vendredi 15 juillet 2011

Liens vidéos

http://www.youtube.com/watch?v=Ks9vlIywaeU

MASODA

Hala a yé gwéha Hilôlômbi a nti mut binam, ngim litén tole ngim loñ. Di nla ki kobol i bug ini ni kal le hala a yé mam mut a nla boñ ni ngui Hilôlômbi. Hala a mbénge ki ngim litén tole ngim loñ. Hala wee ibale bo ndi Hilôlômbi a mpémél bé we, ki u nla bé boñ ngim jam. Jon ba nsébél ki Hilôlômbi le Bayemlikok.

Masoda ma Hilôlômbi ma mbôdôl ni gwéha Hilôlômbi a bi gwés bôt ba kôba ingéda a bi hôla bo le ba yémbél gwét ni i bôt ba bé jôs bo le ba hémle base i ôm mbom isi i Ngog Lituba. Kikii bôt ba kôba ba ñadbe base i sôkbôk, gwéha i Hilôlômbi i nene ni Hilôlômbi a ti bo mbén bisu ini le: man mee a je bañ bijek, a nyo bañ maog ma loñ i ñane nye tigale a yila nkol i loñ i. Bôt ba kôba ba bé yi le inyu i gwés Hilôlômbi, u nlama gwés mut woñ libôk ndi u nogog nye ngôô. Gwéha ni ngôô gwon bi nhôla we i nog gwéha i Hilôlômbi. Ni ha u nla ba peles. Base i sôkbôk i nniiga bés le Hilôlômbi a bi heg mut inyu gwéha yéé. Jon mut a nlama gwés mut wé libôk inyuule a ngwés Hilôlômbi.

Bôt ba kôba kikii ba ntehe gwéha Hilôlômbi a bi gwés bo ndi ba kahal gwélél mambén méé ni tééda mo le ibale bo ndi u ñôô bé bisélél gwoñ, u nsal bé bijek gwoñ, u mbañ bé bee gwoñ, u mboñ bé nyunga u nla bé ba kunde. Bôt ba kôba ba tééda ki i mbén Hilôlômbi ini le: man mee a nuñlene bañ biték gwé mut a tabé man mee. Bôt ba kôba kikii ba nhémle Hilôlômbi jon Hilôlômbi a bi bôn bo lihat. Jon bôt ba kôba ba bé bégés ngeñ. Ba yig le Hilôlômbi a bi yoñ ngéda inyu i heg mut. Jon munlôm a nlama yoñ ngéda inyu i gwés nwa le gwéha yap i nene ni ligwé li man. Jon Hilôlômbi a bi kal bôt ba kôba le: munlôm a haba bañ mbod mudaa to mudaa a haba bañ mbod munlôm. Bôt ba kôba ba bi tehe le Hilôlômbi a bi gwés bo ndi a ti bo yi ni pék le ba bana soñnda. Jon ba bé sébél ki Hilôlômbi le Kimaltjai, hala wee maliga méé ma yé nlélém tjai di tjai. Bôt ba kôba ba bi nkôhna masoda ma Hilôlômbi jon loñ yokiyo i bi yémbél bé bo. Jon ba bé hémle ndigi Hilôlômbi ni base i sôkbôk. Masoda ma yé bisai maboñog ma basoñ boñ ni basôgôl boñ. Wemede u nla bana bisai ibale u ngwés ni nôgôl Hilôlômbi.

Masoda ni nu a nkil i kokok inyuule gwéha i Hilôlômbi i nlona nsañ, i bi at ki bôt ba kôba.

Yaônde, 23 hilônde 2011

Nkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com