vendredi 26 octobre 2018

u kwo i bee u mbiida habé ni bitéku kwo i bee u mbiida habé ni biték

Di nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda u nkwo i bee, u ntôñ habé le biték gwa nyogba we. Hala wee ingéda tômblô i mal bôô we, yom i nyégle we likot bipes bi tômblô le u lep gwo.
Jon ingéda u nimis tel i nson, u nlama yi le wa bana habé lipém bôt ba tinag  we, we ngi nyodi i tel i. Inyuu hala nyen u nlama yi le ingéda ndutu i mpémél we ndék bôt yon ya nok we ngôô.Yaônde, 16 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondiu yap lép bisék bi nsék habé we Tole lép u nsékna bé mbus
u yap lép bisék bi nsék habé we 
Tole
lép u nsékna bé mbus

Di nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda u mal boñ jam u ntimbil habé mu.
Di nla ki kobol i ngén ini ni kal le ibale u nha ñem i boñ jam, u timbis habañ ñem ni mbus. Hala wee u nlama bana ñem kikii ngog le i jam u mboñ, u mboñ jo ibabé le u timbil mu.
Ba nyil ngwélés ingéda a mboñ jam. A nsesla bé inyuule a nyônôs ngôñ yéé ni i jam a mboñ. To tam a ntam bé. To timbil a ntimbil habé mu.

Yaônde, 28 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
http: //antoinepondipondi.blogspot.com
LijélaLijéla

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé li yén i je ni mut numpe.
Di nla ki kobol i bug ini ni kal le hala a yé linôgla bôt ibaa tole ngandag bôt inyuu i kôhna ngim yom, inyuu i bana ngim jam, inyuu i boñ ngim jam i ke bisu. Ibale bo ba nkal le bôt ba yé lijéla hala wee i bôt bana, ba nol bôt ndi ba jek bo.
Ingéda bôt ba yé lijéla hala a nkobla le ba nyelel bé mam map mut a tabé lijéla ni bo. Hala a nkobla ki le ingéda jô yada i gwé ndutu, bana bobasôna ba nyoñ i ndutu i kikii ndutu yap. Jon u nog le : di ba jôp nsôñ, di yegnaga. Hala wee di nyegna mam més, mut a hôiga bañ yônôs mo.
Ingéda bôt ba yé lijéla kiñ yap ñem i nkéés bé bo ni i mam ba nlama boñ to ibale nyemb yon ba boma lisuk. Mut a nla ba lijéla li matjél i ke bisu.

Yaônde, 12 kondoñ 2013
Nkam Pondi Pondi
http : //antoinepondipondi.blogspot.com

bo bôga bés a TA A NYODAG BÉ NDIGI LE ME ME NKE
bo bôga bés a TA A NYODAG BÉ NDIGI LE ME ME NKE


         Di nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda u ngwés boñ ngim jam, u nlama téé i kel u mbôdôl boñ i jam li. Inyuule ibale bo ndi u nyoñ bé ngim likak, waga boñ bé i jam u ngwés boñ. Jon i yé longe le u sôk bañ le i jam u ngwés boñ i yégle bipôdôl gwoñ tigale i nene le pot ni boñ mam ma imaa. Jon u nog le : di kenek a nkiiña béé. Hala wee ibale u nkal le di kenek, u nlama telep, u yoñ njel.
Yaônde, 06 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.comjam li néé bé tén e ndigi mut binamjam li néé bé tén e ndigi mut binam

Di nla kobol i ngén ini ni kal le e i mpot bé ndi mut binam a mpot. Jon mut a ntjelel ingéda jam li néé nye inyuule a nyéñ le a sugus jo. Jon mut binam a nsélés boña wéé inyuule a nyi le niñ i yé sañ. Jon u nog le : yéñ ndi wa léba.
Mut binam a nyi le ntel a ngi hébék, a boma binoodana bi mam. A téé béé kikii tén e. A nke, a bedeg, a sôhôk, a lugug ni mam.

Yaônde, 16 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
MBéNA JE a MBéNA Bé BA BANGA MUTMBéNA JE a MBéNA Bé BA BANGA MUT

Ingéda ba mpot mut hala wee bisol bi. Inyuule i mut a ngwés je ba yé ba ti nye bijek, wee ba ñyuu nye. A mpot habé maliga. A mpot i yom mut a nti nye bijek. I yom a nkal nye le a pot, yon a mpot inyuule a ntôñ le yaani a ti habé nye bijek.

I mut a mbéna je, a mbéna hép ingéda a ntehe bijek. Ndi hala a tabé longe lem inyule i mut a yé ngwélés, a nlama yét.


                                                        Yaônde, 13 matôp 2010                                                              Nkam PONDI PONDI
                        http: //antoinepondipondi.blogpot.com

HOPHOP
Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé bibug bi mpam i nyo i mut i boñ le mut numpe a nog nye i pes mahoñol, i pes i yi i ke ni bisu. Inyuu hala nyen mut a nlama yoñ tat ni i yom i mpam i nyo wé. Inyuule hop woñ won u yis bôt i ntén mut u yé. Jon u nog le, ba hi yilag jam i ñem mut.
Ngandag mam i yé i niñ  i i mboñ we le u yoñ tat ingéda u mpot mo. Kikii hihéga ingéda u mbénge mahol ma ngii ni hisi. Kii i nheg gwo? Inyuu kii Nheg a bi hega? Njee a bi heg Nheg? Nheg a bana ngim lisuk? B'a libot li gwé ngim nwaa? Inyuu kii Nheg ibale bo a yé Bayemlikok a bi heg i mbog ini i kôli bé? B'a Nheg a yé Batuupék? Inyuu kii a bi yoñ ngandag ngéda inyuu i heg mbog?
I len ini di nyi le i ngii ni hisi ngim yom i yé, i ba nsébél le yom i yiñmba (matière manquante) i i  gwé bé bitutunga (particules) to dibot (atomes) kikii yom (matière) yés, inyuule i gwé bé ñem ibot (nucléaire). Jon di nla bé tihba yo to nigil yo.
Ingéda u nyoñ i yom ini le mbebi, u ntehe le libag li mbedi li nhéñha bé ni i njel ini le mbebi i yé mbog yosôna. Ngim homa i tabé le mbebi i mpam bé, ndi inyuu kii di nlama pek mbebi? Inyuu kii mbebi i yé mbog yosôna? Ibale bo ndi u mpénda i yom u ntehe, lelaa u nla hémle i yom ba mpot?
Mambadga mana nseñ wap i yé i yis we le mut a mal bé yi. Jon mut a pot bañ wee ngoñle a mal yi. Jon u nog le : nyo u tabé hot le u kéé, u kee. Mu i njel i nyen u nlama ki yi le, kikii yi i gwé nwaa, yak hop u gwé minwaa. Jon u nog le : hop u gwé bikuum ni mambé, tigale mut a pot jam ni hihôha. Hala wee hop u nlôl bé bebee. U ba mut le i yom u mpot, yon u nyônôs inyuule     hinuni hi ngwiina makôô, mut a ngwiina i nyo. U nogog ki le: kidik ño a kal muda nye, nyo woñ won wa nôhla we.

Yaônde, 20 njéba 2008
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com


Ma baa a ta a kwéhaG bé jem ndigi ma bem tole ma timbheMa baa a ta a kwéhaG bé jem ndigi ma
bem tole ma timbhe


Di nla kobol i ngén ini ni kal le libôdôl li ta li kwéhag bé jem ndigi i yom mut a ntimbhe. I yom mut a ntimbhe yon i nla yis we le a nkan kuu.
Hala wee i mut a nsuu nye a yé a hôya le nyen a nsuu. Ingéda i mut a bag a suu, a ntimbhe nye, nye a ñunub, i kee i jam lipe. Bebek i pam i jem.
Bana bôt bape ba mbénge habé le nyen a bi suu. Ba nyégle hana i jam ba mboñ nye ndigi wee nye a mboñ bé jam.

 Yaônde, 04 biôôm 2012
Nkam  Pondi  Pondi