vendredi 14 novembre 2014

BÔDÔL ÑEM


BÔDÔL ÑEM

 

Di nla kobol i buk ini le bôdôl ni kal le hala a yé libembek li bot ñem. Jon u nok le, me gwé bôdôl ni Nwet wem. Hala wee me gwé mapide.

 

Di nla kobol i buk ini le ñem ni kal le hala a yé ngim jô nyuu ikété to inyuu kap matjél.

 

Di nla kobol i buk ini le bôdôl ñem ni kal le hala a yé hémle le yom u nsômbôl  i gabôña le jam u yé ngi bana u gabana jo, u gakôs jo.

 

Di nla ki kobol i buk ini le bôdôl ñem ni kal le hala a yé i yi mu ikété yoñ le jam u yé ngi bana u gabana jo, u gakôs jo le yom u nsômbôl i gabôña.

 

Jon mut a nla bana bôdôl ñem ni mut numpe, ni ngim yom, ni nyemede, ni Hilôlômbi i ke bisu. Maange a mbôdôl isañ ñem le to libee jam li mpémél nye, isañ a yé ha yak bahémle Hilôlômbi ba nhémle le Hilôlômbi a nla boñ mam momasôna. Jon ba mbôdôl nye ñem.

 

Bôdôl ñem i mboñ mut le a nyémbél mam ma niñ inyuule a nyi le niñ i gwé maséé ni mandutu.

 

 

Yaônde, 20 biôôm 2014

NKAM PONDI PONDI


.

Ligwé li likenge


LIGWÉ LI LIKENGE

 

Likenge li yé liôt tidii, libañ ôngba, njunju, lioñ bunga, sel, ndap i ke bisu. Mut a nla bé ôt tidii i ñunda  Hilôlômbi. Mut a nla bé bañ ôngba to njunju i ñunda Hilôlômbi. Hala a yé kila i base i sôkbôk.

Tidii, ôngba, njunju, sel, bunga, ndap i ke bisu nseñ wap i yé le i yom ba ñôt, tole i yom ba bañ tole i yom ba ñoñ bi ba lam. Bôt ba ngwés lama i ôngba, i tidii, i njunju, i sel, i bunga, i ndap i ke bisu. Lama i mpamna we i gwéha.

Hilôlômbi a yé gwéha jon a bi ti bôt ba kôba yi ni pék i ôt tidii, i bañ ôngba njunju, i oñ bunga, sel, ndap i ke bisu. Jon u nok le: li lama hee! U bat nwet.

Masoda ni nu a nkil hi kokok.


Text Box: Yaônde, 07 hikañ 2014
          Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com
 

 

Kunde ni nôgôl


KUNDE NI NÔGÔL

 

            Di nla kobol i buk ini le kunde ni kal le hala a yé mut nu mut mumpe to yom i mbédgé i ñane bé. Hala wee a mpambaga isi ane i mut mumpe.

            Di nla ki kobol i buk ini le kunde ni kal le hala a yé ngui mut a gwé i boñ jam to i niñ ngim liniñig i ba béle mut numpe a sônga nye i boñ i jam li.

            Di nla kobol i buk ini le nôgôl ni kal le hala a yé nok ni boñ i jam li mbéda mut. Jon bon ba nlama nôgôl bagwal.

Text Box: Yaônde, 07 hikañ 2014
          Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com
Mut a nlama nôgôl mbén inyuu i boñ le a ba kunde inyuule mbén i yé i ngii bôt bobasôna. Jon u nok le : mut a nje njék ndi mut a nje bé loñ. Ndi i nsômbla bé le ngim mbén i kéñ we le u ba kunde. I ntén ngéda, i, u kôli i tjél nôgôl mbén, i tjél boñ ngim jam inyuu i boñ le u tééda libak joñ li kunde. I mut a yé minkôm a nyéñ i ba kunde.

 

 

 

 

NDUÑA

 

Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé ngéda mut a nyoñ inyuu mut numpe. Jon u nok le ni nlama bana nduña inyuu bon banan. Nduña bisu i nla ba. Yon i yé jam u nlama bôk boñ, li u nlama bôk tôñ ni jo. Jon mut a gwé nduña, mahoñol ma ta bé nye ñwee inyuu i jam a nlama boñ, inyuu i jam a  mbemb, inyuu i jam a nyi bé maông i ke bisu. Hala a nlôl le mut a nyi bé kikii kel i ñye, mut a nyi bé bisu bi mbog i ke bisu.

Yom u nlama tééda, yo ini le, mut a gwé nduña, a nyéñ le  a ba longe nye ni bôt bé.

 

                                                        Yaônde, 01 hikañ 2014

                                                        Nkam Pondi Pondi

                        http://antoinepondipondi.blogspot.com