vendredi 30 novembre 2012

Vidéos Décembre 2012

TA A KAL ME LE
Ingéda u nleñ tômblô isi, i mbôô kikii kangéda libañak jéé. Kunde loñ i nsôk ingéda loñ i nyep ni jis li mbôngôô. Hala wee loñ i neebe i ba isi ane loñ i pe i pes i moni, bigwel moo, bisélél, bee, hop, mambén, bijek, maog, base, hémle i ke bisu.Hala a yé nlélém inyuu mut binam.
Mut a nla bé ba ngwélés ibale bo ndi a nyi bé i yom isañ a bi kal nye. Hala wee ibale bo a nyi bé mbog kôba ni kwañ i nsañ. Mbog kôba i yé i mam bôt bakô ba  bi bog ingéda ba bi yémbél gwét i Ngog lituba ni i bôt ba bé gwés le ba jôp i base i ôm mbom isi. Mbog kwañ i yé mam basôgôl boñ ba bi bog ingéda ba bé i loñ Egiptô. Jon i mut a nkal le ta a kal me le ndi i ta wé nu a lôlak i loñ i ñane loñ yé a yi le a nla bé ba ngwélés to loñ yé i nla bé ba kunde. Jon u nog le: ba nkés bé mbog i ngii mbog. Hala wee i yañan mbog i nla bé kiha ni mbog yoñ. Hikii mut a gwé ngim lingwañ ibale bo a gwé mahoñol ma bôt bé ba kôba. Loñ yoñ i nla ba kunde ingéda wemede wa yi i mam isoñ a bi kal we. Hala wee u mbôdôl ôt mahôñol moñ ni wemede, u mbôdôl tehe nkoñ hisi ni mis moñ i ke bisu. Jon u nog le: ñyéé i nke bé mañan matehe ngwéé.
Inyuu hala nyen u nlama yéñ i bana yi yosôna ni pék yosôna i nsoñ.Hanyen wa yi ôô bisélél gwoñ, u yi bañ bee gwoñ, u yi sal bijek gwoñ, u yi nson u nyunga i ke bisu.Ndi we u kônde gwo ni i mam u niñ i len ini. Inyuule yi i ngi kônde i nteg bé mal. Ingéda u ngwés wemede ni loñ yoñ nyen u nyéñ ni yi le : ta a kal me le, inyuu i boñ le u ba bañ wañ mut. Mut nu a gwé bé minkañ mi yé ñômôg isi. Ta a kal me le : hala a yé maboñog,  masalag, mabogog ma mam isoñ ni basôgôl boñ ba bé boñ. I mam mana mon ma hôla we le u kee ni bisu. Jon u nog le : ibale bo u nke bé i kand mbôl ni isoñ u mbolnleñ i nyôl ni pahge.Mbôl i yé lisee li njang. Yon ba nkand ni nkwade bikai. Ba nkañ soso jomb, yon ba nsébél le kôngô i mbôl. Yon ba nsuha i homa maoñ.Ba ñat masee, ba tôbôg bakale, ba nyuugege le i yila ndigi yom yada.Ndi ba leñ wo i ngii, bôt ba leege wo i ngii. Ba mpamna wo i ñond. Hanyen u nsugul.Nyôl i gwé bipes bi baa.Hanyen ba ntôôma bipes bi gwo bi baa. Ba hô ni libuda. Libuda li nyôl, ba mboñ lisee li pe, ba ñôt yo, li nyila kikii libam.Hingônd hi nyôl, hanyen ba mbiine libuda inyuu i boñ le nop a jôp bañ.Ba nkés bikék i ngii le mbebi i bada bañ libuda. Ba nha minkôô i kété ni i mbégdé le mbébi i bada bañ libuda. Ibale nyôl i ñun hanyen nop a mbôdôl jôp i ndap. Hala a mbat jôga li nwi. Likand mbôl li yé ngim likenge basoñ ba niiga we.Ibale bo u nyi bé u mboñ hihôha. Hihôha hi hon hi mboñ we le u nkand mbôl ni pahge.
Masoda ni nu a nkil hi kokok.

Yaônde, 12 maye sép 2012
NkamPondiPondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com

NKWEL U KIÑE LOÑ I BELGIK LÉOPÔL II NI BÔT BA MINSIÔN BATÉÉ I KE I LOÑ I KÔNGÔ I NWI 1883

A bipada ni boñ ba loñ ba gwéha,
Nson u ntina bé u mbad ngandag matatga. Kikii bipada, ni nke niiga évanglium, ndi évanglium ini i nlama bé hôya i mam ma yé nseñ inyuu loñ i Belgik.
Banga nan i nson i loñ i Kôngô i ta bé i niiga Mihindô i yi Hilôlômbi, inyuule ba nyi nye. Ba mpot ndi ba bag ki isi énél i Mundi, Mungu, Diakom ni ba Hilôlômbi bape, ba nyi le, manola, wip, i ke wañan nwa i ndéng, i pot mut béba, ni bisol bi yé béba. Di nyi le hala a yé ntiig. Jon na ke bé i niiga bo i mam ba nyi.
Nson nan wa ba tôbôtôbô  i hôla bangomin ba Bakana ni Bakana bagwé bi iñngin. Hala a nkobla le, natoñol évanglium inyuu i boñ le nseñ uloñ yés i nimil bañ nyoo i pes i mbog i.
Inyuu hala nyen, na yéñ manjel le binuga bi bôt bi, mahoñol ma ke bañ bo lihaat li yé i loñ yap tigale kel  yada, ba kahal ha ñem wap lihaat li, banga pémsan i pam i pôla yap ni bés ndi ba kahal emel i luhul bés i loñ yap.
I yi ni nyi évanglium, ya hôla bé i léba bikaat bi niiga bahémle i gwés liyep kikii hihéga : Bé diyeyeba ni yé saibak inyuule ane ngii yé i nan. I yé nledek ni gwañ mut i jôp ane ngii.
Na yéñ manjel momasôna le Mihindo mi kon woñi i bana ligwañ inyuu i bet ane ngii.
Inyu i tuga le ba paa ño ngim mangéda, ni le ba kon woñi i boñ i jam li, ni nlama bôñôl los. Ni nlama niiga bo le ba nlama niibe bibéba bi mam gwobisôna to ibale bo ndi bilôg bi nsoñ bi lôg ngomin bi nsol bo to bép bo. Na niiga bo le i mut a noñ njel mapuna a kôli bé i sébla le man Nyambe. Na ôt bo i noñ ndémbél i Bapubi ba ba bi ti limang lipe ingéda ba bi bép bo limang jada.
Ni nlama héya mahoñol map le ba nla bana mbimba i jôs bés ni i boñ ki le ba yan i jôs bés. Me nhoñol bisat gwap bi gwét tôbôtôbô. Ba kal bañ bé le, ba nwas gwo ndi bé ni toñ i tjé gwo.
Nson nan u nlama béngé boonge bawanda téntén le ba yangap bañ. Ibale bo ndi bagwal ba noñ litiñ li Pada, maange wanda a nlama nigil i nôgôl i yom mut minsiôn a nkal nye inyuule nyen a yé nwet mbu wé.
Ni toñ téntén sudul nyu ni nôgôl. Ni boñ le boonge ba toñ bañ i toñol mam ingeda ni niiga bo bisukulu binan. Ni niiga bo i hémle mam ndi ni niiga bañ bo i yi toñol mam.
I mam mana mon ni nlama niiga a bon ba loñ ba gwéha. Na léba ki mam mape i kété bikaat ba ti béémamélél ma nkwel unu.
Ni niiga Mihindô mi bôt évanglium kikii lem i bon ba Afrika hala wee ba nôgôl basañ bap ba ba yé Bakana. Ba yangbene bañ inyuu bibéba bimam Bakana ba mboñ bo. Ni hoñlaha bo hikii kel le : Bé ba ni ñee ni yé saibak inyuule ane ngii i yé nan. Ni jubus Mihindô mi bôt i base hikii ngéda ni hisôô.
Ni tééda baa bap i ane nan sôñ bôô inyuu i sélél bé yanga. I mbus hala, ni ane balôm bap le ba ti bé inyuu longe nan ni mboñ, kembee, kôp, matjee ma kôp hikiingéda ni nke i nleñ mambai map.
Ni kéñni manjel momasôna le Mihindô mi yila bañmingwañmi bôt. Ni tôbôg hikii kel le : I yé nledek ni ngwañmut i jôp i ane ngii. Ni ane bo le hikii sondi ba saa nôgôs i mésa mi ngwa noi. I moni nu ni om nwo mandap ma nyunga ma loñnan ndi bo ba hoñlagle mi yé inyuu diyeba di bôt.
Ni bot baét  inyuu Mihindô mi bôt inyuuhiñilHindô wosôna i ngwés heñellibag li nlimil li bilôg binsañ. Ni yelel i mut nu yag baénél.

Emble a litén li mee
U tibil añ longe ni mahoñol ma nwee, maéba ma ntjam mi ñañ wada inyuu dilo di nlo di Afrika. U nhoñol laa ?Hala a yé ndip i bana mahoñol ma nwee. I nla pam iñiñ i mut le nsola nkwel wada u sugde nye nganda ngeñ tole ngandag dilo. Me bé bem iketé nwee liwanda jem jada lisuk li mayôñôl ma mbôm litôwa li mbegeebôt i tison i Montréal ingéda nhôôla mut wada i bi yén i pañ yem ndi to a nkwélés me ñañ wada u bi yibil me mis ndi u ba ki me nseñ inyuu niñ yem.
I nhôôla mut unu u yé nkohpa malét i niiga dipa i sukulu i biloñ, i mut nunu a nyi maloñ ma Afrika kikii mpék u trosis wéé.Liôdôl jéé li pék, mahoñol méé noñnaga ni dilo di lo di Afrika bi nkôp dusuhuu i mbus. Jon ou kal bañ le hala kikii a yé Nkana wee a yé « colon ». Inyuu hala nyen u añ ni boña woñ ni pék i mam a mpot.
Me ñañle bé ntiig i mam a nyimbe : « me niiga hipa hala a nlel môm imaa ma nwi ni mi tan. Nson wem u mboñ me le me ntehe ngandag i mbôm bisônda ni mbôm basélél ngomin bi Afrika. Me yé héhla i kal bé ni ndutu i ñem lenoñnaga ni yigil dipa, liôt mahoñol ni liyi puhe jam, i bôt banaba kôli ndigi ni litjee kikii mbôgi. Baudu bem ba bon ba Afrika ba nyi jam ngandag, ba gwé bi longe bi mambod ma bisônda, ba nyi pot hop u pulasi longe ndi i yigil i sukulu, ba nlona bé bés to yom. Inyuule liyig jem, biloñ bi Afrika bi mpot hop u pulasi, bi gwé bé sukulu yada i niiga dipa ni biloñ bipe ndi bi bannga banga babét ba bisukulu bi kikii ba kena gwo. Me ntoñle bé inyuu ki me gwééne bé me bot-ñem ni biloñ bi Afrika. Ingéda ini me mpot, nkoñ hisi i gwé tik i mam maaa : ngap, gwét bi dipa ni bôm i nkoñ hisi. Tina mehihéga hada biloñ bi Afrika bi nlona ngim yom. U nléba bé.
Di bôdôl ni ngap ndi téntén ni kalasin. Bayi mam ba nyiba ni nkoñ hisi ba mpot ngem yada le len jôm li nwi ni mi tan i pam le môm imaa ma nwi, kalasin ya yila yom i mbéna habé nene jon ya hee ndiye ngandag. I nwi dikôô di baa ni môm imaa, ndamba mpôndi yada i kalasin ya ba i kiiña i mbôgôl yada ni môm imaa ma dollars jon i yi ngim biloñ i nyi i jam lini kikii bo loñ i Amérika, loñ i Pulasi, loñ i Chine, loñ i Ngisi, bi mbot ngim dikuu i nigil ni ti mahoñol inyuu i hôla biloñ bini le bi pagbe kalasin i yé i nkoñ hisi le to kii i ngwéla, bi bana ndigi kalasin. Ndi kii u ntehe biloñ bi Afrika ? Bakena biloñ bi Afrika ba ñôt bé mahoñol map i tehe béba i nlo bo i njel yap le ngi bana kalasin hala wee litémb i mbog kwañ. I loñ i Gabon, bibee gwé bi kalasin bi sa len jôm li nwi i ngandag yosôna, ndi bakena loñ ba mboñbé jam jokijo le ba tééda kalasin wap tole ba yi i yom ya hééña kalasin wap. Yom bakena ba mboñ i yé i soohe le ba léba ki bibee bi kalasin bipe. Inyuu biloñ bi Afrika, kalasin i tabé yom hipa : u mpombe kalasin ndi u nuñul yo. I moni mi nlôl i kalasin mi nke mimpék mi bakena biloñ ni minkuu mi banuñul mangaa. Hala a yé kili jam.
Hanano, gwét bi dipa.Mintôñ mi gwét mi biloñ bi Afrika mi yé ndigi nso jôi le mintôñ mi gwét. Jon to imbee likoda li bôt ligwé mangaa ndi ba bannga ngim matôa ni i  ngaa ini le kalachnikov li nla béb mintôñ mi gwét mini gwét. Me nhoñol le mintôñ mi gwét mini nson wap i yé i téénga bon ba loñ yap ha bes le i jo gwét ni pék inyuu kii ? Inyuule ibale bo ndi u mbénge mintôñ mi gwét mi biloñ bi gwé mahol kikii loñ iChine, loñ India tole loñ i Pakistañ, mintôñ mi gwét mi biloñ bi Afrika mi nhoñlana bés ngéda kwañ ha ndugi le i len ini.
Ni yoñ hihéga i kéñ ngii loñ.Bun bé le u nléba loñ yada i Afrika i gwé banga mangaa ma len ini ma ntat ngii loñ yap. Biloñ bi Afrika bi ngi gwéélag minkoñ mi mangaa inyuu i sôñ ngii biloñ gwap. Mapep ma gwét ma dikuu di mintôñ mi bisônda mi biloñ bi Afrika ba gwélél ma yé ma Bakana ba Mbenge ba bi yék ingéda ba bé ane biloñ bi Afrika. Loñ Afrika to yada i gwélél bé mbañag i yom i nkiiña i ngii le i yis nye minyiingami bankén ba bôt ni bankén ba bipuuwene bi njôp i ngii loñ  ndigi le loñ Afrika i  bat mahôla ma mintôñ mi gwét mimpe. Lihôôba moo i tôl lini li ngwal kii ? I len ini, biloñ kikii, Amérika, Pulasi tole Ngisi bi nla tjé mintén mi mangaa nwomisôna mi ngim loñ i Afrika ibabé bo i om sônda yap yada biték bi i loñ i Afrika i ndigi ni mimbañag bi gwom bi nkiiña i ngii, mangaa ba nléñle u bag i tuye ni mbôm bipuuwene bi gwét. Noñnaga ni mahoñol mem, me mpénda ni hoñol le biloñ bi Afrika gwa kônde ke hilo i pam i kel ngii wa kwél bo i ño.
Jam  li nsôk, bôm i nkoñ hisi. Mbom be i yé le kikii mana mam mape ma ngwéla, baudu ba biloñ bi Afrika ba di nleege ba yé bilonge bi ngôs ba ntimba pot i mam ba nog biloñ bi Mbenge. Hala wee bôm i nkoñ hisi i nlama bé tee mut binam, biloñ bi yé ngoo bi nlama kôhna mahôla le mbegee bôm i nkoñ hisi i yuu bañbo. Nson wem u mboñ me le ngim maliga i yé me le me nla béme pahal mo ndi ma kubul mo. Bôm i nkoñ hisi i yé i kônde yilis biloñ bipe minkôl mi biloñ bi bakana i len ini.Semkwep, me  nyis bé le liti maôñ lini nseñ wé i yé le biloñ bi yé ngoo bi kônde yégle ngoo le lingwañ jap li isi ni lihat jap bi hôla biloñ bi Mbenge le niñi bon ba Mbenge i sôs bañ. Hala a nkobla le, nson njonog nii ngi mahee wa kônde séla biloñ bi yé ngoo. Jon bikei bi nsinga bi bé hee 300 dollars moni mi Amérika bi hee ki nlélém ndamba i nwi 2006. Kikii biloñ bi Afrika bi bannga bé mahol map ni kunde yap mbogog longe, biloñ bini binkônde ba biloñ bi nsomb ndigi somb ni somb i gwom bi mbéña ni nkoñ hisi. Inyuu yem, kunde i nkobla ndugi le u laa boñ ngim mam ni wemede. Jon ingéda me ntehe ngim biloñ kikii bo loñiSénégal, loñiMali, loñi Niger, loñi Tjad tole loñiÑem kété Afrika bi nsomb bebee  le 45 i ngii 100 bijek bi yé bo nseñ bakén ba biloñ, ni nla tehe le liha bo i kat li kôli le biloñ bi bi tjé. Inyuu i sugus nkwel, me ñañle bé jôñ mahoñol. Me bé pot ni mbôm sônda i loñiSénégal i bi lo i yigil i bés ni hala a yé ndék sôñ. Me ni nye di bé bénge nkuu bitidii i bé unda didun di bon ba loñ i Libañ di bi sôs  minloñ inyuu i bat le bisônda bi loñi Siria bi huu i loñ yap. Jon mebi bat nye le mahoñol méé ma  yé laa inyuu i jam li.A bi timbhe me le: bon ba loñ Libañ ba ngwés ki ba kunde jon ntôñ i gwét i loñ i Siria i ntuga bo i ba ngwélés. Hala a yé ndimbhe mut a yé boboñ. Me bi kôble nye le diun tini dinta bé kikii sôñ. Ma yé mbogog longe libogog ndi ma gwé ki nseñ wada.Loñ i Israël i mpabla i jo gwét ni Hezbollah iyuule i nla bé jo gwét  i nlélém ngéda ni bon ba Palestine, Hezbollah ni loñi Siria. Bot yé ñem i yé le loñ i Siria i nyodi i loñ Libañ.Hala a hôla loñ iIsraël le i jôp i loñ iLibañ i boñ i yom i ngwés. Me bi sébél i mbôm sônda i loñi Sénégal i mbus dilo di baa inyuu i hoñlaha nye nkwel wés. Ndi a bi tagbe i yom i pe ngookila. Yigil yéé i nhôla bénye to yom. Me gwé bot ñem le kel yada bon ba Afrika bayi ngui i adna, ngui i yi ôt mahoñol ni ki le Puhe Kongo man Kongo Nkana nye jam li puhe we, weg u puhe jo.
Ñañ u niiga bés le niñi pôla matén i yé jam li bôs waba ki jam li ngui. I kel na bana mbôm jôl i gwét kikii loñi Chine ni loñi India nyen na la jôp i njel mahol i ba bé woñi wokiwo. Ndi i ntel ni ngi gwé mintén mi bakena  me mbéna boma, nayi bé le inyuu i boñ le mut a bañ we, u nkadal yo ni pék yoñ ni ngui yoñ. Me gwé béme bot-ñem. Inyuu hala nyen ibale bo i yaani nu a ñye, adna i biloñ bi Afrika tole CEDEAO bi nyoñmakidig le bambot banga sukulu Afrika i niiga dipa, i bôt ba ga tep ba ke i Mbenge inyuu i nigil  lelaa bés bon ba Mbenge di ntehe nkoñ hisi ni dipa. Ndi ki i yé le ba nkés bé mbog i ngii mbog. Hala wee bés bon ba Afrika di nlama tehe nkoñ hisi ni mis més, ni mahoñol més inyuule ñyéé, i nke bé mañan matehna ngwéé. Inyuu hala nyen i bon ba Afrika ba ba balét i sukulu ini, ba bana mbôm minsaa, ndi ba nla bé bana soñnda ndigi yi i nlôl bo bayi mam bayé Bakana ba Mbenge. Jon ni nlôôs nkwel unu mawanda ma nan ni biyina bi nan bi Afrika ni i bôt bobasôna ba ngwés le biloñ bi Afrika bi ke habañ hilo.

samedi 3 novembre 2012

Vidéos Novembre 2012

Ma baa a ta a kwéhaG bé jemndigi ma bemtole ma timbhe


Di nla kobol i ngén ini ni kal le libôdôl li ta li kwéhag bé jem ndigi i yom mut a ntimbhe. I yom mut a ntimbhe yon i nla yis we le a nkan kuu.
Hala wee i mut a nsuu nye a yé a hôya le nyen a nsuu. Ingéda i mut a bag a suu, a ntimbhe nye, nye a ñunub, i kee i jam lipe. Bebek i pam i jem.
Bana bôt bape ba mbénge habé le nyen a bi suu. Ba nyégle hana i jam ba mboñ nye ndigi wee nye a mboñ bé jam.

Yaônde, 04 biôôm 2012
NkamPondiPondi 
http://antoinepondipondi.blogspot .com