samedi 23 juin 2018


NHAT MUT

Di nla kobol i buk ini ni kal le  hala a yé mut a gwé ngandag nkus, mut a gwé bigwel moo.
         I len ini bôt ba mbéna ki sébél nhat mut le ngwañ mut, Jon u yi ni le : jis li mbôngôô li yiñba ngwañ mut, a lébna jo yak himaña hi mudaa. Hala wee to mut a bana laa nkus, a nla bé bana gwom gwobisôna.
Yaônde, 07 dipos 2017
 Nkam Pondi Pondi
Aucun commentaire: