jeudi 28 septembre 2017

LIADA

LIADA

 

             Ingéda basôgôlsôgôl ba bi nyodi i Ngog lituba, ba bi bot liada ni Hilôlômbi, inyuule nyen a bi tat bo, ndi ba bii niñ yap i moo méé. Inyuu hala nyen man mee a nsôble man a ngwé ingéda yaa yé i mpam, hala wee dilo ditan inyuu man munlôm, dilo dina inyuu mam mudaa. Ndi man mee a bi tehe le hala a kôli bé. Jon a bi kit le man munlôm a nlama kweeba.

 

                Likwee li ñunda liada li man mee ni Hilôlômbi, Nwet wé. I munlôm a yé nkweebaga, wee a ñeebe le Hilôlômbi a yé nsaibag, ni ki le nyen a yé Bayemlikok inyuule a ngwés le likwee jé li tagbe.

 

                I mbus likwee, isañ mbai a naña ngand inyuu i ti Hilôlômbi mayéga ni bibégés. Jon inyuu man munlôm, i mbus sôble ni likwee, yom i nyégle nye, libii mudaa. Wee a nyônôs liada li Hilôlômbi, ni nye a njôp i ntôñ i Hilôlômbi. Hala wee a nlama bégés mambén ma Hilôlômbi, ni ntôñ i Hilôlômbi womede. A nlama niiga mboda yé i yi liada li man mee ni Hilôlômbi. Jon lingwélés li nlôô i bégés mambén ma Hilôlômbi. Banga man mee a yé mut a nyônôs likak jé.

 

                Ngond mee a mpôôna bé likôndô ni munlôm a tabé nkweebaga.

                Man mee a nkon bé woñi ingéda a nhémle Nwet wé inyuule Hilôlômbi a yé ni nye, ni nye a nyémbél mam ma niñ. Ndi a yé a kôm nye mbus, a yôm yak loñ mee inyuule Hilôlômbi a nim nye yi ni pék, ni nye a nyi bé i kel a témb a loo nyen ba nsébél le Njombongo.

 

 

 

 

 

Yaônde, 21dipôs2008

 Nkam Pondi Pondi

http:/antoinepondipondi.blogspot.com

 

Aucun commentaire: