samedi 31 janvier 2015

SÉLÉL HILÔLÔMBI NIÑ YOÑ YOSÔNA


SÉLÉL HILÔLÔMBI NIÑ YOÑ YOSÔNA

 

Hilôlômbi nyen bôt ba kôba ba  bé sébél ki le Sukmak, hala wee nyen a bi heg mut binam, a heg ngii ni hisi, tuye, binuga, tjobi, bie i ke bisu.Bôt ba kôba ba  bé nigbene i tôl Hilôlômbi inyuule nyen a bi hôla bo gwét i Ngog Lituba le ba jôp bañ i base baôm mbom isi.Hilôlômbi a bi ti bôt ba kôba yi ni pék le ba sal bijek gwap, le ba ôô bisélél gwap, le ba bañ bee gwap ndi ba nuñul maog map, bijek gwap, bisélél gwap, bee gwap ni nkoñ hisi. Kikii bôt ba kôba ba neebe sélél Hilôlômbi niñ yap yosôna, jon Hilôlômbi a bi ti bôt ba kôba nkoñ ni lihat li yé mu i nkoñ u le ba ba ngwélés.Inyuu hala nyen bôt ba kôba ba bé sébél ki Hilôlômbi le Kimaltjai.

Ingéda u nsélél Hilôlômbi niñ yoñ yosôna, u nyi le wa boma binoode bi mam ndi Hilôlômbi a tat we, nyen a hôla we le u kon bañ woni. Jon u nlama bé waa sélél Hilôlômbi niñ yoñ Yosôna. Hilôlômbi a sayap  we.

Yaônde, 11 dipos 2014

Nkam PondiPondi
http : // antoinepondipondi.blogspot.com

samedi 17 janvier 2015

BÔÔ


BÔÔ

Di nla kobol i buk ini le bôô ni kal le hala a yé i kép ngim yom tole ngim jam.

        Di nla ki kobol i buk ini le bôô ni kal le hala a yé i yumus ngim mut, hala a yé i yilis ngim mut nso si, yanga yom, i yôgôs nye, hala a yé i wéés mut,  litôbôs mut, li yémbél mut i ke bisu. Jon mut a nla yôgôs mut ni mambadga, ni mam mabe, ni ngandag hop nyen u nok le mut a mbol mut numpe maôô, munlôm a nla yôgôs mudaa ni ntjaga, ni ndôm, mudaa a nla yôgôs nlôm ni ngandag hop, ni ngandag jomol i  ke bisu. Ngim yom tole ngim jam i nla yôgôs mut ni moni. Ntôñ i gwet i nla yôgôs ngim litunga li mbog ni dikongo di mangaa. Mut a nla yôgôs we ni makébél ni matééda malam i ke bisu. Yom u nlama yi, yo ini le, yôgôs i yé liyamb mayoo, lilel balal ba ndamba. Nseñ woñ i bôô mut i yé i pes mahoñol le i mut nunu a hoñol ndigi kikii we u nsômbôl.

        Mut a nla bôô mut numpe bitéé bi lôñ noñnaga ni mbén mut a nhoñol le i mbén i, i yé maliga tole inyuu i téd nye. Mut a nla bôô mut numpe bitéé bi lôñ ni bilembe. Mut a nla bôô mut numpe ni niiga a niiga nye, ni mayéga a nyéga nye, ni linôlôs a nnôlôs nye, ni bénge a mbénge nye, ni libôn a mbôn nye, ni hop a mpôdôs nye. Mut a nla bôô mut numpe ni ane i mahisna.

        Yom u nlama yi, yoini le, i mut a mbok niñ yé, bun bé le mut a nla bôô nye.

 

 

Yaônde, 20 libui li nyéé 2014

                                                               Nkam PONDI PONDI

 
http://antoinepondipondi.blogspot.com

NKAANJÉK


NKAANJÉK

 

       Hala  a yé  man e, i  mbet bé i ngii, i nene kwemkwem, i yé nkoña  bipes  biaa lôñni biloo i homa a yé nkoña. I mpam puba  manyuñ ibale bo u mbôk nye. I yé yimbne le mut a jôp bañ we i nkoñ woñ. Yon i yé le  ibale bo mut a ñee kadal we yom , i wemede  u  nôgda le i yé i yoñ, hanyen u nke banjénjéga, u mbii nkaanjék ha i homa nu. Ibale bo mut a nai, njék i ngwel nye. Hala wee mut a nyek njék. Ibale bo u nta bé mpubaga, njék i ntimbil we.

 

Bôt ba nyi mbagi i pes maliga ni i njel ini le, i mut a nai le nkoñ wé u ndi ki hala a ta bé maliga, njék i ngwel nye. Ibale bo i mut a mbel nkaanjék ndi i nene le nkoñ wé bé u , njék i ntimbil nye. Hala wee njék i ngwel nye. Ba nyek wom, nkoñ i ke bisu ni nkaanjék.

 

 

                                                                               Yaônde, 20 hikañ  2014.

                                                                          Nkam PONDI  PONDI

                                            http:// antoinepondipondi.blogspot.com

 

 

 

 

 

LIKONDO


LIKONDO

1)  Ad

2)  Bañ

3)  Hinda likondo

4)  Hiyoñ

5)  Hinjekde likondo tole kôp i kegek

6)  Hisénd

7)  Mbôi likondo

8)  Nkunda likondo

9)  Paa yadaÞ ôdô

10)   Méé ma ngond

11)   ÔdôÞpaa yada

 Mbôi likondo i nhañ  bé i mbus mbééga.

                                            

 

                                     Yaônde, 20 hikañ  2014.

                                                                   Nkam PONDI  PONDI

                                       http:// antoinepondipondi.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

YI WEE HEK


YI WEE HEK

         Di nla kobol i buk ini le yi ni kal le hala a yé i tééda i boña, hala a yé mboda mam mut a nigil, nok to tehe to nôga, hala a yé ngui i noga i ke bisu. Jon u nok le mut : a mal bé yi .U nogok ki le : yi  i ngi kônde i ntek bé mal tole u yik, u  yik li has ndigi we. Hala wee mut a nlama kônde nigil inyuule mut a mal bé yi. Jon u nok le : mut a nyi bé bisu bi mbog U nogok ki le : u yik len, u yi bé yaani. Hala wee mut to wada a nyi bé mam momasôna. Hala wee mut to wada  a nyi bé i mam ma gagwéla yaani ndigi ma a mal tehe len .Jon mut a nigil ngim yé niñ yosôna.

 

Di nla kobol i buk ini le hek ni kal le hala a yé yoñba dihéga kikii ntel, pôk, libim, ét, njôông i ke bisu. Di nla ki kobol i buk ini le hek ni kal le hala a yé  liañ i gwom bi. Hala wee liyi to ngim bôt tole ngim gwom bi yé nlélém tole bi nselna tole bi gwé ngim nseñ bo  ni bo tole hikii wada wap yak nwaa wap i ke bisu.

 

Yom u nlama tééda, yo ini le, yi wee hek, hala a nkobla le u nsélés boña woñ , hala wee u nhémle bé baboo, hala wee u ñôt mahoñol moñ ni wemede, hala wee yi yoñ i nkônde  nañ,  hala wee u nyi minwaa mi ngim mam i ke bisu.

 

                                                                              Yaônde, 20 hikañ  2014.

                                                                               Nkam PONDI  PONDI

                                             http:// antoinepondipondi.blogspot.com

 

LIMOÑ


LIMOÑ

 

Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé mut a gwel mam ni woo yé u waé,  ni kôô wé u waé i ke bisu. Jon banga limoñ i yé mut limoñ  li woo, limoñ li kôô, limoñ li  jis i ke bisu.

Ingéda u nok le : moñop, hala wee u nwéha nyuu. Ingéda u nok le : u yé limoñ, hala wee u nlona yubda. Ingéda u nok le : kinje jam u moñop, hala wee u  gwé bé pék to yi i boñ ngim jam. Ingéda u nok le  limoña, hala a yé libak li mut a ngwélél woo u waé.

I len ini mut limoñ a yé mut a gwé pék téntén i  pes likenge, yak boña wé a nsal ngandag.  Jon mut a bép bañ  man inyuule a yé limoñ to yan mut inyuule a yé limoñ. Inyuule hala a yé masoda le mut a yé limoñ.  Jon u tééda le : yi i ngi kônde i nteg bé mal.

 

                                                                    Yaônde,19 hikañ2014

                                                                    Nkam Pondi Pondi   

                                http://antoinepondipondi.blogspot.com