mardi 4 mai 2010

liens youtube

lien youtube

les vidéos depuis Avril 2010 aux adresses suivantes: http://www.youtube.com/view_play_list?p=9CD1FBB337DECA87
Toutes les vidéos culture basaa http://www.youtube.com/my_playlists?pi=0&ps=20&sa=0&dm=0&p=D8DC1F56D172C86B

MBéNA JE a MBéNA Bé BA BANGA MUT

MBéNA JE a MBéNA Bé BA BANGA MUT

Ingéda ba mpot mut hala wee bisol bi. Inyule i mut a ngwés je ba yé ba ti nye bijek, wee ba ñyuu nye. A mpot habé maliga. A mpot i yom mut a nti nye bijek. I yom a nkal nye le a pot, yon a mpot inyule a ntôñ le yaani a ti habé nye bijek.

I mut a mbéna je, a mbéna hép ingéda a ntehe bijek. Ndi hala a tabé longe lem inyule i mut a yé ngwélés, a nlama yét.

Yaônde, 13 matôp 2010

Nkam PONDI PONDI.

http: //antoinepondipondi.blogpot.com

NEEBE

NEEBE

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé mut a nkit mahoñol mé ni maboñog mé i boñ ngim jam. Jon mut a nla neebe le Hilôlômbi nyen a yé Ntohol liten li mee inyule nyen a bi hôla jo i yémbél i bôt ba bé jôs litén li mee gwét i Ngog Lituba. Jon Hilôlômbi a bi ti Bambombog ba nyi nye ngui le ba sayap bon ba mee, ni ki le, i man mee a nkôs bisai bini a mbet ndigi bet ni bet to ibale bo a nneebe bé Hilôlômbi inyule Bambombog ba nsayap nye, ba nneebe Hilôlômbi. Litén li mee li nla niñ ikété nsañ, gwéha, mahol ingéda li nneebe Hilôlômbi. Inyu hala nyen a bi ti man mee yi ni pék i ôô bisélél gwé, bee gwé i ke bisu ingéda i man mee nunu a nneebe ke ni Hilôlômbi. Inyu hala ki nyen mut a nla neebe gwélél Hilôlômbi. Mut a nla neebe libag jé li nkol. Jon u nog le, to me je mbiñmbiñ, to me je mbañmbañ, me yé ndigi nkol i Mamug ma Njambe. Mut a nla neebe le niñ yé i yé ntééyag i ke bisu. Ngim muda i nla neebe le i sém nyen a yé nlô wé i ke bisu. Maange a nla neebe le a mboñ sukulu i ke bisu. Mut a nla neebe lipém, bibégés, nwéhél, likébél, tel i nson i ke bisu.

Mu i njel i nyen i yé longe le u neebe bañ, i loole u neebe ndi u nla bé yônôs i jam u neebe. Inyule i ka ngéda i, u nyila nyômôg mut. Mut bôt ba nyan, mut a nyét bé i ke bisu.

Yaôndé, 20 matôp 2010

Nkam PONDI PONDI

http://antoinepondipondi.blogspot.com

NYEMB I NNOLA BÉ

NYEMB I NNOLA BÉ

Hikii mut a gwé i wé nkôm kel. Jon di waa kon nyemb woñi inyule mut a ngwé, a niñ ndi a wo. Di bana habañ mahoñol mabe inyu i niñ longe niñ, inyu i bana niñ lam. Di nlama yeñ i bana sôkbôk maséé. U boñ le hikii jam li mpémél we, u tehe i longe i yé mu. Hala a mboñ le u nyi kéñ boña woñ. Inyule boña a yé a wo, wee mut a nwo.

Jon u waa ôm maasoñ nsohi, u béna bénge le i yom i mpémél we, b’a we bé nyen u nsuu i yom i? I ke bisu. Jon u nog le, yôi a kal njéé, nye a njéé ké, béñgba, ibale bo u mbéñgba bé, kindba.

U nlama ba maséé ni mam malam u mboñ i niñ yoñ. U tééda le nyemb i yé lisuk li niñ li hikii mut. Jon u nlama bé kon nyemb woñi. I mut a yé ngwélés a nkon bé nyemb woñi inyule nyemb i nnola bé ndi kon won i nnola.

Yaôndé, 13 matôp 2010

Nkam PONDI PONDI

http://antoinepondipondi.blogspot.com

TELEPSÉP

TELEPSÉP

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé jam li nlôô ikété maliga. Mut telepsép a niñ ikété maliga, a nyéñ maliga ma hikii yom i ke bisu. Ngôñ yé i yé bana i yom i kôli ni nye to ibale bo a nlama nimis. A nyéñ i kôhna i yom i kôli ni nye. A nyi le ingéda a nlama boñ banga mam, a nlel bé minwaa. Jon a gwé ngéda i boñ bon ba mam. A nyônos i yom a mbôn. Jon tehe yé i yé tehe i telepsép, mahoñol mé ma yé mahoñol ma telepsép, hop wé u yé hop u telepsép, ligweleg jé li jam, li yé ligweleg li telepsép yag liniñig jé li yé liniñig li telepsép. Mut telepsép a nyéñ nigil inyu i tééda ndigi i yom i yé maliga. Maliga mana mon a nhémle. Inyu hala nyen mut telepsép a nyi ngui yé ndi a yik ki le a yé mbodo mut.

U tééda le telepsép i yé ngim njel, ngim sukulu, ngim libogog li mam i ke bisu. Jon maliga ma yila tungeñ inyu yoñ yag lisolbene joñ.

Yaôndé, 18 matôp 2010

Nkam PONDI PONDI

http://antoinepondipondi.blogspot.com