jeudi 21 décembre 2017


POO HU

 

Hu i nla bé sal longe inyuule i nkon. Mut a nla nok njôhge i hu ndigi wee hu i nlék. Hala wee laakôp ikété hu i nkon. Jon u nok le hisañ i nkogoo mut. Hala a mboñ nye le a nla bé je. Ngôñ je i yé i mal nye ndigi inyuu njôhge a nok.

 

Mut a nla kon poo hu, hala wee i mbaamba i, i nkeñep ndi i yila poo hu. I poo hu ini ibale i nom ngandag, i kôs bé matiba ma kôli, i nla yila njok suguu.

 

U nla nok njôhge i hu ni i man nla. Hala a yé laakôp ikété hu ni laakôp ikété man nla bi nkon. Ibale bo ndi hu i nkon, matibla ma yé. Ngim bee i yé le mut a nlama yoñ. Ndi ibale kon hu i nnai, ba nla kan hu le  ba nhéya kon. Inyuu hala nyen mut a je bañ ngim bijek, mut a nyambaa bijek a nje loole a mmil, a mmil bañ yom i nlôôha let kikii bo hés nuga, bitoñ bi kembee, mut a nyo bañ ngim maog to ngim bineene bi gwé njiñ hôk ( gaz) tigale bi boñ le hu i kon inyuule njôñ  liôô i nligis laakôp i hu.

 

Yaônde, 06 matôp 2006

Mkam Pondi Pondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

 

 

 

 

 

Aucun commentaire: