbog ngii i nyandal. Libôbôl li tjôdôt li yé haa, li nkônde ke bés ngwé. Jon mbog ngii ingéda kôba i bé imamana i lel mbog ngii i len ini.

I mpôna le ibale bo ndi ngwé i nyandal i yé imamana, ngui ngusi ya boñ le mbog ngii i ba yubdayubda. Ndi ibale bo ngwé i nyandal i nlel balal ba ndamba, mbog ngii i nsambla, i nhudla ngandag teele i lôs. Bôt ba bi gwés yi libag li ngui i ntinde le i ngwé ini i nhoo. Ba o i ngui ini le nlanga ngap. Ba nléba ki le ngandag mabôbôl ma tjôdôt ma nhoo kiiña i nya i yé le ma nla bé yégle ntôñ. Ngim yom i nlama at bo. Yon ba nsébél le nlanga yom. I nyoñ bé mapubi, i nti bé mapubi, i ntimbis bé mapubi. I mbee libim li nlanga yom i yé i mbog ngii?

Mbog i nyibil bilap, hala wee mam ma nsôli. Jon mut a waa bañ yéñ.

Yaônde, 14 dipos 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

U KON BAÑ WOÑI

U, jiibe, manoodana, nop tôtôi, mbug mbebi i ke ni bisu bi kôhna woñi. Jon yi i yé i nimil we, u kahal yéñ njee mut a mboñ le u niñ bé longe niñ ni inyu kii nyuu yoñ i tabé nwee i ke ni bisu. I woñi ini i mboñ le u mpénda i mam ma yé mbogog i nya i yé le u ngwés nog i yom i nla lélém we le u nog. Ndi u hôya bañ le yom i ntéénga we, yo ini le, u nke bé ni Hilôlômbi. Hala wee u nhémle bé Hilôlômbi. Hala wee u nkon bé Hilôlômbi woñi.

Banga hémle i mboñ we le u nyi gwel nyuu yoñ. Mahoñol moñ ma yé nwee inyule u ntehe mapubi ma Hilôlômbi. Jon u niñ habé ikété woñi yak i mam ma nkwél we, u nyi le u tabé wetama. U nyi le Hilôlômbi a ngwel we i woo. U ôm habé to njee hinoo. U mbénge ndugi maboñog moñ, hémle yoñ, yi yoñ i ke ni bisu. U nyi le u nlama bégés mambén ma Hilôlômbi ni biniigana gwé. Wa kon habé woñi. Wa niñ longe niñ ingéda Hilôlômbi a ba ikété ñem woñ.

Yaônde, 21 dipos 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

NJOMBONGO


Hala nyen bôt ba kôba ba bé sébél Hilôlômbi inyule mut a nyi bé ingéda a nlo to ingéda a nke.

Ingéda Hilôlômbi a nsayap, bisai gwé bi ntihba tjai di tjai. Ndi ibale bo, Hilôlômbi a nkôm mut mbus, bun bé le, mut a nla ki yi i kel Hilôlômbi a nlo ki.

Jon man mee a bé waa bé soohe Hilôlômbi le nyen a kena nye i njel i téésép. Inyu hala nyen man mee a bé nigbe ni gwélél Hilôlômbi.

Kikii Hilôlômbi a bé i ñem i hikii man mee, jon Hilôlômbi a bi sayap litén li mee le li yémbél nkoñ biték ni i gwom bi yé mu. Hilôlômbi a bi ti man mee yi ni pék yosôna i ntel a ngwélél mambén Hilôlômbi.

Man mee a ôô bisélél gwé ni bañ i gwom bi yé nye nseñ inyu niñ yé inyule a nyi ndigi Hilôlômbi nwet wéé. Ingéda man mee a nke i kokok, nkén mut a nla bé yémbél nye ni nye a ntééda libag jé li ngwélés, yag nson i nlémél nye inyu i tééda kunde yéé. Jon u nog le, u yé u hel, u gwelba nkok i tjibi.

Hilôlômbi a nneebe i ômle we mbu wé, hala wee Njombongo a nlo i weeni ibale bo ndi u nwaa bé bat nye le a loo. Ndi a lo ndigi ibale ndi u ngwés yi njee a yé Hilôlômbi, ibale bo ndi u ngwés yi maliga mé ni gwélél nye ni ñem woñ wosôna. Njombongo a hôla we ni ti we ngui le u niñ ikété biniigana bi Hilôlômbi ni le u kon ba woñi ni manoodana momasôna ma nla pémél we. Njombongo a nla hôla we le u niñ ni bilem bilam, le u jôp bañ i niñ i yé nkoda. Jon u waa bañ soohe Njombongo. I mam Hilôlômbi a bi kal bôt ba kôba, mon ma yé tilga i base i sôkbôk.

Yaônde, 20 dipos 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

LITI MAYÉGA

Bôt ba kôba ba bé ti Hilôlômbi mayéga ingéda sôñ i nta ni i kel ngand ngwo. Ba bé ti Hilôlômbi mayéga inyu bilonge bi mam a mbôñôl bo. Hala wee ba nkon maséé ni mam Hilôlômbi a mbôñôl bo. Ingéda ba nti mange yom, bagwal bé ba nkal nye le a pot le me nyéga. Ba niiga nye longe lem.

Mut a nti mayéga ingéda a yé mut suhul nyuu, ingéda a yé mut a nhémle hilôlômbi, hala wee a nkon Hilôlômbi woñi. A yé mut a ngwés ke ni Hilôlômbi. Hala wee a ngwélél mambén ni biniigana bi Hilôlômbi.

Base i sôkbôk i bé niiga bôt ba kôba le ba nlama hoñol bilonge bi mam Hilôlômbi a mbôñôl bo. Ba bé ti Hilôlômbi mayéga inyu kona yé ngoo.

Yaônde, 14 dipos 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

B’A HILÔLÔMBI A MBÔN WE LIHAT?


Ingéda Hilôlômbi a bi tohol bôt ba kôba i Ngog Lituba, a bi ti bo nkoñ le ba sal bijek gwap. I gwom bi yé mu i nkoñ u kikii bie, bup, malép i ke ni bisu bi yé lihat. Jon Hilôlômbi a bi kal man mee le a nuñul bañ biték gwé mut a tabé man mee. Batuupék a ti man mee pék ni yi inyu i yi gwélél i gwom bi yé biték Hilôlômbi a bi ti bôt ba kôba. Jon bôt ba kôba ba bé ôô bisélél gwap le ba ba bañ isi ane i loñ ipe. Bayemlikok a ti bôt ba kôba ñem i lôs le loñ yokiyo i pôgôs bañ bo makôô isi. Jon ba bi bog mam map ma niñ le lihat Hilôlômbi a bi bôn bo ba nimis bañ jo. Inyu hala nyen ba bé soohe Njombongo le ba yi tééda mambén ma Hilôlômbi ni biniigana gwé. Inyule i man mee a mkôm bé Hilôlômbi mbus, lihat Hilôlômbi a bi bôn bôt ba kôba a kôhna jo. Maliga ma Kimaltjai ma yé nlélém tjai di tjai. Jon a man mee, u je bañ bijek, u nyo bañ maog ma loñ i ñane we tigale i yila nkol i loñ i. Hilôlômbi a nyônôs i jam a mbôn. A kônde ti we yi ni pék inyu i yi gwélél lihat joñ. Wa yila kééne ngén ingéda u gwé banga hémle inyule lihat li Hilôlômbi li nlel silba ni gôl. U niñ ikété nsañ ni sôkbôk maséé. U nyep bé ni jis li mbôngôô.

Yaônde, 18 dipos 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

NGWO I YI JÔI JÉÉ I NSÉBLA


Hala a yé le mut a nyi libag jéé nyemede. Ingéda u nyi wemede hala a nkobla le u gwé yi. U nyi minwaa nwoñ ni ngui yoñ. I jam lini li nla ndigi bôña ni mis ma bôt bape inyule hala nyen a nhôla we i yi bilem gwoñ bibe to bilam. Jon u ke to bañ i lép liem le u béñgba.

Ingéda u nyi likébél li Hilôlômbi ni i yom wemede u nlama kônde, hala a yé lisuk li masoda.

