samedi 26 mai 2018NWAS
 
Di  nla kobol i buk ini ni kal le hala wee u bak u gwé ngim yom tole ngim jam ndi u kit le u nhéya moo moñ i yom i tole i jam li.
Di nla ki kobol i buk ini ni kal le hala wee u nwaa boñ ngim yom tole ngim jam. Mu i njel i nyen u nok le mut a nwas mut numpe, mut a nwas mindañ, mut a nwas i nkôô tole mut a nwas pôndi i ke bisu.
 
Ingéda u nok le mut a nso moo i ngim jam tole i ngim yom hala wee mut a nwas i yom i tole i jam li. Hala wee  ñem u ta habé nye mu. Hala a yé nlélém  ingéda u nok le mut a njôwa moo wee a nwas ngim yom tole a nwas ngim jam. Hala wee a nkôm jo mbus.
 
Yaônde, 23 matôp 2018
Nkam Pondi PondiAucun commentaire: