samedi 17 janvier 2015

NKAANJÉK


NKAANJÉK

 

       Hala  a yé  man e, i  mbet bé i ngii, i nene kwemkwem, i yé nkoña  bipes  biaa lôñni biloo i homa a yé nkoña. I mpam puba  manyuñ ibale bo u mbôk nye. I yé yimbne le mut a jôp bañ we i nkoñ woñ. Yon i yé le  ibale bo mut a ñee kadal we yom , i wemede  u  nôgda le i yé i yoñ, hanyen u nke banjénjéga, u mbii nkaanjék ha i homa nu. Ibale bo mut a nai, njék i ngwel nye. Hala wee mut a nyek njék. Ibale bo u nta bé mpubaga, njék i ntimbil we.

 

Bôt ba nyi mbagi i pes maliga ni i njel ini le, i mut a nai le nkoñ wé u ndi ki hala a ta bé maliga, njék i ngwel nye. Ibale bo i mut a mbel nkaanjék ndi i nene le nkoñ wé bé u , njék i ntimbil nye. Hala wee njék i ngwel nye. Ba nyek wom, nkoñ i ke bisu ni nkaanjék.

 

 

                                                                               Yaônde, 20 hikañ  2014.

                                                                          Nkam PONDI  PONDI

                                            http:// antoinepondipondi.blogspot.com

 

 

 

 

 

Aucun commentaire: