samedi 21 juillet 2018

NGWO I YI JÔI JÉÉ NI ÑEMNGWO I YI JÔI JÉÉ NI ÑEM


                   Di nla kobol i ngén ini ni kal le hala a yé mut a nyi nyemede. Hala wee mut a nyi bilem gwé, libag jé, a nyi le i yom a mboñ i yé longe tole i yé béba, a nyi i yom i nlémél nye ni i yom i nlémél bé nye. A nyi le i bale bo ndi a ngwés bé njôha, a njôha bé ni bôt ba minjôha i ke bisu.

         I mut a nyi nyemede to ibale ba nsima bé nye jôi, a nyi nyemede le nyen ba mpôdôl. Nséñ le mut a nyi nyemede i yé le, a nla timbhe i nwet a ntop bé sima nye jôi tole a nii nye. Inyuu hala nyen mut a nlama ndugi yi nyemede. Jon u nok le: a neg, wee u nôgôl likek joñ.

         Ibale u nsômbôl ba banga mut tole ntôô mut , joo sañ le u mbôdôl yi wemede.
Yaônde, 27 hilônde 2018
Nkam Pondi Pondi
http://antoinepondipondi.blogspot.com

Aucun commentaire: