jeudi 22 novembre 2018

HUYE MUT
HUYE MUT


Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé mut a yé hôlô. Mut a nyon bé.

Yaônde,  16 dipos 2017
Nkam Pondi Pondi

I HOMA MAÔÑG MA YÉ, HÔLÔ I YÉ, YAK I HOMA HÔLÔ I YÉ, MAÔÑG MA YÉ


       
       I homa maôñg ma yé, hôlô i yé, yak i homa hôlô i yé, maôñg ma yé


Mañ ma hikii ibot ma yé himamana noñnaga ni ibot hiomede.
Ingéda di mpot le yom i yé hôlô hala a nkobla bé le yom i tabé. Yom to yada i tabé yotama. Gwom bi gwéé, bi niñ ndi bi wo. Hala a ntémb a bôdôl ki  tee ni tee. Inyule yom to yada i niñ bé ngi njom. Boña mut a gwé le a bagal ndi a o jôi. I nson u, won i nhôla mut i bana yi ni pek. Tigale mut a yégle a nhégda. Yom to yada i niñ bé yotama i yéé pes. Jon maôñg ma yé hôlô inyule maôñg ma nañ ikété hôlô. Inyu hala nyen u ntehe le ngim biyoyoma bipoga (gènes) bi mut, u nléba gwo binuga ni bie.
U nlama jés boña woñ. Jon u nog le, yi i ngi kônde i nteg bé mal.   

Yaônde, 20 njéba 2008
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com


LIBAG JADALIBAG JADA

            Di nla kal le, hala a yé mbén i bôt ibaa tole mbén ngandag bôt i, ba mbégés bobasôna. Di nla ki kal le, libag jada li yéne i ñem i ngandag bôt i nya i yéle, hikii mut a ntôñ maaisañ.

            Libag jada li yé ki gwéha liada li bôt, li yé ki liada li gwéha li linyañ. Ingéda kôba, ibale bo ndi mut a nwo, i bôt ba, ba yé ha libôg, ba mbeege mim i mut wap litén i pam i homa ban lama jul nye. Bôt ba mbai i sém ba yé ba beege, ba ti bôt ba mbai kaa inyuule mim u bé jam li mambai. Ba njô nye, mut a nke bé homa, bobasôna ba yé ngôô nya yada. U nyi bé i nwet a gwé maéya. Wa yi ndigi nye ingéda a pot maéya. Hala wee, i mut nunu nyen a gwé maéya. Hala nyen bôt bés ba bisu, ba bé ba gwé adna i gwéha i liada.

            Yag libii li bé kiha ki hala. Di nla ki kobol i bug ini, ni kal le, libag jada li yé ki nôgla i bôt i ngim nseñ ba gwé i pôla yap.

            Jon di nla kal le, libag jada li mut li yé i yom mut a neebe i mbog kôla ni kwañ ni dilo di nlo. Hala wee i mut nunu, a nneebe yag mahoñol ma mbog kôba ni kwañ, ndi a nniñil mu.

            Yom di nyi ki, yo ini le, nyuu mut binam i yé libag jada. Hala wee, hikii yom i nyuu mut i nsal ni bini gwom bipe ni nyuu mut.

            Nson bôt ba nsal u ngwal libag jada i pôla yap. U nla ki tehe le, ingéda kôba, hikii hai i bôt i bé nôgla inyuu i pôôna i hai i bôt i bé bo mmañ.

            Ingéda bôt ba nyi i yom i yé libag jada, hala a nlona  likoona woñi i pôla yap, yag liada i pôla yap. Jon libô li yé likoona woñi. I jam lini, li bé yon inyuule, ba béé ba édi, i nya i yé le, bôt ba kôba ba bé hindis bé bomede ni bijek bi ndiba bi loñ i ñane bo to ni maog ma loñ i, i nyo.

            Ingéda u nje bijek ni nyo maog ma loñ i ñane we, u nla habé nog maaisoñ ngôô inyuule hikii mut a ntoñ i bana bijek ni maog ma loñ i ñane béé. Liboñog lini li ngwal njôñ, tama ni manola inyuule ni mbôk mbén Hilôlômbi ni Hilôlômbi a mkôm bé mbus. Jon u nom nkol u tañ bé bilem. Jon i mut a nyi mbén, a yé ikété maliga, nson wéé i yé i kena bôt i njel i téésép. Bôt ba kôba ba bé yi le ingéda Hilôlômbi a mma ngim yom, mut nyekinye a kôli bé i bagal yo. Jon ingéda Hilôlômbi a mbot ngim litén, mandap ma bikôkô ma nlama bé toñ i bana bibégés i lel litén.

            Mandap ma bikôkô ma nlama bé toñ i kahap litén i ngii ño. I bôt bana ba nyis nseñ i libag jada ikété lihaa jap, nseñ i libag jada ikété litén jap, nseñ i libag jada ikété loñ yap, nseñ i libag jada ikété Hilôlômbi, nseñ i libag jada ikété nson wap, nseñ i libag jada ikété mbog yap i ke bisu. Jon bôt ba kôba ba bi kal le : pa i nke bé le sogoo i yégle.

      Yaônde, 18 matjel 1999
       Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com   

HIJÉPJÉP MUTHIJÉPJÉP MUT

Di nla kobol  i buk ini  ni kal le hala a yé mut a mbok bé mahoñol mé to mam mé longe. Ndi a nkon bé.

Yaônde, 11 dipos 2017
Nkam Pondi Pondi
http//antoinepondipondi.blogspot.com
HIAÑNGAAHIAÑNGAA

         Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé mbôm hiôdôt i mbay,i nti mapubi binjañmuha.Nyen a gwé kel,niñ,mapubi ni nyemb.Ibale bo hiañngaa i ta bé yom i ño bé.Hon i nkap kel.Nyen a gwé ngeñ ni heñel jôi kikii hiañngaa i nke.A mpam,a nañlag ba homa ibaa.Likôl ni hyông.Hiañngaa hi yé i pôôna ni sôñ,hi mbay,hi nwek,hi lihgaga.A gwé nyum.Hiañngaa hi nkidip bé. Hi mbet kekela i pam hi nañal. Ingéda hiañngaa hi nyon,hi nyila jop.Jon ba nkal le jop li nkwo ingéda hiañngaa hi yé i ñem kédé.Yak jôp li nkwo.Jôp li yé i ñem kédé nyuu mut. Bôt ba kôba ba bé yi le hiañngaa i yé jôi jada li Hilôlômbi. Hiañngaa hi nkis jiibe ngwé. Hala wee maliga ma Hilôlômbi ma nnene. Hiañngaa hi yé ndigi hada. Jon Hilôlômbi a yé ndigi wada. Inyuu hala nyen Hilôlômbi a nla bé ke njôñ. Inyuule mut nyekinye a nla bé jôs hiañngaa to yiha ho.

         Bôt ba kôba ba bé sébél ki Hilôlômbi le HIAÑNGAA inyuule Hilôlômbi nyen a nti niñ,nyen a nyoñ niñ,nyen a mboñ mam ingéda yé. Ngéda Hilôlômbi i ta bé ngéda mut.

                                                                                Yaônde,22 mpuye 2014
                                                                                Nkam Pondi Pondi
                                                    http://antoinepondipondi.blogspot.com

SÔKBÔK I SÉPSÔKBÔK I SÉP


            Di nla kobol i buk ini le sép ni kal le hala a yé jam li yé mbale. Hala wee mabogog ma mam ma niñ bôt ba  nneebe le ma yé tik, inyuu yap le mut nyekinye a nla bé bôk. Jon u  nok le : hikii loñ ni héé libél li kôp. U nogok ki le : mut a nje njék ndi mut a nje bé loñ. Hala wee mabogog ma mam mana  mon ma nyis hikii man loñ kii i yé longe ni kii i yé béba ni kii i yé kila ni kii i yé kunde.


            Sôbôk i sép i yé  libogog li mam momasôna ma yé sép inyuu ngim loñ, ngim litén, ngim ndap bôt, ngim ntôñ, ngim nlôñ, ngim mut i ke bisu.

Yaônde, 22 biôôm 2018
 Nkam PONDI PONDI
http://antoinepondipondi.blogspot.com

Libadô li mbus ibaaLibadô li mbus ibaa

Mut libadô li mbus ibaa u nyi bé kikii u nla yoñ nye. Hala a yé nlélém jam inyuu Nkana minanga nu a bi neebe ane lingwañ li wim tole ane lingwañ li hébék tole ane ligwañ li pélépélék ni i njel ini le i Nkana nunu a mbép woo i tôl le mut a nlama ba ngwélés, ane i mahisna i nlama mal, ane makiñ yon i nlama ba i ke bisu.

A we nu u ngwés yi maliga, u yi le pot ni boñ mam ma imaa. Nkana nunu a nkal le hémle i yé jam li mut nyen a neebe le Nhindô mut i kôli ndigi ba nkol wéé, le banga base i yé ndigi base yéé, Nhindô i gwé bé ngim base i ke bisu. I loñ i Bakana yomede, i bôt ba gwé ane lingwañ li wim, ba nyan i bôt ba nsélél lébla, i bôt ba nsal i iñngin, i bôt ba nsal nwom i ke bisu.Inyuu yap lingwélés li yé ndigi inyuu yap. Jon ba nhoñol le ba yé mintebag mi bôt i pes i base yap ni i pes i loñ yap. Jon kunde i ta bé jam li bôt bobasôna ba nkoñ isi. Bon ba kôli i ane Minhindô mi mi gwé bé minkoñ ni i tjé bo i jôi li Nyambe wap.

I mam ma mboñ le bôt ba yi le Nkana a yé libadô li mbus ibaa, li bisu li yé nyéiha i loñ i Numpubi Domingue, li yôhne ibaa ndôñ mahéñha i sôñ biôôm i loñ i Rusland.I mam mana ma mboñ le ane i lingwañ li wip i jôp i koñ i lôla inyuu jam li minkol mi Minhindô, i mbus i pôgôs lijéle li ane mahisna i Nkana minanga.Nkana a nyeli. I loñ i Jamaik, Ngisi ba bé ane nkol Nhindô le i nyee i nyo i nkol Nhindô mpe i mbôk mbén. I mbus ba bé kôñôô i nyo ini inyuu ngeñ ina tole ngeñ i tan. Ngisi ba bé tehe le bon ba Irland ni bon ba India i Amérika ba ta bé bôt ba binam. I loñ i Amérika, baudu ba sukulu ba béé le ba ti bo ngim kel noi inyuu i bénge kikii Bakana ba nol Minhindô mi yé minkol wap ngi njom. Kaat yada i bi pam i tison ini le Bôston i nwi 1913, ño bug i bé le mbagi i tjé Minhindô.

Nkana yom a nyéñ nseñ wéé le u nhelba i base yé, u yila wang mut, le u yôm ni i njel ini le u nyan mbog yoñ, u nyi habé le ta a kal me le, u mbôdôl je bijek gwé ni nyo maog ma Nkana, u mbôdôl nuñlene bite kgwoñ mut a ta bé man mee, munlôm a mbôdôl haba mbod mudaa yak mudaa a mbôdôl haba mbod munlôm, hala wee munlôm a mbôdôl bii munlôm, mudaa a mbôdôl bii mudaa i ke bisu. Nhindô i mbôdôl oo maisañ ni nol nye inyuu i yônôs ngôñ Nkana nu a nyila Nwet wé.Nhindô i ngwés nigle Nkana ndi ki nigle nigle a bôk njok kôô.

B’a inyuu hala nyen ngim bôt i nkal ni tila le ane lingwañ li wim i yé ane bilembe ni ane bôt ba tjom ?

Yaônde, 23 hilônde 2013
NkamPondiPondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com

BITJO GWOÑ BINYAA GWOÑBITJO GWOÑ BINYAA GWOÑ

Di nla kobol i ngén ini ni kal le i yom u nsal yon u mbumbul. Inyuu hala nyen u sal longe , u mbumbul longe, u sal béba , u mbumbul béba . Jon i nwaa u nkit le u mboñ ngim jam , u nlama ôt mahoñol moñ longe liôdôg inyuu i yi kii ya pémél we mu i jam u nkit le u ngwés boñ . inyuule u nla bé sal makabô ndi u bumbul gwôô.
Yom di nyi, yo  ini le , mut a yé kunde i sal longe tole i sal béba . Jon mut a mbumbul longe tole a mbumbul béba noñnaga ni nson wéé. Inyuu hala nyen u nog le : u je ngandag, u nye ngandag.                                        Yaônde, 01 hilônde 2012
                                         Nkam Pondi Pondi
                                         http://antoinepondipondi.blogspot.com