samedi 26 mai 2018

MAOG
Maog ma yé soso bañnga ni mbôñ. Moni mi ngandag bon ba loñ mi nke i sômba maog. Ngandag bon ba loñ ba nwo inyuule ba nyo maog. Jon Hilôlômbi a bi ti bôt ba kôba mbén bisu i Ngog lituba yon i nkal le : man mee  a je  bañ bijek, a nyo bañ maog ma loñ i ñane nye tigale a yila nkol u loñ i.

            Ingéda  maog  ma nkahal téñnga mut i pes i mbôô wéé, a nlama yi le nyemede nyen a nla tjél nyo maog.  Ingéda mut a nyo maog, a nnog mane ndi a nyi bé le a yé i sagal mbôô wéé. Ingéda mut a nyo maog, maog ma mbet nye i ño, ma mbôdôl sal minsinga mi minkañ nwéé to a nleñba ndigi ndék matôi ma maog. Inyuu ngim bôt ni inyuu ngim mangéda maog ma nla boñ mut le ñem wéé i ta bé ñwee, maog ma nla boñ mut le a nyam, maog ma nla boñ mut le a nhoñol le ñemel ndi ki a nke bé hilo i ke bisu. Inyuu i yi le maog ma nkahal tamba minsinga mi minkañ mi mut hala a nyoñ soso ngéda. Ibôdôl bibéé bi niñ, mut a ngwés lihua, bebek hala a yé nseñ le mut a hol, le mut a nihbe mam ma niñ. Ndi yom di nyimbe yo ini le mut a bi pohol le lihôô maog  jon li nkile inyuu yéé ni yak bilôk bi  nsañ . Ndi bôt ba kôba ba bé nyo bé maog tjagatjaga .  Ba    bé béé minkol mi maog. Jon ingéda  u nyo maog, u nlama badba le u mboñ kii . Inyuu bon boñ, bôt boñ ba lihaa, mawanda moñ, bilôg  bi nsoñ, u nlama kal nson i maog noñnaga ni tamba maog ma ntamba mbôô i mut binam. Libaa li nsal habé longe, mahoñ ma nyégle ikété libaa. U nla bana kon libaa i maog. Libaa li mmaba, li nyila kikii ngog, li nla habé sal. Mut a nok jôhge i heñ libum. Nsôn i ntat bombo i mbôdôl jéba yomede. Ngodol, hu, minla bi ntamba noñnaga kikii u nyo maog. Manjel ma matjel pubi, ñem, minsinga mi nyuu mi nsal habé kikii i nsômbla. Mut a mbôdôl tuuwa, a nyaiba, a mpodba wee mut le a nkôn njék, nyuu i nyeñ nye le a nla bé telep longe inyuule ngim homa mu i boña i nsal habé longe. Mangôdô ma manum ma munlôm ma nla habé jôp litjee li gwal li mudaa inyuule mangôdô ma manum ma ntomb. Mudaa a ngwal bon ba ngwé ni makon. Munlôm a mbéna jo bisañ ni nwa ingéda a nhôô maog. Munlôm ni mudaa ba nla bana makon ma malal inyuule ba nke i ndéng tjagatjaga. Malal map ma ta habé mbogog. Mut maog bôt ba nyan nye i ti bôt, nyemede a nsol bôt, bôt bape ba solok nye, a jok bisañ, a ñane habé nyemede, i ke bisu. U wo bañ nyuu inyuu i yis mut le maog ma nla tibil kikii bee  i ngim ma ngéda ndi u meya mo, u yi le maog ma yé soso bañnga ni mbôñ. Inyuu hala nyen ibale bo ndi u mbôdôl nyo maog, u nlama bôdôl badba. U nlama yi le ibale bo ndi u nyo hikii kel tômblô ibaa i maog i kose ni  kôgôô hala we u nyo 23 ma lida ma liumb ni maa i ngim nwi. Jon u énél bañ mut numpe le a nyo maog , u tinde bañ mut numpe le a nyo maog  ibale bo ndi a ngwés bé nyo maog , u nlama bana bineene tole malép ma bitatam  i ndap yoñ inyuu i ti nkén mut a nlo i pôdôs we. Mut kôba nye : bijôñ ni bijôñ  bi ñôñha    i nkok. Hala wee ibale maog ma nlel bé ni nla bé gwelna i boñ to jam. Hala wee bébobasôna ni jôp bañ maog. U nogog ki le: Tuk a nyuuge, Nyobe a nyuuge, to ngañ yada ya yégle bé nkoñ Nyobe Tômba. Hala wee bôt ba nlôôha nyue. U tééda le : maog ma nlel bé ñem. Jon ingéda u mboñ jam u ba bañ nkol. U nyog ni héga.

 
Yaônde, 24 hilônde  2000
                              Nkam Pondi Pondi 
 

Aucun commentaire: