mercredi 10 juillet 2019

MBÔÑÔLMBÔÑÔL


         Di nla kobol i buk ini le mbôñôl ni kal le hala a yé mut a nsélél numpe. Nsélél hala wee mboñ nson. Hala wee a nsal nson isañ wé nson tole nyañ wé nson a nti nye le a sal. Jon a nti ngéda yé inyuu i boñ nson a nlama sal ingéda i ntina nye. A kôli ni nsaa. Hala nyen u nok le: nkol ni môô i gwep.

Ngwélél a  ngwélél ngui yé nson inyuu i sélél mut numpe.

Yaônde, 29 hilônde 2019
Nkam PONDI PONDI
http://antoinepondipondi.blogspot.com


YALEYALE

Di nla kobol i buk ini le yale ni kal le hala a yé ndap  ba ñoñ inyuu i lôôs biboma. Jon di nla kal le yale i yé ndap biboma.
Kikii i kumba nyen ngandag biboma bi litén bi bé lôô, ndi ba meya  le yale wee kumba.

Yaônde,29 hilônde 2019
Nkam PONDI PONDI
http://antoinepondipondi.blogspot.com 

NJÔÔNJÔÔ

         Di nal kobol i buk ini le njôô ni kal le hala a yé ngim jam tole ngim yom tole ngim mut i mboñ le mut a nok liyot. Hala wee jam li nke bé kikii i nsômbla noñnaga ni matéak ma jam li.

Yaônde, 29 hilônde  2019
Nkam PONDI PONDI
http://antoinepondipondi.blogspot.com

LÉBLALÉBLA

Di nla kobol i buk ini le lébla ni kal le hala a yé mut a nsélél numpe nson moo. Jon mut a nla sélél mut numpe nson moo i wom wé kikii bo maé, sal bijek, i iñngin tole i nkôm hi huu tole i kôñôô sodi, jombe, trosis i ke bisu.
         Lébla i yé ngandag mintén. U gwé ngim lébla tôbôtôbô i mboñ ngim nson, nson i mbat bé ngim yigil. U gwé lébla i nômôl i ngim nson a nnigil tole a  nkuhul ngim mbôgi. U gwé lébla i nyi nson longe liyig, nyen ba nti nson u mbat ngandag yigil tole ngandag likenge.

Yaônde, 29 hilônde 2019
Nkam PONDI PONDI
http://antoinepondipondi.blogspot.com    

KUMBAKUMBA

Iloa ba bé yi le man munlôm a nañ ingéda a mbii mudaa ndi a oñ yak kumba. Hala wee kumba i yé linôyôi inyuu mut binam, libôk li yé linôyôi inyuu binuga.
Kumba i béé ndap bôôlôm Jon u nok le : mut ngi kumba a nyi bé likééne li bot. Mut a bé leege bakén bé i kumba yé.
         Baa béé ba bé lo i at nye i kumba yé. Inyuule mudaa a bé yééne i ndap yé, nlôm a yéénege i kumba.

Yaônde, 29 hilônde 2019
Nkam PONDI PONDI
http://antoinepondipondi.blogspot.com 

NTUTNTUT

Di nla kobol i buk ini ni kal le ntut ni kal le hala a yé ngiiña yom tole ntadga mut a nhaba i ngii ño.
Ntut i nla ba nhôôk ni i kai ini le dileñngwo to ni ngôl i ke bisu, inyuu i unda lipém, bibégés to bibom bi mut a hééba yo tole lipém li mut a niñi mim ingéda ntut i yé ni dileñngwo.
.


Yaônde, 11 hilônde 2019
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com


BIEBNABIEBNA

Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé likoblene lelaa jam li nlama bôña.

Jon  mut a nlama yi songol biebna ndi to a nyoñ bee gwé. Mut a nlama yi songol biebna inyuu i yi gwélél keilibog a nsomb, i hayan  a nsomb i ke bisu.

Yaônde, 11 hilônde 2019
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com


NGOODENGOODE

Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé ndék libim li nkus mut a nti inyuu i bôdôl yoñ matibla ma ngañngañ.

Di nla ki kobol i buk ini ni kal le hala a yé ndék libim li nkus mut a nti inyuu i bana ndoñol  ni ngim jam i ntéénga  nye le nkam a nhôla nye, le ngambi i koblene nye i jam a nlôl i ke bisu.

Yaônde, 11 hilônde 2019
Nkam Pondi Pondi