mercredi 29 mars 2017

MPUBI


MPUBI

 

Di nla kobol i bug ini ni kal le hala a yé yom i i gwé bé mahindi mokimo ndi i kôli ki longe. I yom ini i yé ndigi Hilôlômbi nu a gwé bé mahindi ndi a nkola ki nyemede. Jon mut nyekinye a nla bé ba mpubi to yom yokiyo i nla bé ba mpubi. Ngim homa, ngim tison, ngim kaat i ke bisu bi nla ba manyii ndi bi tabé mpubi. Hala wee Hilôlômbi a nkôp bisai gwé i ngim homa, ngim tison, ngim kaat i ke bisu.

 

Jon bôt ba kôba ba bé béna bé tôp jôi li Hilôlômbi. Ba bé béna sébél nye ni i môi mana le: Bayemlikok, Batuupék, Kimaltjai
Njombongo i ke bisu. Mpubi a yé yom i tabé mpôônaga ni ipe kikii Hilôlômbi.


 

Yaônde, 03 kondoñ2010


Nkam Pondi Pondi


http://antoinepondipondi.blogspot.com


 

Aucun commentaire: