mercredi 22 août 2018

NLOONLONLOONLO

Di nla kobol i buk ini ni kal le mut ibale a nyék loñ yé, a kôm yo mbus ndi a bôône we, nyen ba nsébél le nloonlo. Hala wee mut a ôñne bé ligwééne jéé.
I loñ i nleege nye, yon i nyila loñ yé. A gwé habé kunde i pôôna likôndô ni bingond bi loñ i ndi a nla kaba bitjiga ingéda bingond bi nke mabii.

Yaônde, 31 njéba 2018
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.comAucun commentaire: