mercredi 30 août 2017

KONA NGOO


KONA NGOO

 

Ingéda u nnog mut ngôô inyuu ndutu i ngwel nye, hala nyen a yé kona ngoo. Jon mut a nla kon mut numpe ngoo, mut a nla kon nuga ngoo, mut a nla kon hinuni ngoo. Hilôlômbi a nla kon mut ngoo i ke ni bisu.

 

Yom di nyi, yo ini le, mut a nla kôhna ngoo, nuga i nla kôhna ngoo, hinuni hi nla kôhna ngoo, ngim titiii nla kôhna ngoo, , ngim hop i nla kôhna ngoo, ngim jam to ngim yom bi nla kôhna ngoo i ke ni bisu.

 

Di nyi ki le, mut a nla bat le ba kon nye ngoo inyuu kôhna mahôla tole inyuu bat le ba nwéhél nye tole inyuu i bat le ba ti nye ngéda inyuu i yônôs likak.

 

Yom di nyi ki, yo ini le, ngim bôt i nyi bé kona ngoo. Jon u nog le, to ntômba u nyo la môô, hilémb ha kôyôp habé wo. Hala a yé mut nledek ñem, to u mpot laa, ñem wa tomb habé nye.

 

Yom u nlama tééda, yo ini le, mut a nlama yéñ le a kôhna bañ ngoo ibale bo ndi a ngwés tééda libag jé li ngwélés. Ingéda mut a kôhna ngoo, i mut nunu a nla bé ba kunde. Bôt ba kôba ba nyis bé le, Hilôlômbi a yé kona ngoo.

 

 

 

 

Yaônde, 13 biôôm 1999

 Nkam Pondi Pondi

http:/antoinepondipondi.blogspot.com

 

 

Aucun commentaire: