jeudi 26 octobre 2017

MAKIDIK INYUU I KÔSNA MONI NI I PÉMÉS MONI


MAKIDIK INYUU I KÔSNA MONI NI I PÉMÉS MONI

 

Loñ yokiyo i nla bé niñ ibale bo ndi i mbok bé i mam loñ i nlama boñ. Jon loñ i nlama hôlôs, i nlama kôôba, i nkwélél i ndap baôma ba loñ i ntep mbén i mapanga ma moni. Mbén i mapanga ma moni i nkal kikii loñ ya kôsna moni ni kikii loñ i nlama pémés i moni nunu. Ingéda ñane loñ a nyoñ makidig i yis loñ kikii mbén mapanga ma moni  ya ba  i nwi unu, nyen likôsna ni lipémés moni mi loñ  bi mbôdôl.

 

Ingéda mut a ngwés pémés moni to i boñ to imbee jam, a yé héhlak i bok mam mé i pémés to i jubus. Hala a yé nlémél inyuu ngim ndap bôt, ngim litén, ngim nlôñ, ngim ntôñ, ngim iñngin, ngim loñ i ke bisu.

 

I yom mut a ngwés boñ to i yom loñ i ngwés boñ bi nlama bôga longe i njel makidig inyuu i kôsna moni ni i pémés moni.

 

 

Yaônde, 06 kondoñ2017

Nkam PONDI PONDI
http://antoinepo

Aucun commentaire: