jeudi 20 décembre 2018

JÔÑ MUT
Ñ MUT

Di nla kobol i buk ini ni kal le  hala a yé mut ngi yi , mut ngi pék. Jon u nok le : jôñ mut i nyi bé le mbegee i nyét. Hala wee ibale bo ndi mut a yé jôñ, to ba mboñ nye béba, a nyi bé  inyuule a nyi bé segel longe jam to béba jam.

Ndi a yé mu. Jon u nok le : jôñ mut i loona ntet ka. Hala wee i mut bôt ba nhoñôl le a yé jôñ, a nla  boñ tole a nla pot banga jam, bôt ba yanak ndigi. Mu i njel i nyen u nok ki le : jôñ i nyi jam. Hala wee i mut bôt  ba hoñlag le a yé jôñ, a nyi jam, a nneebe habé le mut a lôg nye.

Yaônde, 07 dipos 2017
 Nkam Pondi Pondi


MÔI MA TJÔDÔT

MÔI MA TJÔDÔT


          1.    Bon ba nyuu
          2.    Jas li ngan
          3.    Kipis pand hiôdôt
          4.    Kisenge kéga
          5.    Likek li njok
          6.    Mbénd i hônd
          7.    Me sôli metama
          8.    Nwa sôñ

                                                                             Yaônde, 22 maye sép 2018
                                                                  Nkam PONDI PONDI
http:// antoinepondipondi.blogspot.com
 
 


IYEBA MUTIYEBA MUT

 Di nla kobol i buk ini ni kal le hala  a yé mut ngi bana nkus , ngi bana bigwel moo. To mut a yep laa, a nla ndigi bana ngim yom i nhat mut u gwéé bée. Jon u nok le : a yep ni kii ? a yep ni jis li mbôngôô.


Yaônde, 07 dipos 2017
Nkam Pondi Pondi


jeudi 22 novembre 2018

HUYE MUT
HUYE MUT


Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé mut a yé hôlô. Mut a nyon bé.

Yaônde,  16 dipos 2017
Nkam Pondi Pondi

I HOMA MAÔÑG MA YÉ, HÔLÔ I YÉ, YAK I HOMA HÔLÔ I YÉ, MAÔÑG MA YÉ


       
       I homa maôñg ma yé, hôlô i yé, yak i homa hôlô i yé, maôñg ma yé


Mañ ma hikii ibot ma yé himamana noñnaga ni ibot hiomede.
Ingéda di mpot le yom i yé hôlô hala a nkobla bé le yom i tabé. Yom to yada i tabé yotama. Gwom bi gwéé, bi niñ ndi bi wo. Hala a ntémb a bôdôl ki  tee ni tee. Inyule yom to yada i niñ bé ngi njom. Boña mut a gwé le a bagal ndi a o jôi. I nson u, won i nhôla mut i bana yi ni pek. Tigale mut a yégle a nhégda. Yom to yada i niñ bé yotama i yéé pes. Jon maôñg ma yé hôlô inyule maôñg ma nañ ikété hôlô. Inyu hala nyen u ntehe le ngim biyoyoma bipoga (gènes) bi mut, u nléba gwo binuga ni bie.
U nlama jés boña woñ. Jon u nog le, yi i ngi kônde i nteg bé mal.   

Yaônde, 20 njéba 2008
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com


LIBAG JADALIBAG JADA

            Di nla kal le, hala a yé mbén i bôt ibaa tole mbén ngandag bôt i, ba mbégés bobasôna. Di nla ki kal le, libag jada li yéne i ñem i ngandag bôt i nya i yéle, hikii mut a ntôñ maaisañ.

            Libag jada li yé ki gwéha liada li bôt, li yé ki liada li gwéha li linyañ. Ingéda kôba, ibale bo ndi mut a nwo, i bôt ba, ba yé ha libôg, ba mbeege mim i mut wap litén i pam i homa ban lama jul nye. Bôt ba mbai i sém ba yé ba beege, ba ti bôt ba mbai kaa inyuule mim u bé jam li mambai. Ba njô nye, mut a nke bé homa, bobasôna ba yé ngôô nya yada. U nyi bé i nwet a gwé maéya. Wa yi ndigi nye ingéda a pot maéya. Hala wee, i mut nunu nyen a gwé maéya. Hala nyen bôt bés ba bisu, ba bé ba gwé adna i gwéha i liada.

            Yag libii li bé kiha ki hala. Di nla ki kobol i bug ini, ni kal le, libag jada li yé ki nôgla i bôt i ngim nseñ ba gwé i pôla yap.

            Jon di nla kal le, libag jada li mut li yé i yom mut a neebe i mbog kôla ni kwañ ni dilo di nlo. Hala wee i mut nunu, a nneebe yag mahoñol ma mbog kôba ni kwañ, ndi a nniñil mu.

            Yom di nyi ki, yo ini le, nyuu mut binam i yé libag jada. Hala wee, hikii yom i nyuu mut i nsal ni bini gwom bipe ni nyuu mut.

            Nson bôt ba nsal u ngwal libag jada i pôla yap. U nla ki tehe le, ingéda kôba, hikii hai i bôt i bé nôgla inyuu i pôôna i hai i bôt i bé bo mmañ.

            Ingéda bôt ba nyi i yom i yé libag jada, hala a nlona  likoona woñi i pôla yap, yag liada i pôla yap. Jon libô li yé likoona woñi. I jam lini, li bé yon inyuule, ba béé ba édi, i nya i yé le, bôt ba kôba ba bé hindis bé bomede ni bijek bi ndiba bi loñ i ñane bo to ni maog ma loñ i, i nyo.

            Ingéda u nje bijek ni nyo maog ma loñ i ñane we, u nla habé nog maaisoñ ngôô inyuule hikii mut a ntoñ i bana bijek ni maog ma loñ i ñane béé. Liboñog lini li ngwal njôñ, tama ni manola inyuule ni mbôk mbén Hilôlômbi ni Hilôlômbi a mkôm bé mbus. Jon u nom nkol u tañ bé bilem. Jon i mut a nyi mbén, a yé ikété maliga, nson wéé i yé i kena bôt i njel i téésép. Bôt ba kôba ba bé yi le ingéda Hilôlômbi a mma ngim yom, mut nyekinye a kôli bé i bagal yo. Jon ingéda Hilôlômbi a mbot ngim litén, mandap ma bikôkô ma nlama bé toñ i bana bibégés i lel litén.

            Mandap ma bikôkô ma nlama bé toñ i kahap litén i ngii ño. I bôt bana ba nyis nseñ i libag jada ikété lihaa jap, nseñ i libag jada ikété litén jap, nseñ i libag jada ikété loñ yap, nseñ i libag jada ikété Hilôlômbi, nseñ i libag jada ikété nson wap, nseñ i libag jada ikété mbog yap i ke bisu. Jon bôt ba kôba ba bi kal le : pa i nke bé le sogoo i yégle.

      Yaônde, 18 matjel 1999
       Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com   

HIJÉPJÉP MUTHIJÉPJÉP MUT

Di nla kobol  i buk ini  ni kal le hala a yé mut a mbok bé mahoñol mé to mam mé longe. Ndi a nkon bé.

Yaônde, 11 dipos 2017
Nkam Pondi Pondi
http//antoinepondipondi.blogspot.com
HIAÑNGAAHIAÑNGAA

         Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé mbôm hiôdôt i mbay,i nti mapubi binjañmuha.Nyen a gwé kel,niñ,mapubi ni nyemb.Ibale bo hiañngaa i ta bé yom i ño bé.Hon i nkap kel.Nyen a gwé ngeñ ni heñel jôi kikii hiañngaa i nke.A mpam,a nañlag ba homa ibaa.Likôl ni hyông.Hiañngaa hi yé i pôôna ni sôñ,hi mbay,hi nwek,hi lihgaga.A gwé nyum.Hiañngaa hi nkidip bé. Hi mbet kekela i pam hi nañal. Ingéda hiañngaa hi nyon,hi nyila jop.Jon ba nkal le jop li nkwo ingéda hiañngaa hi yé i ñem kédé.Yak jôp li nkwo.Jôp li yé i ñem kédé nyuu mut. Bôt ba kôba ba bé yi le hiañngaa i yé jôi jada li Hilôlômbi. Hiañngaa hi nkis jiibe ngwé. Hala wee maliga ma Hilôlômbi ma nnene. Hiañngaa hi yé ndigi hada. Jon Hilôlômbi a yé ndigi wada. Inyuu hala nyen Hilôlômbi a nla bé ke njôñ. Inyuule mut nyekinye a nla bé jôs hiañngaa to yiha ho.

         Bôt ba kôba ba bé sébél ki Hilôlômbi le HIAÑNGAA inyuule Hilôlômbi nyen a nti niñ,nyen a nyoñ niñ,nyen a mboñ mam ingéda yé. Ngéda Hilôlômbi i ta bé ngéda mut.

                                                                                Yaônde,22 mpuye 2014
                                                                                Nkam Pondi Pondi
                                                    http://antoinepondipondi.blogspot.com

SÔKBÔK I SÉPSÔKBÔK I SÉP


            Di nla kobol i buk ini le sép ni kal le hala a yé jam li yé mbale. Hala wee mabogog ma mam ma niñ bôt ba  nneebe le ma yé tik, inyuu yap le mut nyekinye a nla bé bôk. Jon u  nok le : hikii loñ ni héé libél li kôp. U nogok ki le : mut a nje njék ndi mut a nje bé loñ. Hala wee mabogog ma mam mana  mon ma nyis hikii man loñ kii i yé longe ni kii i yé béba ni kii i yé kila ni kii i yé kunde.


            Sôbôk i sép i yé  libogog li mam momasôna ma yé sép inyuu ngim loñ, ngim litén, ngim ndap bôt, ngim ntôñ, ngim nlôñ, ngim mut i ke bisu.

Yaônde, 22 biôôm 2018
 Nkam PONDI PONDI
http://antoinepondipondi.blogspot.com

Libadô li mbus ibaaLibadô li mbus ibaa

Mut libadô li mbus ibaa u nyi bé kikii u nla yoñ nye. Hala a yé nlélém jam inyuu Nkana minanga nu a bi neebe ane lingwañ li wim tole ane lingwañ li hébék tole ane ligwañ li pélépélék ni i njel ini le i Nkana nunu a mbép woo i tôl le mut a nlama ba ngwélés, ane i mahisna i nlama mal, ane makiñ yon i nlama ba i ke bisu.

A we nu u ngwés yi maliga, u yi le pot ni boñ mam ma imaa. Nkana nunu a nkal le hémle i yé jam li mut nyen a neebe le Nhindô mut i kôli ndigi ba nkol wéé, le banga base i yé ndigi base yéé, Nhindô i gwé bé ngim base i ke bisu. I loñ i Bakana yomede, i bôt ba gwé ane lingwañ li wim, ba nyan i bôt ba nsélél lébla, i bôt ba nsal i iñngin, i bôt ba nsal nwom i ke bisu.Inyuu yap lingwélés li yé ndigi inyuu yap. Jon ba nhoñol le ba yé mintebag mi bôt i pes i base yap ni i pes i loñ yap. Jon kunde i ta bé jam li bôt bobasôna ba nkoñ isi. Bon ba kôli i ane Minhindô mi mi gwé bé minkoñ ni i tjé bo i jôi li Nyambe wap.

I mam ma mboñ le bôt ba yi le Nkana a yé libadô li mbus ibaa, li bisu li yé nyéiha i loñ i Numpubi Domingue, li yôhne ibaa ndôñ mahéñha i sôñ biôôm i loñ i Rusland.I mam mana ma mboñ le ane i lingwañ li wip i jôp i koñ i lôla inyuu jam li minkol mi Minhindô, i mbus i pôgôs lijéle li ane mahisna i Nkana minanga.Nkana a nyeli. I loñ i Jamaik, Ngisi ba bé ane nkol Nhindô le i nyee i nyo i nkol Nhindô mpe i mbôk mbén. I mbus ba bé kôñôô i nyo ini inyuu ngeñ ina tole ngeñ i tan. Ngisi ba bé tehe le bon ba Irland ni bon ba India i Amérika ba ta bé bôt ba binam. I loñ i Amérika, baudu ba sukulu ba béé le ba ti bo ngim kel noi inyuu i bénge kikii Bakana ba nol Minhindô mi yé minkol wap ngi njom. Kaat yada i bi pam i tison ini le Bôston i nwi 1913, ño bug i bé le mbagi i tjé Minhindô.

Nkana yom a nyéñ nseñ wéé le u nhelba i base yé, u yila wang mut, le u yôm ni i njel ini le u nyan mbog yoñ, u nyi habé le ta a kal me le, u mbôdôl je bijek gwé ni nyo maog ma Nkana, u mbôdôl nuñlene bite kgwoñ mut a ta bé man mee, munlôm a mbôdôl haba mbod mudaa yak mudaa a mbôdôl haba mbod munlôm, hala wee munlôm a mbôdôl bii munlôm, mudaa a mbôdôl bii mudaa i ke bisu. Nhindô i mbôdôl oo maisañ ni nol nye inyuu i yônôs ngôñ Nkana nu a nyila Nwet wé.Nhindô i ngwés nigle Nkana ndi ki nigle nigle a bôk njok kôô.

B’a inyuu hala nyen ngim bôt i nkal ni tila le ane lingwañ li wim i yé ane bilembe ni ane bôt ba tjom ?

Yaônde, 23 hilônde 2013
NkamPondiPondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com

BITJO GWOÑ BINYAA GWOÑBITJO GWOÑ BINYAA GWOÑ

Di nla kobol i ngén ini ni kal le i yom u nsal yon u mbumbul. Inyuu hala nyen u sal longe , u mbumbul longe, u sal béba , u mbumbul béba . Jon i nwaa u nkit le u mboñ ngim jam , u nlama ôt mahoñol moñ longe liôdôg inyuu i yi kii ya pémél we mu i jam u nkit le u ngwés boñ . inyuule u nla bé sal makabô ndi u bumbul gwôô.
Yom di nyi, yo  ini le , mut a yé kunde i sal longe tole i sal béba . Jon mut a mbumbul longe tole a mbumbul béba noñnaga ni nson wéé. Inyuu hala nyen u nog le : u je ngandag, u nye ngandag.                                        Yaônde, 01 hilônde 2012
                                         Nkam Pondi Pondi
                                         http://antoinepondipondi.blogspot.com
vendredi 26 octobre 2018

u kwo i bee u mbiida habé ni bitéku kwo i bee u mbiida habé ni biték

Di nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda u nkwo i bee, u ntôñ habé le biték gwa nyogba we. Hala wee ingéda tômblô i mal bôô we, yom i nyégle we likot bipes bi tômblô le u lep gwo.
Jon ingéda u nimis tel i nson, u nlama yi le wa bana habé lipém bôt ba tinag  we, we ngi nyodi i tel i. Inyuu hala nyen u nlama yi le ingéda ndutu i mpémél we ndék bôt yon ya nok we ngôô.Yaônde, 16 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondiu yap lép bisék bi nsék habé we Tole lép u nsékna bé mbus
u yap lép bisék bi nsék habé we 
Tole
lép u nsékna bé mbus

Di nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda u mal boñ jam u ntimbil habé mu.
Di nla ki kobol i ngén ini ni kal le ibale u nha ñem i boñ jam, u timbis habañ ñem ni mbus. Hala wee u nlama bana ñem kikii ngog le i jam u mboñ, u mboñ jo ibabé le u timbil mu.
Ba nyil ngwélés ingéda a mboñ jam. A nsesla bé inyuule a nyônôs ngôñ yéé ni i jam a mboñ. To tam a ntam bé. To timbil a ntimbil habé mu.

