lundi 23 avril 2018

MAN


MAN

Di nlakobol i bukini ni kal le hala a yé mut a yénginañ.

 

1
Nkéñéé man
=   man nu antipgwé.
2
Nsed man
=   man nu antipgwé.
3
Ndeget man
=  man nu a ntipgwé.
4
Hisii man
 =  man nu a nlôôhaipéda.
5
Ipéda man
=  man nu a nlôôhatitigi.
6
Man titigi
=  man nu a nañagbé.
7
Libog li man
=  man nu a yénkeñi, a bakngiiña.
8
Néhña man
=  man nu a nañ.
9
Ndôman
=  maangewanda.
10
Nhôôlak man
=  man nu a gwépék.
11
Ntôô man
=  man nu a yémañiloobape.
12
Man mayoo manañ
 =  man umbôkgwal.
13
Man ñemnañtole man ñemlikôndô
=  man u ngwalibel.
14
Man ñemnkoñ
=  man nu a ngwééneingimmbai.
15
Man ngond
=  sômbsômbngwélés.
16
Man ngôndi loñ
=  man nu a ngwééneiñemloñ.
17
Man nyuu
=  man nu a nimisbagwal.

 

 

Yaônde, 5 matôp 2018

NkamPondiPondi

http://antoinepondipondi.blogspot.com

Aucun commentaire: