mardi 27 août 2013

Vidéos Août 2013

Lien vidéo

B’A LINÔGLA BIBUG LI YE NDIGI NGIM SELEL ?

Linôgla bibug hala a yé bibug bi nkiha ntôñ. Di nla kobol i bug ini le sélél ni kal le hala a yé yom yosô i nhôla i gwel nson. Linôgla bibug li yé ndigi ngim sélél ni i njel ini le mut a nog mahoñol moñ, nuga i nog mahoñol moñ i ke bisu. Hala a mpamna we i yi mbog. Pék yoñ ni yi yoñ bi nene le u nyi sélés boña woñ. Linôgla bibug li nla soowa mut, li nla tooha mut, hala wee li nla sodi le mut a nkôôba bé tole mut a mpot jam li a gwéhég bé pot. Linôgla bibug li yé ki ngim yigil le mut a nla niiga mut numpe tole mut a nla nigil i jam a yik bé. Jon linôgla bibug li ta bé ndigi ngim sélél. Yaônde, 25 hilônde 2013 Nkam PONDI PONDI http: //antoinepondipondi.blogspot.com

NYUS LIBAK LI NGWÉLÉS

Mbombog PONDI MBOM YEMBEL nyen a bi kal le: Nkana a yé mut bitembee. Inyuu i boñ le mut a yémbél we, i nsômbla le u bôdôl neebe hala mahoñol moñ. Mbadga u nlama bat yon i yéle: inyuu kii Nkana a bi bép we gwét? Kii u nlama boñ inyuu i boñ le u ba kunde? kii i mbog yoñ i mboñ le Nkana a nyémbél niñ yoñ a man mee? Di boñ lelaa ndi di yila ngwélés? Yom bisu i yé le di toñol ni niiga mbog yés bôt bape. Bakén ba bôt ba nlama tehe nseñ wap i nigil hop woñ ni mbog yoñ. Ngôs nye li lama hee, u bat nwet. Li yôhne ibaa i yé le tila, pot ni tjam mbog yoñ ni hop i mee. U niiga bôt i nseñ i mbog yoñ ni lineebe i bônôl mbog yoñ. Ba nkés bé mbog i ngii mbog. Hala wee hémle mbog yoñ inyuule mbog i nyibil bilap. U gwélél mambén ma mbog yoñ. Mbog i niiga man mee le mbén i yé i ngii bôt bobasôna. Li yôhne iaa u nlama ôô bisélél gwoñ, u nlama bañ bee gwoñ,u nlama sal bijek gwoñ ndi u nuñul bisélél gwoñ, bee gwoñ, bijek gwoñ ni maog moñ ni nkoñ isi inyuule mut ngandag nwom a nlal bé njal. I moni wa kôhna ma hôla we le u oñ mandap ma sukulu, mandap ma matibla, mandap ma nko, toga, le u séñ minloñ i ke bisu. Li yôhne ina u nlama bañ moni woñ inyuule moni bijôñ bi bôt, bayi jam bon ba ngwélél nye. Loñ i nlama bana ngandag dikuu di moni le bon ba loñ bon ba mbot tjo. Moni loñ nseñ wé i yé le di gwélél nye bés ni bés. Bakén ba moni ba bag ndigi i hôla bés i somb gwom di nla bé bañ. Li yôhne itan u nlama ba kikii njanjañ i nkahal too bininiñi. Hala wee u nlama ba mut a nyi jo gwét ni ki le gwét bi puhe bañ we kikii ngwégwét man lôg Basangén a ba ke i jo gwét biloñ, a yi bé gwo ndi a yik makanda. U nlama bañ mbôm ngaa i nla nol mbôgôl itan i bôt ngélé yada. Litén to loñ bi nlama bé mal. I yom i nsôk yon i yé le: man loñ a nlama bé yep ni jis li mbôngôô. Wa yônôs nyus yoñ ibale bo u gwé mban, u ngwés nyôs nyuu i nson, u nyi sélés boña woñ i ke bisu. U nlama gwélél mambén ma Hilôlômbi nu a bi tohol bôt ba kôba i Ngog Lituba ni i gwét bôt ba bé jôs bo le ba jôp i base i baôm isi. U nlama yi i homa u bi nyodne. Mbén bisu Hilôlômbi a bi ti man mee yo ini le: man mee a je bañ bijek, a nyo bañ maog ma loñ i ñane nye tigale a yila nkol i loñ i. Mbén i yôhne ibaa i nkal le: man mee a nuñlene bañ biték gwé mut a tabé man mee. Mbén i yôhne iaa yon i nkal le: munlôm a haba bañ mbod mudaa to mudaa a haba bañ mbod munlôm. Jon man mee a nlama bii ni gwal bon ba tan i ndék yosôna. Ngond mee i nlama gwal bon ba tan ibale bo mbôô wé i nténga bé nye. Mambén ma Hilôlômbi mon ma yé gwéha. Masoda ni nu a nkil hi kokok. Yaônde, 11 hilônde 2013 Nkam Pondi pondi http://antoinepondipondi.blogspot.com

LÔNDI MUDAA

Hala wee lôs mudaa. Mudaa nu mut a nla bé lona to limbee jam le a kahal ndigi pot to boñ. I mudaa nunu a nkal we maliga inyuu i boñ le mam ma kil hi kokok. Yaônde, 13 njéba 2013 Nkam PONDI PONDI Htpp://antoinepondipondi.blogspot.com

HIKOO HI MBOG

Hala a yé ngim tel bambombog ba nti ngim mut inyuu ngim mam i mut nu a nla boñ, ma a nyi ni ma a nla pot. Di nla ki kobol i bug ini ni kal le hala a yé mut nu a ngwéé, a nañ ha i homa wé, a uñul ki ha. I mam momasôna ma bi tagbe ha i homa nu a nyi mo. Jon ingéda a mpot, bôt ba nkal le nyen a yé hikoo hi mbog. Hala wee hikii jam a mpot, a béé ingéda li bé tagbe tole a nyi jo longe. Yaônde, 13 njéba 2013 Nkam PONDI PONDI http://antoinepondipondi.blogspot.com