Ngandag bôt i nyéñ nigil i yom ba nyi bé ndi ndék yon i nyéñ i kônde yi i yom ba nyi. Mut a nyan i mam bôt bape ba nlôô nye ndi a nla bé yi i ndék mam a nla boñ.

Ingéda u nyi wemede, u nkôhna mapubi ma Hilôlômbi. U mbai bisu bi bôt noñnaga ni bibuk bi pémél i nyo woñ ni maboñog moñ. Jon ingéda kwañ ba bé kal le i mut nunu a yé man Nyambe i loñ Egiptô ni i loñ i Grékia ni ki le Nyambe a ngwal nye ni muda.

Ingéda u nyi wemede, u nyila kunde i pes mahoñol moñ yak i gwom bi yé we nseñ, u mbañ gwo. U bana yi ni pék yosôna.

Ingéda u nyi wemede, u nla tihmbe ngim ma mbadga. Njee a bi hek mut binam? B’a mut binam a nlama bana niñ boga? B’a ingéda mut a nyi nyemede wee a nyi Hilôlômbi? B’a ingéda mut a nyi nyemede hala a mboñ nye le a bana yi ni pék yosôna ? B’a ingéda mut a nyi nyemede nyuu yéé i gwéne habé nye nseñ ? B’a ingéda mut a nyi nyemede hala a mboñ nye le a nyi maliga ? Basôgôlsôgôl ba bi bot liada ni Hilôlômbi. Ba bok masoohe. Ingéda sôñ i nta tole i kel ngand ngwo, isañ mbai ni mboda yéé yosôna ba ntelep likula li nwemel tole i mbédgé i ti Hilôlômbi mayéga inyu bilonge bi mam a mbôñôl bo. Isañ mbai a nyoñ ngind mang, a nleñ yo i ngii ndap le i kee i sôñ, hala wee a nti mam méé Hilôlômbi. Ingéda u ngwés bana yi ni pék, hanyen u nsoohe Batuupék. Ingéda u ngwés le mam ma nyémbél bañ we, nwet u nsoohe Bayemlikok. Ingéda u ngwés le Hilôlômbi a kôm bañ we mbus, u nsoohe Njombongo. Ingéda u ngwés le maliga ma Hilôlômbi mon ma nene, hanyen u nsoohe Kimaltjai. U tééda le Hilôlômbi nyen a gwé i môi mana le : Batuupék, Bayemlikok, Njombongo ni Kimaltjai.

Mbén bisu Hilôlômbi yon i nkal le, u je bañ bijek, u nyo bañ maog ma loñ i ane we tigale u yila nkol i loñ i. Mbén i yôhne iba Hilôlômbi i nkal le, a man mee u nuñul bañ biték gwoñ mut a tabé man mee. Mbén i yôhne iaa Hilôlômbi i nkal le, munlôm a haba bañ mbod muda yak muda a haba bañ mbod munlôm.

Masoda ni nu a nkil i kokok.

Yaônde, 24 kondoñ 2006

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

LIYI YÉN I TÉBLÉ I JE

Iloa man mee a bé a jôwa moo, a soohe Hilôlômbi ndi to a mbôdôl je bijek.

I nwaa u nyén i téblé i je, u nke i yoñ bijek tole ba nték we bijek. Liyoñ bijek li nkal bé le u hak i séya yoñ, u hak ki i nlélém ngéda i wagawaga.

Ingéda u nyi yén i téblé i je, hala a nkobla le u nti i bôt ba yii ni we lipém. Liyi yén i téblé i je li mbôdôl ni liyi téé nyuu yoñ. U nlama yén i nya i yélé makôô moñ ma bag we mbogog longe, mboñngo i nlama hoi, bituu gwoñ bi bag sép i ke ni bisu. U nlama hiye maboñga moñ ma woo mbeñel i ngii téblé, bipes gwobiba biséya yoñ. Woo woñ to liboñ joñ li woo bi tihba bé téblé i je. Bagwal i loñ yés ba mbéna bé je, ni bon bap. Hala a tabé longe jam. Inyu hala nyen u ñada mut a nyi bé kikii a nlama je bred. Ba nkit bé bred ni hikéñ ingéda u nyén i téblé i je. Ba mbek bred, ba ñôm bé nwas i bred. Jon pô i wog, minson mi yiiga.

Ingéda u ngwélél hikéñ, u ngwel hikéñ longe ligwelek le ñunda manjel a nlama bé tihba maloo ma hikéñ. Nyo woñ i nlama bé tihba maloo ma hikéñ. U nlama bé sas maloo ma hikéñ. Yom mut a mboñ yo ini le, a nhéña hikéñ.

Ingéda u ngwélél tôk, u ñôt bé mbit to huwe wo. U nlama bé yônôs tôk i loo héga tigale mbit u sôbi. U nlama lona tôk i nyo woñ inyu i boñ le u uwe bañ ño woñ ngandag.

Ingéda u ngwélél nwas, masoñ ma nwas ma nlama bénge i ngii.

Bôt ba kôba ba bé bañ tôk likôl, séya likôl i ke ni bisu.

Tômblô yoñ i nlama bé ba nyonog i nya i yéle maog ma nsôbi. U nlama bé kubla maog. U nlama nyo ndék, u nték tômblô ndi u kônde nyo maog moñ. U nlama bé ôt maog.

Napken i je i yé yom matadga. I tabé yom ba nséhél jôl to su i ke ni bisu. Napken i yé yom ba mbii i ngii maboñ tole bebee ni séya. Napken i nla hôla we le u sas nyo woñ tole u ngwélél tômblô yoñ. Ingéda u nyodi i téblé i je, u nyék napken bebee ni séya yoñ ngi ôdôk.

U nlama nyambaa bijek gwoñ i nya i yéle u ntéñnga bé i bôt ba yii ni we i téblé i je. U nlama bé pot ni bijek nyonog i nyo. Ingéda u nje, u nyip nyo.

Ingéda u mal je, u mbii hikéñ, nwas ni tôk i ngii séya yoñ i nya i yelé yom yada munu i tabé i ngii yom ipe.

U ntééda ni le, lije hobi li gwé ngim likenge kikii lije kul, péé, mala, mabem, koo, likubé, tôñ lilañ, manga, piya i ke ni bisu.

Yaônde, 09 libui li ñyéé 2001

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

BAYEMLIKOK

Bôt ba kôba ba bé sébél ki Hilôlômbi le Bayemlikok. Hala wee yom yokiyo i tabé i ngii yé, hala wee yom i nloo bé Hilôlômbi. Hala wee yom yokiyo i nla bé yémbél Hilôlômbi. Jon u nog le, pôndôl i yôñlag i janda.

Hilôlômbi nyen a ñane ngii ni hisi jon nyetama nyen a nla tat we ni sôñ we. Hilôlômbi a nyi mam momasôna. Jon u kal bañ le i bet ba nol i jôi li Hilôlômbi ba nwo inyule ba niñ ndi we u nla bé nok. Inyu hala nyen jo sañ i njel Hilôlômbi ni i bet ba njôs we. Ndi u noñok i kokok le u suu bañ sañ inyule Hilôlômbi a ngwés bé bôt ba téé bé sép. Bat Hilôlômbi nwélél inyule a yé longe ni kona ngoo. Hilôlômbi a nti ane i mut a nlémél nye. Hilôlômbi a mboñ i yom a ngwés. A nkônde lihat li mut a nlémél nye. A nti pék ni yi i mut a ngwés. Hilôlômbi nyen a nkena i bôt a ngwés. Hilôlômbi a mbééga bé we mbegee i nloo we. Masoda ma yé i moo ma Hilôlômbi, a nti mo i mut a ngwés. Hilôlômbi nyen a nti niñ ni nyemb ndi a ntehe ki maboñog moñ. Hilôlômbi a ngwés i bôt ba gwé mban ni i bôt ba mboñ longe. Jon ingéda u mbégés mambén ma Hilôlômbi ndi u konog nye woñi, u yi le le Hilôlômbi a ngwés i bôt ba nkon nye woñi. Hilôlômbi a ntat i bôt ba nhémle nye. A ngwés bé le nkoñ hisi i tjé. Yom u nlama tééda a man mee yo ini le, u nla ndigi yémbél mam ma niñ ingéda u ntééda libag joñ kikii yom bisu ni sômbôl Hilôlômbi nyetama kikii yom i yôhne iba.

Yaônde, 20 dipos 2009

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com