Yaônde, 28 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
http: //antoinepondipondi.blogspot.com
LijélaLijéla

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé li yén i je ni mut numpe.
Di nla ki kobol i bug ini ni kal le hala a yé linôgla bôt ibaa tole ngandag bôt inyuu i kôhna ngim yom, inyuu i bana ngim jam, inyuu i boñ ngim jam i ke bisu. Ibale bo ba nkal le bôt ba yé lijéla hala wee i bôt bana, ba nol bôt ndi ba jek bo.
Ingéda bôt ba yé lijéla hala a nkobla le ba nyelel bé mam map mut a tabé lijéla ni bo. Hala a nkobla ki le ingéda jô yada i gwé ndutu, bana bobasôna ba nyoñ i ndutu i kikii ndutu yap. Jon u nog le : di ba jôp nsôñ, di yegnaga. Hala wee di nyegna mam més, mut a hôiga bañ yônôs mo.
Ingéda bôt ba yé lijéla kiñ yap ñem i nkéés bé bo ni i mam ba nlama boñ to ibale nyemb yon ba boma lisuk. Mut a nla ba lijéla li matjél i ke bisu.

Yaônde, 12 kondoñ 2013
Nkam Pondi Pondi
http : //antoinepondipondi.blogspot.com

bo bôga bés a TA A NYODAG BÉ NDIGI LE ME ME NKE
bo bôga bés a TA A NYODAG BÉ NDIGI LE ME ME NKE


         Di nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda u ngwés boñ ngim jam, u nlama téé i kel u mbôdôl boñ i jam li. Inyuule ibale bo ndi u nyoñ bé ngim likak, waga boñ bé i jam u ngwés boñ. Jon i yé longe le u sôk bañ le i jam u ngwés boñ i yégle bipôdôl gwoñ tigale i nene le pot ni boñ mam ma imaa. Jon u nog le : di kenek a nkiiña béé. Hala wee ibale u nkal le di kenek, u nlama telep, u yoñ njel.
Yaônde, 06 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.comjam li néé bé tén e ndigi mut binamjam li néé bé tén e ndigi mut binam

Di nla kobol i ngén ini ni kal le e i mpot bé ndi mut binam a mpot. Jon mut a ntjelel ingéda jam li néé nye inyuule a nyéñ le a sugus jo. Jon mut binam a nsélés boña wéé inyuule a nyi le niñ i yé sañ. Jon u nog le : yéñ ndi wa léba.
Mut binam a nyi le ntel a ngi hébék, a boma binoodana bi mam. A téé béé kikii tén e. A nke, a bedeg, a sôhôk, a lugug ni mam.

Yaônde, 16 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
MBéNA JE a MBéNA Bé BA BANGA MUTMBéNA JE a MBéNA Bé BA BANGA MUT

Ingéda ba mpot mut hala wee bisol bi. Inyuule i mut a ngwés je ba yé ba ti nye bijek, wee ba ñyuu nye. A mpot habé maliga. A mpot i yom mut a nti nye bijek. I yom a nkal nye le a pot, yon a mpot inyuule a ntôñ le yaani a ti habé nye bijek.

I mut a mbéna je, a mbéna hép ingéda a ntehe bijek. Ndi hala a tabé longe lem inyule i mut a yé ngwélés, a nlama yét.


                                                        Yaônde, 13 matôp 2010                                                              Nkam PONDI PONDI
                        http: //antoinepondipondi.blogpot.com

HOPHOP
Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé bibug bi mpam i nyo i mut i boñ le mut numpe a nog nye i pes mahoñol, i pes i yi i ke ni bisu. Inyuu hala nyen mut a nlama yoñ tat ni i yom i mpam i nyo wé. Inyuule hop woñ won u yis bôt i ntén mut u yé. Jon u nog le, ba hi yilag jam i ñem mut.
Ngandag mam i yé i niñ  i i mboñ we le u yoñ tat ingéda u mpot mo. Kikii hihéga ingéda u mbénge mahol ma ngii ni hisi. Kii i nheg gwo? Inyuu kii Nheg a bi hega? Njee a bi heg Nheg? Nheg a bana ngim lisuk? B'a libot li gwé ngim nwaa? Inyuu kii Nheg ibale bo a yé Bayemlikok a bi heg i mbog ini i kôli bé? B'a Nheg a yé Batuupék? Inyuu kii a bi yoñ ngandag ngéda inyuu i heg mbog?
I len ini di nyi le i ngii ni hisi ngim yom i yé, i ba nsébél le yom i yiñmba (matière manquante) i i  gwé bé bitutunga (particules) to dibot (atomes) kikii yom (matière) yés, inyuule i gwé bé ñem ibot (nucléaire). Jon di nla bé tihba yo to nigil yo.
Ingéda u nyoñ i yom ini le mbebi, u ntehe le libag li mbedi li nhéñha bé ni i njel ini le mbebi i yé mbog yosôna. Ngim homa i tabé le mbebi i mpam bé, ndi inyuu kii di nlama pek mbebi? Inyuu kii mbebi i yé mbog yosôna? Ibale bo ndi u mpénda i yom u ntehe, lelaa u nla hémle i yom ba mpot?
Mambadga mana nseñ wap i yé i yis we le mut a mal bé yi. Jon mut a pot bañ wee ngoñle a mal yi. Jon u nog le : nyo u tabé hot le u kéé, u kee. Mu i njel i nyen u nlama ki yi le, kikii yi i gwé nwaa, yak hop u gwé minwaa. Jon u nog le : hop u gwé bikuum ni mambé, tigale mut a pot jam ni hihôha. Hala wee hop u nlôl bé bebee. U ba mut le i yom u mpot, yon u nyônôs inyuule     hinuni hi ngwiina makôô, mut a ngwiina i nyo. U nogog ki le: kidik ño a kal muda nye, nyo woñ won wa nôhla we.

Yaônde, 20 njéba 2008
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com


Ma baa a ta a kwéhaG bé jem ndigi ma bem tole ma timbheMa baa a ta a kwéhaG bé jem ndigi ma
bem tole ma timbhe


Di nla kobol i ngén ini ni kal le libôdôl li ta li kwéhag bé jem ndigi i yom mut a ntimbhe. I yom mut a ntimbhe yon i nla yis we le a nkan kuu.
Hala wee i mut a nsuu nye a yé a hôya le nyen a nsuu. Ingéda i mut a bag a suu, a ntimbhe nye, nye a ñunub, i kee i jam lipe. Bebek i pam i jem.
Bana bôt bape ba mbénge habé le nyen a bi suu. Ba nyégle hana i jam ba mboñ nye ndigi wee nye a mboñ bé jam.

 Yaônde, 04 biôôm 2012
Nkam  Pondi  Pondi
lundi 24 septembre 2018

LITI MAÔÑGLITI MAÔÑG
Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé nene i yimbne, nene i yom, tole  nene i ntôñ i yom. Mahoñol ma mut mon ma ôô i jam li le litibil nôôga ni yiba. Kikii Hi héga di gwé liti maôñg li nom, li mbagi sép tole telepsép i ke ni bisu.

Nseñ i liti maông i yé i sélés boña le mut a bana yi inyuu i niñ longe niñ, inyuu i yi bok niñ yéé ni mam ma niñ. Jon u nla bana liti maôñg linômôl i jam, liti maôñg liôô ngim yom i ke ni bisu.

Liti maôñg li ntinde mut le a ba bañ mut yengi ni i njel ini le a nyéñ kii i nla ba nseñ inyuu niñ i mut i pes i mbu to i pes i gwel nson. Jon u nog le : u sañak u wo, mut a nol bé we. Mut a nla bé tek i ntôô jam ibale a mbôk bé le a ti wo maôñg. A bana mban ni yi i boñ i jam li. U yéñ le yak we jôi joñ li yékle kikii mut a njubus mahol i ngim ntjep i niñ i mut. I mut a nyi hes liti maôñg nyen a ñane.


    Yaônde, 29 njéba 2007
   Nkam PONDI PONDI
http://antoinepondipondi.blogspot.com