vendredi 31 août 2012

Vidéos Septembre2012

http://www.youtube.com/watch?v=jfKV5_MaGD8&list=PL5B107796814F0300&feature=plpp_play_all

MALIGA MA NKÔP BÉ MAKAK


Di nla kobol i ngén ini ni kal le hala wee maliga ma mbol bé kegikel. Hala wee maliga ma ñômbi bé. Hala wee maliga ma ta ma nyila bé yanga le mut a lep mo. Le mut a kal le maliga ma nhôla habé  i ke bisu.
Makag wee yom i nsômbôl timba. I gwom bi ngwés timba  yo , yon ba nsébél le dilunga. Dilunga tini tjon ingéda di nje kék di nkôp minluñ.
I ngén ini i ñunda bés le maliga ma nla bé yila minluñ . Hala wee maliga ma tabé yom ba nsas.Yaônde, 12 hikañ 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com
 
 

YéL I NSINGA

Di nsômbôl  kobol i bug i pulasi ini le puce électronique le yél i nsinga ni kal le hala a yé himamana mbañak yom i ba mbôñôl i keilibog(ordinateur) tole i nsinga i woo ( téléphone portable) i ke bisu.
Nson wéé i yé le a bog ni om minson nwomisôna ikété kei yosôna ba nha nye (minsongi, libog, likobol, liti bioda i ke bisu)
A yé boña nu a nsal mu ikété bikei bi.
Yaônde, 28 njéba 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com

 
Ba mbéna bañ yél i nsinga ni silicium.

NLEÑ

                   Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé like yak liwanda, hala a yé nhyômôk i ke bisu. Mut a nke nleñ. Jon u nog le: nleñ sop bo lép. Hala wee sop yon i bak i kenek i koba lép, ndi lép u kenek bé yak sop.
Nseñ nleñ i yé kii?
Iloa bagwal ba bé kena bon bap nleñ inyuu i boñ le ba yi mambai mape, malép mape, dikôa dipe, maaa mape, mapôô mape, mambén ma biloñ bipe, mayi ma mbog mape, mangand ma mbog mape, minko mipe, yad ipe, mintuk mipe, makenge mape, minson mipe, ngwambe, bôt bape, bôdaa bape i ke bisu. Hanyen mabii ma bilog ni bingond bi bé tagbene.
                   Ba nkal le nleñ i nhôla boonge ba wanda i kônde bana yi. I yi bomede, i yi mbog yap ni mahôla ma nleñ ingéda boonge bana ba ntémb i boni i mbus nleñ wap.
                   Mut a mbéna ke nleñ ingéda ba mbégés nye ngim homa.Jon u nog le: i homa ba añal we libadô kôkôa, u pulne nyoo nleñ.


Yaônde, 28 njéba 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com


 
 

jeudi 2 août 2012

Vidéos Août 2012

http://www.youtube.com/watch?v=nCxxwvJVRN0&list=PLE8F83DBB77410A5D&feature=view_allVidéos août 2012Vidéos août 2012

sék mis i ngiiDi nla kobol i ngén ini ni kal le mut a mbemb ngim jam li lam. A mpide le i yom ya loo, ya loo i tohol nye.
A gwé bot–ñem ni i yom a mbemb.

Yaônde, 28 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
http//antoinepondipondi.blogspot.com


u yap lép bisék bi nsék habé we Tole lép u nsékna bé mbusDi nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda u mal boñ jam u ntimbil habé mu.
Di nla ki kobol i ngén ini ni kal le ibale u nha ñem i boñ jam, u timbis habañ ñem ni mbus. Hala wee u nlama bana ñem kikii ngog le i jam u mboñ, u mboñ jo ibabé le u timbil mu.
Ba nyil ngwélés ingéda a mboñ jam. A nsesla bé inyuule a nyônôs ngôñ yéé ni i jam a mboñ. To tam a ntam bé. To timbil a ntimbil habé mu.

Yaônde, 28 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
http: //antoinepondipondi.blogspot.comu kwo i bee u mbiida habé ni bitékDi nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda u nkwo i bee, u ntôñ habé le biték gwa nyogba we. Hala wee ingéda tômblô i mal bôô we, yom i nyégle we likot bipes bi tômblô le u lep gwo.
Jon ingéda u nimis tel i nson, u nlama yi le wa bana habé lipém bôt ba tinag  we, we ngi nyodi i tel i. Inyuu hala nyen u nlama yi le ingéda ndutu i mpémél we ndék bôt yon ya nok we ngôô.Yaônde, 16 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com 


jam li néé bé tén e ndigi mut binamDi nla kobol i ngén ini ni kal le e i mpot bé ndi mut binam a mpot. Jon mut a ntjelel ingéda jam li néé nye inyuule a nyéñ le a sugus jo. Jon mut binam a nsélés boña wéé inyuule a nyi le niñ i yé sañ. Jon u nog le : yéñ ndi wa léba.
Mut binam a nyi le ntel a ngi hébék, a boma binoodana bi mam. A téé béé kikii tén e. A nke, a bedeg, a sôhôk, a lugug ni mam.

Yaônde, 16 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com I NYUU NGÔDÔ A BI BEDNA I JÔM YON A BI SÔSNA HABÉDi nla kolol i ngén ini ni kal le ingéda u nsal ngandag jôga li nwi, nyuu yoñ i nla habé kôble we kikii ingéda u bag wanda mut. Jon u nog le nyuu i nhuune bé i njel. Hala wee i njel nyuu i néñél yon i  ñunul habé. I nyuu me bé me mbet i nkok yoo habé ini.
Di nla ki kobol i ngén ini ni kal le i ngui minsôn u gwé ingéda u yé   maange wanda yon u gwé habé ingéda u un.
Yom di nyi, yo ini le, mut a nla bé bag biun. I hégél yosôna i gwé koo i un ndigi, yak i yom yosôna i niñ i un i ke bisu. Biun bi yé ngim libag i niñ i mut. Jon di nlama ti yo ngim ngobol inyuu i yi kii i yé biun. U nlama yi le biun bi yé masoda ni i njel ini le u nla ti maéba le wanda i kwo bañ i bee, le biniigana gwoñ bi hôla ngim bôt i ke bisu.
Mut a ngwéé, a nañ, a hôlôl, a un ndi a wo. Hikii hai mu i gwéé i méé mam.
Yaônde, 16 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com