mercredi 29 mars 2017

Mbén ni mahak


Mbén ni mahak

 

Bôt ba kôba ba bé sak ni maséé i ñem wap ni manyuu map ma bé ki maséé noñnaga ni mambén ma Hilôlômbi. Ba bé maséé ni kaat i sôkbôk ni kaat biniigana bi Hilôlômbi. Jon ba bé sak bisu bi Hilôlômbi.  Bôt ba bé boñ ntadga ndi ba sagag inyuu le ntagda i ñunda lama i ngii, liyééne liHilôlômbi.

Mambén ma yé i kaat sôkbôk ni i kaat biniigana bi Hilôlômbi ma ntinde man mee i kônde añ, nigil ni soohe Hilôlômbi. Yigil i sôkbôk ni biniigana bi Hilôlômbi i nlama yoñ ngim ngéda inyuu man mee hala wee u nlama yéñ i sangal bôt, u nlama hôla mut le a bii mudaa, u nlama nôgôl isoñ bo nyuñ i ke bisu.

Sôkbôk ni biniigana bi Hilôlômbi bi yé liada i pôla Hilôlômbi ni man mee inyuu hala nyen bagwal ba nlama sayap boonge ba nôgôl bo. Hilôlômbi nyen a bi tohol bôt ba kôba i Ngog Lituba ni i gwét bôt ba bé jôs bo le ba jôp i base baôm mbom isi.

Masoda ni nu a nkil hi kokok.

 

Yaônde, 20 dipos 2013

Nkam PONDI PONDI

http:/antoinepondipondi.blogspot.com


 

Aucun commentaire: