samedi 23 juin 2018

ÑEM WON U NKAP NKÔNÔ                                                                                                                    ÑEM WON U NKAP NKÔNÔ

                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Di nla kobol i ngén ini ni kal le hala wee mut a mboň jam li li ňunda gwéha a gwéé. Hala wee a nlama boň longe, a nyil hala ingéda a ntam bé i longe a mboň. Ingéda ňem i nsida nye, wee a mboň béba. Njel yada i yé le a yéň i yi mambén ma Hilôlômbi. Njel i pe i yé le a emble mahoňol ma bôt bape inyule wada a kol mbada, ibaa ba kol i nhôôlag. A waa baň sélés boňa wé inyuule yi i ngi kônde i nteg bé mal. Hala wee mut a nigil ngim yé niň. Ntel a yé i niň, a nlama kônde nigil inyuule mut a mal bé yi. Mut a ta bé Mal yi ndigi Hilôlômbi nyetama nyen a nyi mam momasôna. Jon a nlama yi kii i yé kunde ni kii i yé kila. A nlama bé hôya le hikii hégél Hilôlômbi nyen a bi heg ho, a bagal baň hop le a hôya le njé i ti, hiséé i ti i ke bisu.

                                                                                  Yaônde, 17 hikan 2015
                                                                                  Nkam Pondi Pondi
                                                                       http://antoinepondipondi.blogspot.com

Aucun commentaire: