dimanche 30 juin 2013

BIKUSBIKUS

          Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé libak li mut a yé maéya ma nwa tole ma nlôm.
         Ingéda mudaa a mbôdôp, ba nha nye môa (kai i) maôô tigale a nok nlôm a nsébél nye. Ingéda a mpam malep ba nhéya nye môa. Ingéda a njôp bikus a gwé môa maôô ni lingénd li biték i mbaa maôô le a nok bañ nlôm a nsébél nye tigale a kwo ndok. Ingéda a mal dilo bôô,ba ntémna nye i lép inyuu matibla. Ba njôwa lingénd li biték. Ba njôwa jo. Ba pañal(bee bi). Pañal i yé libui. Ba mbé pañal maôô. I mam mana ma mbôña i mbaa lép. Ba yé ba mal ba témb i mbai. Ba lamb bijek. Ba mpémés nye bikus. Hanano yig mudaa i nla pôôna likôndô ni munlôm.
        Mudaa a mbôdôp nlôm to dilo bôô. I mbus ba nkena nye i lép. Biyig bi bôdaa bon bi nugus nye (matibla ma). I mudaa nunu a ñog ndugi hobi.Nyoo nyen ingéda a mal, a mpam bikus ingéda a ntémb i mbai. Ba mpémés nye bikus. Ba nlamb hobi a nlona ni ngandag bijek. Malok ma yé.
        Bôlôm ba njôp bikus ndi hala a ta bé énlag.

                                                       Yaônde, 08 hilônde 2013
                                                                  Nkam PONDI PONDI
                                                       http://antoinepondipondi.blogspot.com

Aucun commentaire: