lundi 2 juillet 2012

Vidéos Juillet 2012

http://www.youtube.com/watch?v=qZZIQtT5lcw&list=PL1D78979AD2999CEC&feature=plpp_play_all

BITJO GWOÑ BINYAA GWOÑ
Di nla kobol i ngén ini ni kal le i yom u nsal yon u mbumbul. Inyuu hala nyen u sal longe , u mbumbul longe, u sal béba , u mbumbul béba . Jon i nwaa u nkit le u mboñ ngim jam , u nlama ôt mahoñol moñ longe liôdôg inyuu i yi kii ya pémél we mu i jam u nkit le u ngwés boñ . inyuule u nla bé sal makabô ndi u bumbul gwôô.
Yom di nyi, yo  ini le , mut a yé kunde i sal longe tole i sal béba . Jon mut a mbumbul longe tole a mbumbul béba noñnaga ni nson wéé. Inyuu hala nyen u nog le : u je ngandag, u nye ngandag.                                        Yaônde, 01 hilônde 2012
                                         Nkam Pondi Pondi
                                         http://antoinepondipondi.blogspot.comBITJO GWOÑ BINYAA GWOÑ


Di nla kobol i ngén ini ni kal le i yom u nsal yon u mbumbul. Inyuu hala nyen u sal longe , u mbumbul longe, u sal béba , u mbumbul béba . Jon i nwaa u nkit le u mboñ ngim jam , u nlama ôt mahoñol moñ longe liôdôg inyuu i yi kii ya pémél we mu i jam u nkit le u ngwés boñ . Inyuule u nla bé sal makabô ndi u bumbul gwôô.
Yom di nyi, yo  ini le , mut a yé kunde i sal longe tole i sal béba . Jon mut a mbumbul longe tole a mbumbul béba noñnaga ni nson wéé                                        Yaônde, 01 hilônde 2012
                                         Nkam Pondi Pondi
                                         http://antoinepondipondi.blogspot.com

mahôla


                                                
Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé ngaba mut a nti mut numpe i hôla nye i boñ ngim jam, ngim nson i ke bisu.
Di nla ki kobol i bug ini ni kal le hala a yé ngôô mut a gwééne mut numpe inyuu i boñ le a bana ngim jam, tole a yila banga mut tole a tehe mapubi ma ngim yom i ke bisu. Jon u nog le: bale he jôm bé, ki ngôs i téé hee ñoñ? Mu i njel i nyen mut a nla sébél i bôt ba ngi gwéé ngap le ba hôla nye. Jon u nog le: hônd i kwoo man basoo i lép, nye bôt ba mis le loga.
Mut a nlama bé ndigi bemb mahôla inyuu i sal nson wéé. Jon u nog le: mahôla ma mbôk bé bak. U nogog ki le : liseng a kali, nye nwet mbai a kee hilo, ndina ni me ? Hala wee u nlama nyôs nyuu i nson woñ inyuule i mut a nlo i hôla we a nlama nôgda le u yé nwet i jam joñ. U nlédés moo.
Mut a nlama bé kééha moo i tôl. Jon u nog le: makôô ma jéha ngwo. Mut a nlama yi le matam a bana i nson a nsal mon ma ti nye mahôla i bana  ki mam mape. Jon u nog le : malép ma loo i njok, mon ma lamb njok. Inyuu hala nyen u nlama ndugi unda ndaaba yoñ to ibale bo ndi u nyéñ mahôla. Inyuule mahôla wa kôs ma yônôs bé ngôñ yoñ yosôna to mélés ngôñ yosôna ni jam joñ.
Yom di nyi, yo ini le mut a nla bé niñ le a bana bé ngôñ ni mahôla ma mut numpe inyuu hala nyen bôt ba nlama hôlna. Jon u  nog le : Gwelna gwelna bileñ bi nyôl.
Yom u nlama yi, yo ini le, ibale ba nhôla we, yag we u nlama hôla mut numpe. U nlama bé niñ le u mbemb ndigi mahôla. Wee u ta habé ngwélés. Nlélém ni i loñ i niñil mahôla.
Banga nhémle a nyi le a nlama heñ ni nyemede ndi to a bana mahôla ma Hilôlômbi.
Mahôla ma gwé mis. Jon mut a nlama ndugi hôla bôt bé. Jon u nog le : libanga a yék nugus tén yéé, a ke i nugus i yañan.
Yom u nlama tééda, yo ini le, mahôla ma yé ngandag mintén. U gwé mahôla ma mut bo mut, mahôla ma nlôñ, mahôla ma ntôñ, mahôla ma bikéhene, mahôla ma ngomin, mahôla ma nkén loñ i ke bisu. 
Yaônde, 06 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
                                                      http://antoinepondipondi.blogspot.com

bo bôga bés a TA A NYODAG BÉ NDIGI LE ME ME NKE

         Di nla kobol i ngén ini ni kal le ingéda u ngwés boñ ngim jam, u nlama téé i kel u mbôdôl boñ i jam li. Inyuule ibale bo ndi u nyoñ bé ngim likak, waga boñ bé i jam u ngwés boñ. Jon i yé longe le u sôk bañ le i jam u ngwés boñ i yégle bipôdôl gwoñ tigale i nene le pot ni boñ mam ma imaa. Jon u nog le : di kenek a nkiiña béé. Hala wee ibale u nkal le di kenek, u nlama telep, u yoñ njel.
Yaônde, 06 hilônde 2012
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com